Khoanh vùng, hé lộ nhiều nghi can đốt pháo làm loạn sân Hàng Đẫy

Một nguồn tin thân cận của Tiền Phong cho biết, điều tra viên của Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã về Nam Định và triệu tập, làm việc với 12 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, bước đầu đã khoanh vùng được đối tượng bắn pháo sáng.

<div style="text-align: justify;">Như Tiền Phong đ&atilde; th&ocirc;ng tin, ng&agrave;y 14/9, C&ocirc;ng an Quận Đống Đa đ&atilde; ra quyết định khởi tố vụ &aacute;n để điều tra về c&aacute;c h&agrave;nh vi G&acirc;y rối trật tự c&ocirc;ng cộng v&agrave; Chống người thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ trong vụ đốt ph&aacute;o s&aacute;ng ở s&acirc;n vận động H&agrave;ng Đẫy, khiến một cổ động vi&ecirc;n nữ v&agrave; một chiến sỹ Cảnh s&aacute;t cơ động bị thương,</div> <div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 15/9, một nguồn tin th&acirc;n cận của Tiền Phong tại Nam Định cho biết, c&aacute;c điều tra của Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra, C&ocirc;ng an Quận Đống Đa đ&atilde; về Nam Định điều tra vụ việc. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c điều tra vi&ecirc;n đ&atilde; triệu tập 12 đối tượng ở Nam Định để đấu tranh, l&agrave;m r&otilde; vụ &aacute;n.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Khoanh vùng, hé lộ nhiều nghi can đốt pháo làm loạn sân Hàng Đẫy - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/15/dot_phao_sang_ndru(1).jpg" /><span>C&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan đến vụ đốt ph&aacute;o s&aacute;ng bị c&ocirc;ng an triệu tập - Ảnh: TP.</span></div> </div> <p style="text-align: justify;">&quot;Đến nay, c&aacute;c điều tra vi&ecirc;n đ&atilde; x&aacute;c định được một số đối tượng tham gia đốt ph&aacute;o s&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n H&agrave;ng Đẫy v&agrave;o tối 11/9. Đặc biệt, đ&atilde; cơ bản khoanh v&ugrave;ng, x&aacute;c định được đối tượng đốt ph&aacute;o d&ugrave; g&acirc;y thương t&iacute;ch cho nữ kh&aacute;n giả L&ecirc; Huyền Anh&quot;, nguồn tin n&agrave;y cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, thu thập t&agrave;i liệu, chứng cứ v&agrave; tổ chức lấy lời khai của c&aacute;c nh&acirc;n chứng, nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo vệ, người bị hại v&agrave; những người li&ecirc;n quan kh&aacute;c để điều tra l&agrave;m r&otilde; vụ việc, C&ocirc;ng an Quận Đống Đa cũng khuyến c&aacute;o c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n sớm tr&igrave;nh diện, để được ph&aacute;p luật xem x&eacute;t, khoan hồng. Nếu cố t&igrave;nh trốn tr&aacute;nh, sẽ bị nghi&ecirc;m trị.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến vụ việc n&agrave;y, do c&aacute;c đối tượng nghi can được nhận định l&agrave; thuộc Hội CĐV b&oacute;ng đ&aacute; Nam Định n&ecirc;n C&ocirc;ng an Nam Định cũng c&oacute; những động th&aacute;i t&iacute;ch cực l&agrave;m s&aacute;ng tỏ vụ việc.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đại t&aacute; Đặng Minh Tuấn, Trưởng ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự, C&ocirc;ng an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị n&agrave;y đ&atilde; thực hiện điều tra cơ bản c&aacute;c đối tượng. Kết quả điều tra cơ bản cho thấy tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, ngo&agrave;i đối tượng &quot;Ph&uacute; ngọng&quot; l&ecirc;n facebook &quot;khoe&quot; th&agrave;nh t&iacute;ch đốt ph&aacute;o s&aacute;ng c&ograve;n c&oacute; một số đối tượng, nh&oacute;m đối tượng cũng tham gia cổ động đốt ph&aacute;o s&aacute;ng v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi qu&aacute; kh&iacute;ch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, Trong đ&oacute;, nổi bật l&agrave; một nh&oacute;m CĐV ở huyện Vụ Bản, Nam Định.</p> <div style="text-align: justify;"><img alt="Khoanh vùng, hé lộ nhiều nghi can đốt pháo làm loạn sân Hàng Đẫy - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/15/tp_bong_3_dprp.jpg" /><span>Đại t&aacute; Đặng Minh Tuấn, Trưởng Ph&ograve;ng CSHS cho biết đang điều tra vụ ph&aacute;o s&aacute;ng - Ảnh: Ho&agrave;ng Long</span></div> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Nam Định để giao cho c&ocirc;ng an địa phương c&oacute; biện ph&aacute;p gi&aacute;o dục, rắn đe, thậm ch&iacute; trấn &aacute;p c&aacute;c đối tượng n&agrave;y. Đồng thời cũng đề nghị Sở Th&ocirc;ng tin- Truyền th&ocirc;ng Nam Định c&oacute; biện ph&aacute;p gi&aacute;m s&aacute;t, ngăn chặn c&aacute;c trang c&oacute; biểu hiện qu&aacute; kh&iacute;ch n&agrave;y&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với tăng cường an ninh, h&ocirc;m qua, 14/9, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP Dược phẩm Nam H&agrave;, ki&ecirc;m Chủ tịch C&ocirc;ng ty CP b&oacute;ng đ&aacute; Nam Định, &ocirc;ng Nguyễn Thanh Dương đ&atilde; gửi t&acirc;m thư.</p> <div style="text-align: justify;"><img alt="Khoanh vùng, hé lộ nhiều nghi can đốt pháo làm loạn sân Hàng Đẫy - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/15/tp_bong_4_ngfb.png" /><span>Chủ tịch C&ocirc;ng ty CP B&oacute;ng đ&aacute; Dược Nam H&agrave;- Nam Định đề nghị c&aacute;c CĐV kh&ocirc;ng n&eacute;m ph&aacute;o s&aacute;ng, xử sự văn minh tr&ecirc;n s&acirc;n - Ảnh: Ho&agrave;ng Long</span></div> <p style="text-align: justify;">Trong t&acirc;m thư n&agrave;y, c&ugrave;ng với xin lỗi về sự cố ph&aacute;o s&aacute;ng xảy ra tr&ecirc;n s&acirc;n H&agrave;ng Đẫy, &ocirc;ng Dương mong muốn CĐV Nam Định n&oacute;i kh&ocirc;ng với ph&aacute;o s&aacute;ng, kh&ocirc;ng n&eacute;m c&aacute;c vật xuống s&acirc;n, kh&ocirc;ng n&oacute;i những lời n&oacute;i phản cảm tr&ecirc;n s&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
Cho phép chia tách thửa đất

Cho phép chia tách thửa đất

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản quy định người dân sẽ tiếp tục được thực hiện việc chia tách thửa đất theo quy định.
back to top