9 bài học chống dịch COVID-19 hiệu quả

Nhận định về công tác chống dịch COVID-19 trong vòng một tháng qua tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 21/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam đang trong tầm kiểm soát, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đây. Bộ Y tế cho hay đang tổng kết các bài học kinh nghiệm từ trường hợp Đà Nẵng, Quảng Nam hay Hải Dương. Theo đó, có 9 bài học chống dịch COVID-19 hiệu quả, Quyền Bộ trưởng chia

<div> <p>Quyền Bộ trưởng cũng th&ocirc;ng tin trong v&agrave;i ng&agrave;y tới, tại Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam c&oacute; thể vẫn sẽ ghi nhận những trường hợp mắc bệnh rải r&aacute;c do nguồn l&acirc;y bệnh đ&atilde; c&oacute; tại cộng đồng trước khi được khoanh v&ugrave;ng, khống chế.</p> <p>Tại Hải Dương, dịch bệnh cũng cơ bản được kiểm so&aacute;t. Ổ dịch tại nh&agrave; nh&agrave; 36 phố Ng&ocirc; Quyền, TP Hải Dương với tất cả 12 trường hợp mắc bệnh đ&atilde; được kiểm so&aacute;t kịp thời. C&ocirc;ng t&aacute;c truy vết, khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly, x&eacute;t nghiệm vẫn đang được khẩn trương thực hiện để nhanh ch&oacute;ng dập dịch dứt điểm.</p> <p>C&aacute;c ổ dịch kh&aacute;c tại một số địa phương được ph&aacute;t hiện đều nhanh ch&oacute;ng được khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p chống dịch cần thiết.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/82/media-suckhoedoisong-vn_anh_long_5.jpg" /></p> <p><em>GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ph&aacute;t biểu tại cuộc họp</em></p> <p>&ldquo;Trong thời gian tới, c&oacute; thể sẽ tiếp tục xuất hiện c&aacute;c trường hợp mắc bệnh rải r&aacute;c từ c&aacute;c trường hợp mắc COVID-19 chưa được ph&aacute;t hiện, c&oacute; khả năng l&acirc;y lan trong cộng đồng nếu kh&ocirc;ng thực hiện biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch kịp thời&rdquo; &ndash; GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay.</p> <p>Bộ Y tế cho hay đang tổng kết c&aacute;c b&agrave;i học kinh nghiệm từ trường hợp Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam hay Hải Dương. Theo đ&oacute;, c&oacute; 9 b&agrave;i học được Quyền Bộ trưởng chia sẻ tại cuộc họp.</p> <p><em>Trước hết, </em>c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 đ&atilde; c&oacute; sự chỉ đạo rất quyết liệt, kịp thời của Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ban chỉ đạo, c&aacute;c cấp c&aacute;c ng&agrave;nh, cơ quan Trung ương, địa phương&hellip;</p> <p><em>Thứ hai,</em> ch&uacute;ng ta đ&atilde; x&aacute;c định v&ugrave;ng nguy cơ v&agrave; c&aacute;c đối tượng c&oacute; nguy cơ rất nhanh ch&oacute;ng, đ&uacute;ng đắn, kịp thời, tiết kiệm cho nguồn lực. Đơn cử, tại Đ&agrave; Nẵng, ngay từ đầu ch&uacute;ng ta đ&atilde; x&aacute;c định rất nhanh ch&oacute;ng 3 bệnh viện l&agrave; t&acirc;m dịch, ổ dịch l&agrave; to&agrave;n bộ th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng.</p> <p><em>B&agrave;i học thứ 3</em> được ng&agrave;nh Y tế r&uacute;t ra, đ&oacute; l&agrave; cấp uỷ, ch&iacute;nh quyền địa phương h&agrave;nh động quyết liệt, gi&atilde;n c&aacute;ch kịp thời, lựa chọn ph&ugrave; hợp cho từng khu vực, khu vực n&agrave;o th&igrave; phong toả, khu vực n&agrave;o th&igrave; gi&atilde;n c&aacute;ch tuỳ thuộc địa phương. &ldquo;C&aacute;c địa phương &aacute;p dụng nhuần nhuyễn&rdquo; &ndash; Quyền Bộ trưởng đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; n&ecirc;u b&agrave;i học ở Hải Dương. Theo đ&oacute;, địa phương n&agrave;y đ&atilde; thực hiện rất kịp thời, nhanh ch&oacute;ng trong khoanh v&ugrave;ng, phong toả, c&aacute;ch ly v&agrave; gi&atilde;n c&aacute;ch. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y đ&atilde; hạn chế tốc độ l&acirc;y lan của dịch COVID-19 tại Hải Dương.</p> <p><em>Thứ tư, </em>ng&agrave;nh Y tế đ&atilde; huy động lực lượng lớn nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế rất lớn &ldquo;chưa c&oacute; trong tiền lệ&rdquo;, bao gồm c&aacute;c gi&aacute;o sư đầu ng&agrave;nh, c&aacute;c b&aacute;c sĩ, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; sinh vi&ecirc;n. Lực lượng n&agrave;y đ&atilde; phối hợp Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam để quyết giữ mặt trận n&agrave;y. H&ocirc;m nay, sau hơn 3 tuần, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn &ndash; Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; r&uacute;t khỏi Đ&agrave; Nẵng v&agrave; về H&agrave; Nội, cả đo&agrave;n thực hiện c&aacute;ch ly trước khi trở lại l&agrave;m việc.</p> <p><em>B&agrave;i học thứ 5, </em>Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; thiết lập ngay Bộ chỉ huy tiền phương (Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Đ&agrave; Nẵng) v&agrave; kho tiền phương trong khu vực n&agrave;y. Bộ phận n&agrave;y đ&atilde; phối hợp địa phương trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch, gi&uacute;p địa phương vững t&acirc;m hơn, với những hướng dẫn chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ thuật, điều phối nh&acirc;n lực, trang thiết bị tr&ecirc;n địa b&agrave;n hay của c&aacute;c viện, bệnh viện.</p> <p><em>B&agrave;i học thứ 6</em>, Quyền Bộ trưởng cũng đề cập vai tr&ograve; quan trọng của b&agrave;i học theo phương ch&acirc;m &ldquo;bốn tại chỗ&rdquo;, ch&uacute; trọng vai tr&ograve; của ch&iacute;nh quyền địa phương, hoạt động hiệu quả của c&aacute;c tổ Covid dựa v&agrave;o cộng đồng m&agrave; c&aacute;c địa phương đ&atilde; th&agrave;nh lập, triển khai.</p> <p><em>Đặc biệt &ldquo;B&agrave;i học huy động sức d&acirc;n vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n gi&aacute; trị v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t huy hơn, nhất l&agrave; trong ph&ograve;ng chống đại dịch&rdquo; &ndash; Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh đ&acirc;y l&agrave; một trong những yếu tố rất quan trọng trong ph&ograve;ng chống dịch COVID-19.</em></p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&ocirc;ng suất x&eacute;t nghiệm của Việt Nam cũng được n&acirc;ng l&ecirc;n rất nhanh, việc truy vết, c&aacute;ch ly F1 rất kịp thời. Điều n&agrave;y theo Quyền Bộ trưởng &ldquo;tuyệt đối rất quan trọng&rdquo;.</p> <p>&quot;Ngay từ đầu, ng&agrave;nh Y tế đ&atilde; dứt kho&aacute;t quan điểm ki&ecirc;n quyết c&aacute;ch ly F1 v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Phải c&aacute;ch ly ngay, đưa ngay mầm bệnh ra khỏi cộng đồng mới ngăn chặn sự l&acirc;y lan ra cộng đồng&rdquo; &ndash; GS.TS Nguyễn Thanh Long n&oacute;i.</p> <p>Tới nay, trong thời gian ngắn, c&ocirc;ng suất x&eacute;t nghiệm đưa l&ecirc;n rất nhanh ch&oacute;ng&hellip;&nbsp;<span>T&iacute;nh từ 23/7/2020 đến nay, cả nước đ&atilde; thực hiện 421.444 x&eacute;t nghiệm trong tổng số 843.688 x&eacute;t nghiệm RT-PCR với c&ocirc;ng suất x&eacute;t nghiệm gấp 5-6 lần so với giai đoạn cao điểm th&aacute;ng 3-4/2020. Số lượng x&eacute;t nghiệm trong gần một th&aacute;ng qua bằng tổng số x&eacute;t nghiệm trong 6 th&aacute;ng của giai đoạn đầu. To&agrave;n quốc c&oacute; 71 đơn vị thực hiện x&eacute;t nghiệm khẳng định COVID-19 (c&ocirc;ng suất khoảng 34.000 mẫu/ng&agrave;y).</span></p> <p>&ldquo;Khả năng x&eacute;t nghiệm của ch&uacute;ng ta c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n đ&aacute;p ứng khi t&igrave;nh huống dịch xảy ra tr&ecirc;n diện rộng&rdquo; &ndash; Quyền Bộ trưởng khẳng định.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/61/media-suckhoedoisong-vn_cong-suat-xet-nghiem-covid-19-cua-viet-nam-duoc-nang-len-ro-ret1597897258.jpg" /></p> <p><em>Số lượng x&eacute;t nghiệm COVID-19 trong gần một th&aacute;ng qua ở nước ta bằng tổng số x&eacute;t nghiệm trong 6 th&aacute;ng của giai đoạn đầu</em></p> <p><em>B&agrave;i học thứ 8,</em> được r&uacute;t ra từ kinh nghiệm chống dịch của c&aacute;c địa phương trong giai đoạn n&agrave;y, đ&oacute; l&agrave; đảm bảo tất cả hoạt động ph&aacute;t triển kinh tế với khu vực kh&aacute;c: Kiểm so&aacute;t bi&ecirc;n giới, người nhập cảnh, bảo hộ c&ocirc;ng d&acirc;n... Trong thời gian qua, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh dưới sự chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ban chỉ đạo đ&atilde; thực hiện tốt việc n&agrave;y.</p> <p><em>B&agrave;i học thứ 9,</em> Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định l&agrave; việc chuẩn bị chủ động về hậu cần, kh&ocirc;ng bị gi&aacute;n đoạn như lần trước. Tất cả trang thiết bị, vật tư ti&ecirc;u hao, khẩu trang, trang thiết bị ph&ograve;ng hộ đ&atilde; chủ động hơn trước.</p> <p><span>Về m&aacute;y thở, c&aacute;c cơ sở y tế kh&ocirc;ng lo thiếu, ng&agrave;nh y tế đ&atilde; vận động t&agrave;i trợ, tổ chức tiếp nhận 3.700 m&aacute;y thở v&agrave; sẵn s&agrave;ng điều chuyển hỗ trợ khi c&aacute;c địa phương, cơ sở y tế c&oacute; nhu cầu</span></p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; chung, Quyền Bộ trưởng cho hay trong đợt dịch n&agrave;y, ch&uacute;ng ta đ&atilde; triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p b&agrave;i bản, kịp thời, đồng bộ v&agrave; rất nhanh ch&oacute;ng. Dự kiến, ch&uacute;ng ta mất khoảng 1 th&aacute;ng để kiểm so&aacute;t được t&igrave;nh h&igrave;nh dịch. V&iacute; dụ như Hải Dương trong khoảng 10 ng&agrave;y l&agrave; kiểm so&aacute;t được nhờ h&agrave;nh động nhanh, quyết liệt, thần tốc. Theo Quyền Bộ trưởng, c&agrave;ng h&agrave;nh động nhanh ch&oacute;ng bao nhi&ecirc;u th&igrave; c&agrave;ng hạn chế hậu quả nặng nề bấy nhi&ecirc;u.</p> <div>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Bộ Y tế tại cuộc họp cho biết, tr&ecirc;n thế giới, dịch COVID-19 vẫn đang l&acirc;y lan nhanh v&agrave; chưa c&oacute; dấu hiệu chững lại; kể từ đầu th&aacute;ng 7/2020 đến nay, mỗi ng&agrave;y ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc mới v&agrave; tr&ecirc;n 5.000 ca tử vong. Một số nước đ&atilde; phải t&aacute;i thiết lập c&aacute;c biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Dự b&aacute;o, thời gian tới, dịch bệnh tr&ecirc;n thế giới tiếp tục gia tăng, nhất l&agrave; tại nhiều nước c&oacute; quan hệ, kinh tế, thương mại v&agrave; giao lưu lớn với Việt Nam.<br /> <br /> Tại Việt Nam (t&iacute;nh đến 12 giờ ng&agrave;y 21/8), cả nước ghi nhận 1.007 trường hợp mắc COVID-19 (trong đ&oacute; c&oacute; 376 trường hợp nhập cảnh từ nước ngo&agrave;i v&agrave;o Việt Nam); 25 trương hợp tử vong.<br /> <br /> T&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh tại Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam đang trong tầm kiểm so&aacute;t, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đ&acirc;y. Trong v&agrave;i ng&agrave;y tới, tại Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam c&oacute; thể vẫn sẽ ghi nhận những trường hợp mắc bệnh rải r&aacute;c do nguồn l&acirc;y bệnh đ&atilde; c&oacute; tại cộng đồng trước khi được khoanhv&ugrave;ng, khống chế.<br /> <br /> Tại Hải Dương, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh cũng cơ bản được kiểm so&aacute;t, trong 3 ng&agrave;y gần đ&acirc;y kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện th&ecirc;m c&aacute;c trường hợp mắc bệnh mới. Ổ dịch tại nh&agrave; số 36 phố Ng&ocirc; Quyền, th&agrave;nh phố Hải Dương với tất cả 12 trường hợp mắc bệnh đ&atilde; được kiểm so&aacute;t kịp thời, c&ocirc;ng t&aacute;c truy vết, khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly, x&eacute;t nghiệm vẫn đang được khẩn trương thực hiện để nhanh ch&oacute;ng dập dịch dứt điểm.</div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Theo thuyết “dĩ tạng bổ tạng” của y học cổ truyền, não lợn vị ngọt, tính bình, có công dụng ích thận bổ não, bổ cốt tuỷ, được dùng để chữa các chứng tâm căn suy nhược, kiện vong (hay quên), huyễn vựng (chóng mặt hoa mắt)...
back to top