Xử phạt hơn 250 người đốt pháo lậu đêm giao thừa

Đêm giao thừa, pháo lậu nổ rực trời tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Công an xử lý hơn 250 trường hợp vi phạm.

<div> <p>Ng&agrave;y 12/2 (m&ugrave;ng 1 Tết T&acirc;n Sửu), C&ocirc;ng an H&agrave; Tĩnh cho biết lực lượng c&aacute;c huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&atilde; xử l&yacute; hơn 250 người đốt ph&aacute;o lậu đ&ecirc;m giao thừa.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phao no dem giao thua anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/12/znews-photo-zadn-vn_1aa.jpg" title="pháo nổ đêm giao thừa ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hơn 250 trường hợp nổ ph&aacute;o lậu đ&ecirc;m giao thừa bị xử l&yacute;. Ảnh: <em>&Aacute;nh Dương.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an huyện Hương Sơn (H&agrave; Tĩnh), đ&ecirc;m giao thừa, đơn vị ph&aacute;t hiện, bắt quả tang &iacute;t nhất 41 người c&oacute; h&agrave;nh vi đốt ph&aacute;o nổ, thu h&agrave;ng chục kg ph&aacute;o hoa, quả nổ tự chế.</p> <p>&quot;Ngo&agrave;i c&aacute;c trường hợp t&agrave;ng trữ, đốt ph&aacute;o bị bắt quả tang, cảnh s&aacute;t c&ograve;n lập bi&ecirc;n bản nhiều trường hợp kh&aacute;c th&ocirc;ng qua h&igrave;nh ảnh từ camera&rdquo;, vị l&atilde;nh đạo th&ocirc;ng tin.</p> <p>Trong đ&ecirc;m giao thừa năm T&acirc;n Sửu, C&ocirc;ng an huyện Cẩm Xuy&ecirc;n (H&agrave; Tĩnh) cũng ph&aacute;t hiện, bắt quả tang 65 người t&agrave;ng trữ, đốt ph&aacute;o nổ tại c&aacute;c x&atilde;, thị trấn.</p> <p>C&ograve;n tại huyện Thạch H&agrave; (H&agrave; Tĩnh), lực lượng c&ocirc;ng an xử l&yacute; 71 trường hợp vi phạm li&ecirc;n quan đến ph&aacute;o nổ.</p> <p>Ở c&aacute;c huyện Cẩm Xuy&ecirc;n, Lộc H&agrave;, Can Lộc, Hương Kh&ecirc;, h&agrave;ng chục trường hợp t&agrave;ng trữ, đốt ph&aacute;o lậu đ&ecirc;m giao thừa cũng bị ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh, cảnh s&aacute;t thu h&agrave;ng chục kg ph&aacute;o hoa, ph&aacute;o bi, quả nổ tự chế.</p> <p>Đến chiều 12/2, c&oacute; hơn 250 người đốt ph&aacute;o ở H&agrave; Tĩnh bị cảnh s&aacute;t lập bi&ecirc;n bản, xử l&yacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="phao no dem giao thua anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/12/znews-photo-zadn-vn_ezgif.com_crop_1.gif" title="pháo nổ đêm giao thừa ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&igrave;nh trạng đốt ph&aacute;o lậu đ&ecirc;m giao thừa diễn ra tại TP H&agrave; Tĩnh. Ảnh: <em>P.T.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong khi đ&oacute;, tại TP H&agrave; Tĩnh, <em>Zing </em>ghi nhận ph&aacute;o lậu nổ s&aacute;ng rực trời nhưng trong b&aacute;o c&aacute;o mới nhất, đơn vị n&agrave;y chỉ ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; một trường hợp vi phạm.</p> <p>L&yacute; giải về việc n&agrave;y, thiếu t&aacute; Nguyễn Quốc H&ugrave;ng, Trưởng c&ocirc;ng an TP H&agrave; Tĩnh, n&oacute;i rằng đơn vị tập trung tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n nộp ph&aacute;o, chất liệu nổ v&agrave; kh&ocirc;ng nổ ph&aacute;o đ&ecirc;m giao thừa từ hơn 2 th&aacute;ng trước.</p> <p>&quot;Năm nay ph&aacute;o nổ giảm hơn một nửa so với c&aacute;c năm trước. 100% lực lượng phối hợp với ch&iacute;nh quyền địa phương tập trung vận động, tuy&ecirc;n truyền để hạn chế vấn nạn n&agrave;y. Ngo&agrave;i x&atilde; Thạch Trung v&agrave; Thạch H&agrave; c&oacute; t&igrave;nh trạng ph&aacute;o nổ, tất cả phường, x&atilde; kh&aacute;c kh&ocirc;ng xảy ra n&ecirc;n việc ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; rất &iacute;t, kh&ocirc;ng giống c&aacute;c địa phương kh&aacute;c&quot;, thiếu t&aacute; H&ugrave;ng n&oacute;i với <em>Zing.</em></p> <p>Trước đ&oacute;, <em>Zing </em>phản &aacute;nh t&igrave;nh trạng ph&aacute;o nổ s&aacute;ng rực trời, k&eacute;o d&agrave;i h&agrave;ng chục ph&uacute;t đ&ecirc;m giao thừa năm T&acirc;n Sửu tại nhiều địa phương ở H&agrave; Tĩnh.</p> <p>Theo ghi nhận ở khu vực đường Trần Ph&uacute;, Ng&ocirc; Quyền v&agrave; đoạn cầu C&agrave;y&hellip; thuộc x&atilde; Thạch Trung, Thạch Hạ (TP H&agrave; Tĩnh) v&agrave; huyện Thạch H&agrave; c&oacute; h&agrave;ng chục điểm bắn ph&aacute;o hoa tự ph&aacute;t, li&ecirc;n tục trong khoảng 30 ph&uacute;t, gồm cả ph&aacute;o tầm thấp v&agrave; tầm cao.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/AKYVe_4yzjs/bef7cd24076cee32b77d/d60d3846eb03025d5b12/720/428853fa76b29fecc6a3.mp4?authen=exp=1613254254~acl=/AKYVe_4yzjs/*~hmac=8a764b8258e73e17e2d140846db60d70" false="" source-url="/video-phao-no-vang-troi-ha-tinh-dem-giao-thua-post1183333.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:01:25" fullwidthmode="false" mediaid="428853fa76b29fecc6a3" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://khds.1cdn.vn/2021/02/12/znews-photo-zadn-vn_ezgif.com_crop_1.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/CGU4yH8il8E/9f9ee24d2805c15b9814/550ab54166048f5ad615/480/428853fa76b29fecc6a3.mp4?authen=exp=1613254254~acl=/CGU4yH8il8E/*~hmac=8df9f7583a0fd527f34cf803912fd17c" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/m-WiSZcn2fY/whls/vod/0/Utv_-svtUdfQMbbFY6a/428853fa76b29fecc6a3.m3u8?authen=exp=1613211054~acl=/m-WiSZcn2fY/*~hmac=ec0f0652dc278b417c9b12ce9bb260b6" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/CGU4yH8il8E/9f9ee24d2805c15b9814/550ab54166048f5ad615/480/428853fa76b29fecc6a3.mp4?authen=exp=1613254254~acl=/CGU4yH8il8E/*~hmac=8df9f7583a0fd527f34cf803912fd17c" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/AKYVe_4yzjs/bef7cd24076cee32b77d/d60d3846eb03025d5b12/720/428853fa76b29fecc6a3.mp4?authen=exp=1613254254~acl=/AKYVe_4yzjs/*~hmac=8a764b8258e73e17e2d140846db60d70" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Ph&aacute;o nổ vang trời H&agrave; Tĩnh đ&ecirc;m giao thừa</span></strong> H&agrave;ng chục điểm ph&aacute;o hoa, ph&aacute;o nổ tự ph&aacute;t được người d&acirc;n ch&acirc;m đốt thời khắc giao thừa năm T&acirc;n Sửu. C&ocirc;ng an H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ghi h&igrave;nh v&agrave; đang triệu tập người vi phạm để xử l&yacute;.</figcaption> </figure> <p>H&ocirc;m 9/2, Bộ trưởng C&ocirc;ng an c&oacute; c&ocirc;ng điện y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng an c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương quyết liệt ph&ograve;ng ngừa, ngăn chặn sử dụng ph&aacute;o tr&aacute;i ph&eacute;p dịp Tết T&acirc;n Sửu 2021.</p> <p>Theo chỉ đạo n&agrave;y, gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng an c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Bộ trưởng nếu để t&igrave;nh h&igrave;nh sử dụng ph&aacute;o phức tạp trong dịp Tết năm nay.</p> <p>Người đứng đầu Bộ C&ocirc;ng an giao Văn ph&ograve;ng cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra chỉ đạo c&ocirc;ng an c&aacute;c cấp khẩn trương khởi tố, điều tra c&aacute;c vụ &aacute;n li&ecirc;n quan ph&aacute;o; phối hợp với VKSND v&agrave; TAND &aacute;p dụng Điều 456 Bộ luật tố tụng H&igrave;nh sự điều tra, truy tố, x&eacute;t xử theo thủ tục r&uacute;t gọn v&agrave; x&eacute;t xử lưu động để răn đe.</p> <p>Theo Bộ C&ocirc;ng an, 15 địa phương trọng điểm về ph&aacute;o gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, T&acirc;y Ninh, L&agrave;o Cai, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị, Bắc Giang, H&agrave; Giang, An Giang, Cao Bằng.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top