Ấn Độ: Tỷ lệ mắc COVID-19 cao không tưởng, dân ngồi nhà 'chờ' dịch tới

Trưởng văn phòng New York Times ở Ấn Độ chia sẻ cuộc sống ở anh khi phải sống trong cảnh COVID-19 lây lan chóng mặt với tỷ lệ lây nhiễm trên 30% tại New Delhi.

<div> <p>Những l&ograve; hỏa thi&ecirc;u ở Ấn Độ những ng&agrave;y qua lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải, như thể một cuộc chiến vừa xảy ra. Lửa ch&aacute;y suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m. Nhiều nơi tổ chức hỏa t&aacute;ng h&agrave;ng chục người c&ugrave;ng một lực. V&agrave;o ban đ&ecirc;m tại một số khu vực của New Delhi, bầu trời rực s&aacute;ng. Đau ốm, chết ch&oacute;c ở khắp nơi.&nbsp;</p> <p>C&acirc;y viết Jeffrey Gettleman của <em>NY Times</em> hiện sống tại Ấn Độ cho biết h&agrave;ng chục nh&agrave; trong x&oacute;m của anh c&oacute; người ốm. Đồng nghiệp, gi&aacute;o vi&ecirc;n của con trai anh cũng bị ốm.&nbsp;</p> <p><em>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết l&agrave;m thế n&agrave;o m&agrave; lại nhiễm bệnh&quot;,</em> một người bạn của Gettleman n&oacute;i với anh khi đang điều trị trong bệnh viện.&nbsp;</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Ấn Độ: Tỷ lệ mắc COVID-19 cao không tưởng, dân ngồi nhà 'chờ' dịch tới - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/28/image-vtc-vn_benh-nhan-15532730.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit">Một bệnh nh&acirc;n COVID-19 chờ nhập viện ở Nam Delhi. (Ảnh: NYT)</p> </figcaption> </figure> <p>Bạn của Gettleman kh&ocirc;ng được nằm giường v&agrave; loại thuốc m&agrave; anh n&agrave;y cần để điều trị hiện kh&ocirc;ng c&oacute; ở Ấn Độ.&nbsp;</p> <p><em>&quot;T&ocirc;i đang ngồi trong nh&agrave; v&agrave; &quot;chờ&quot; tới khi m&igrave;nh nhiễm bệnh. Đ&oacute; l&agrave; cảm gi&aacute;c l&uacute;c n&agrave;y ở New Delhi khi cuộc khủng hoảng COVID-19 tồi tệ nhất thế giới đang diễn ra xung quanh ch&uacute;ng t&ocirc;i. N&oacute; ở ngo&agrave;i kia, t&ocirc;i ở trong ng&agrave;y. T&ocirc;i cảm thấy việc bị ốm chỉ c&ograve;n l&agrave; vấn đề thời gian&quot;,</em> Gettleman chia sẻ.&nbsp;</p> <p>H&ocirc;m 28/4, Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục mới với th&ecirc;m 360.960 ca mắc COVID-19 được ghi nhận. Đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y thứ bảy li&ecirc;n tiếp nước n&agrave;y c&oacute; tr&ecirc;n 300.000 ca bệnh trong một ng&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Nhưng đ&oacute; mới chỉ l&agrave; con số thống k&ecirc;. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng số liệu thực c&ograve;n nhiều hơn thế.</p> <p>S&oacute;ng thần COVID-19 đang nhấn ch&igrave;m New Delhi - thủ đ&ocirc; 20 triệu d&acirc;n của Ấn Độ. V&agrave;i ng&agrave;y trước, tỷ lệ nhiễm bệnh ở th&agrave;nh phố n&agrave;y chạm ngưỡng 36%. Tức l&agrave; cứ ba người được x&eacute;t nghiệm th&igrave; c&oacute; hơn một người mắc COVID-19. C&aacute;ch đ&acirc;y hơn một th&aacute;ng, tỷ lệ n&agrave;y chỉ l&agrave; 3%.</p> <p>Dịch bệnh l&acirc;y lan qu&aacute; nhanh khiến c&aacute;c bệnh viện ngập trong biển người. H&agrave;ng ngh&igrave;n người kh&ocirc;ng được nhập viện. Thuốc sắp hết, oxy cũng chẳng thấy đ&acirc;u. Người bệnh xếp th&agrave;nh h&agrave;ng d&agrave;i b&ecirc;n ngo&agrave;i cổng bệnh viện. Số kh&aacute;c chật vật nằm ở nh&agrave; trong khi người th&acirc;n của họ tuyệt vọng chạy vạy b&igrave;nh oxy để cầm cự.&nbsp;</p> <p>New Delhi đang &aacute;p lệnh phong tỏa, nhưng dịch bệnh vẫn ho&agrave;nh h&agrave;nh.</p> <p>Những g&igrave; đang diễn ra ở Ấn Độ rất kh&aacute;c so với l&agrave;n s&oacute;ng COVID-19 đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2020.&nbsp;</p> <p>Theo nghiệp b&aacute;o ng&oacute;t ngh&eacute;t 20 năm, Gettleman đi khắp c&aacute;c v&ugrave;ng chiến sợ. Anh từng bị bắt c&oacute;c ở Iraq v&agrave; phải ngồi t&ugrave; ở nhiều nơi. Nhưng dịch bệnh hiện tại đ&aacute;ng lo ngại theo một c&aacute;ch kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Biến chủng B.1.167 đang l&acirc;y lan tại Ấn Độ chứa &ldquo;đột biến k&eacute;p&rdquo; c&oacute; khả năng l&acirc;y lan nhanh ch&oacute;ng, được xem l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến quốc gia Nam &Aacute; đối mặt với t&igrave;nh h&igrave;nh nghi&ecirc;m trọng hiện nay.&nbsp;</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Ấn Độ: Tỷ lệ mắc COVID-19 cao không tưởng, dân ngồi nhà 'chờ' dịch tới - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/28/image-vtc-vn_benh-nhan-2-15542068.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit">Bệnh nh&acirc;n mắc COVID-19 thở oxy b&ecirc;n ngo&agrave;i một ng&ocirc;i đền ở New Delhi. (Ảnh: New York Times)</p> </figcaption> </figure> <p>Nhiều người kỳ vọng ti&ecirc;m chủng c&oacute; thể phần n&agrave;o xoa dịu t&igrave;nh h&igrave;nh. Nhưng chiến dịch n&agrave;y của Ấn Độ đang diễn ra chậm chạp. Một phần v&igrave; nhiều người kh&ocirc;ng muốn ti&ecirc;m sau khi được nghe về c&aacute;c trường hợp gặp t&aacute;c dụng phụ hoặc vẫn mắc COVID-19 d&ugrave; đ&atilde; ch&iacute;ch ngừa.&nbsp;</p> <p>Một số người n&oacute;i với Gettleman họ ti&ecirc;m đủ hai liều nhưng vẫn bị ốm nặng.&nbsp;</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sỹ ở Nam Delhi, nơi Gettleman sinh sống, cảnh b&aacute;o với t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải như hiện tại, người d&acirc;n sẽ nhận được &iacute;t hỗ trợ hơn so với l&agrave;n s&oacute;ng đầu ti&ecirc;n. Nhiều người v&igrave; thế lo sợ. Họ thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng d&aacute;m bước ch&acirc;n ra ngo&agrave;i, như thể kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; độc v&agrave; h&iacute;t v&agrave;o sẽ bị bệnh.&nbsp;</p> <p>C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh dự đo&aacute;n cảnh b&aacute;o số ca bệnh của Ấn Độ c&oacute; thể tăng l&ecirc;n tới 500.000 trường hợp mỗi ng&agrave;y v&agrave; c&oacute; thể c&oacute; tới một triệu người chết v&igrave; COVID-19 v&agrave;o th&aacute;ng 8.</p> <p>Gettleman cho rằng dịch bệnh sẽ kh&ocirc;ng t&agrave;n ph&aacute; như hiện tại nếu người d&acirc;n thực sự &yacute; thức được mối họa từ COVID-19.&nbsp;</p> <p>Hồi th&aacute;ng 1 v&agrave; th&aacute;ng 2, khi l&aacute;i xe qua c&aacute;c thị trấn miền Trung Ấn Độ, anh kh&ocirc;ng thấy ai, kể cả cảnh s&aacute;t đeo khẩu trang.&nbsp;</p> <p><em>&quot;N&oacute; giống như thể đất nước n&agrave;y đang tự n&oacute;i với ch&iacute;nh m&igrave;nh: Đừng lo lắng, ch&uacute;ng ta kiểm so&aacute;t được t&igrave;nh h&igrave;nh d&ugrave; l&agrave;n s&oacute;ng thứ hai khi đ&oacute; đang chực chờ tấn c&ocirc;ng&quot;</em>, Gettleman n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>Nhưng suy nghĩ đ&oacute; đ&atilde; thay đổi.&nbsp;</p> <p>Ở Ấn Độ cũng như nhiều nơi kh&aacute;c, người gi&agrave;u c&oacute; thể sẽ tr&aacute;nh được c&aacute;c cuộc khủng hoảng. Nhưng lần n&agrave;y th&igrave; kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Một người bạn của Gettleman cố d&ugrave;ng mạng lưới quan hệ rộng của m&igrave;nh để gi&uacute;p một người bạn kh&aacute;c đang hấp hối v&igrave; mắc COVID-19. Nhưng nỗ lực n&agrave;y kh&ocirc;ng th&agrave;nh, bạn của Gettleman kh&ocirc;ng thể kiếm nổi giường bệnh cho bạn m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>Những ng&agrave;y n&agrave;y, Gettleman phải mạo hiểm ra đường để mua thức ăn v&igrave; kh&ocirc;ng ai giao h&agrave;ng. Anh đeo hai chiếc khẩu trang v&agrave; giữ khoảng c&aacute;ch xa nhất c&oacute; thể với người kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Khoảng thời gian c&ograve;n lại trong ng&agrave;y, Gettleman ngồi lẳng lặng trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch. Qua khung cửa sổ v&agrave;o những buổi chiều tĩnh lặng v&agrave; n&oacute;ng nực, Gettleman chỉ nghe được hai thứ tiếng: tiếng chim h&oacute;t v&agrave; tiếng c&ograve;i xe cấp cứu.&nbsp;</p> <span class="italic ml5 font14">(Nguồn: <span>The New York Times</span>)</span></div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
back to top