Vụ “Sở Khanh” lừa tình 7 người: Nạn nhân nợ nần, muốn tự tử vì mang bầu?

Qua tìm hiểu, hầu hết những người phụ nữ được cho là nạn nhân của ông S. đều độc thân, từng lỡ dở chuyện tình cảm và muốn lập gia đình. Có 3 người cho biết đã trót có thai với ông S. và phải bỏ thai.

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ việc 7 phụ nữ ở nhiều tỉnh, th&agrave;nh phố c&ugrave;ng l&agrave;m đơn tố c&aacute;o &ocirc;ng Tống Anh S. (SN 1979, qu&ecirc; Thanh H&oacute;a, thường tr&uacute; tại huyện Thanh Oai, TP H&agrave; Nội) lợi dụng chuyện t&igrave;nh cảm để lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội vẫn đang t&iacute;ch cực truy t&igrave;m &nbsp;người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y để l&agrave;m r&otilde; vụ việc.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ “Sở Khanh” lừa tình 7 người: Nạn nhân nợ nần, muốn tự tử vì mang bầu? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/icdn-dantri-com-vn_nguoidanbalodotinhduyenlaibisokhanhlualamvod-103-da-1602056845075.jpg" title="Vụ “Sở Khanh” lừa tình 7 người: Nạn nhân nợ nần, muốn tự tử vì mang bầu? - 1" /> <figcaption> <p>Nhiều người phụ nữ c&ugrave;ng tố c&aacute;o &ocirc;ng S. lừa t&igrave;nh - tiền (Tranh minh họa: vietgiaitri).</p> </figcaption> </figure> <p>Qua t&igrave;m hiểu của PV <em>D&acirc;n tr&iacute;,</em> hầu hết những người phụ nữ được cho l&agrave; nạn nh&acirc;n của &ocirc;ng S. đều ở t&igrave;nh trạng độc th&acirc;n, từng lỡ dở chuyện t&igrave;nh cảm v&agrave; muốn lập gia đ&igrave;nh.</p> <p><strong>Bị lừa gạt v&igrave; muốn t&igrave;m bến bờ hạnh ph&uacute;c?</strong></p> <p>L&agrave; một đứa trẻ mồ c&ocirc;i từ nhỏ, chị Mai Hương (t&ecirc;n nh&acirc;n vật đ&atilde; được thay đổi, qu&ecirc; ở Đắc Lắk) được c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng. Trải qua nhiều đắng cay trong cuộc đời, chị Hương trở th&agrave;nh mẹ đơn th&acirc;n (hiện c&oacute; một người con g&aacute;i 3 tuổi), ra H&agrave; Nội l&agrave;m nghề bu&ocirc;n b&aacute;n hoa quả.</p> <p>Theo lời kể của chị Hương, với mong muốn sẽ t&igrave;m được một bến đỗ hạnh ph&uacute;c n&ecirc;n khi quen &ocirc;ng S. qua mạng x&atilde; hội, chị Hương cảm thấy rung động, muốn vun v&eacute;n t&igrave;nh cảm v&igrave; tin rằng &ldquo;người n&agrave;y c&oacute; ho&agrave;n cảnh giống m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>L&uacute;c mới l&agrave;m quen, &ocirc;ng S. cũng giới thiệu l&agrave; trẻ mồ c&ocirc;i; sau n&agrave;y được một gia đ&igrave;nh nhận l&agrave;m con nu&ocirc;i rồi trở th&agrave;nh doanh nh&acirc;n th&agrave;nh đạt.</p> <p>&ldquo;Rồi S. cứ đeo b&aacute;m, chuyện tr&ograve; hỏi han h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; hứa hẹn sẽ gi&uacute;p 2 mẹ con vượt qua kh&oacute; khăn, l&agrave; chỗ dựa để c&oacute; thể nương tựa v&agrave;o. Những lời &ldquo;đường mật&rdquo; của S. đ&atilde; khiến t&ocirc;i mủi l&ograve;ng&rdquo; - chị Hương kể.</p> <p>Sau hơn 1 th&aacute;ng quen biết nhau, khoảng th&aacute;ng 10/2019, chị Hương nhận lời y&ecirc;u &ocirc;ng S. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng S. thường xuy&ecirc;n n&oacute;i đang phải đi c&ocirc;ng t&aacute;c ở tỉnh. Thỉnh thoảng, &ocirc;ng S. lại bảo chị đưa tiền mặt để lo c&ocirc;ng việc v&igrave; đang gặp &ldquo;khủng hoảng&rdquo;.</p> <p>&ldquo;V&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; những lời hứa hẹn sẽ kết h&ocirc;n n&ecirc;n t&ocirc;i chẳng nghi ngại điều g&igrave;. S. cần tiền l&agrave; t&ocirc;i đưa, kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; đi vay l&atilde;i cao để gửi cho S. Trong khi đ&oacute;, bản th&acirc;n đ&atilde; c&oacute; thai khoảng 2 th&aacute;ng với S. n&ecirc;n khi người n&agrave;y cần g&igrave;, t&ocirc;i lu&ocirc;n ra sức gi&uacute;p đỡ&rdquo; - chị Hương th&ocirc;ng tin.</p> <p>Chỉ đến khi chuyện tr&ograve; với chị Vũ Th&ugrave;y Trang (1 người được cho l&agrave; nạn nh&acirc;n kh&aacute;c của &ocirc;ng S. - t&ecirc;n thật đ&atilde; được thay đổi), chị Hương mới biết được sự thật về người m&igrave;nh đang y&ecirc;u thương, vun v&eacute;n t&igrave;nh cảm.</p> <p>&ldquo;L&uacute;c đ&oacute;, nghĩ đến c&aacute;i thai trong bụng, t&ocirc;i rất sốc v&agrave; cảm thấy tuyệt vọng. Muốn &ocirc;m con g&aacute;i c&ugrave;ng tự tử v&igrave; bị phụ bạc, trong khi nợ th&igrave; một đống. Được chị Trang an ủi, động vi&ecirc;n, t&ocirc;i mới ngu&ocirc;i ngoai phần n&agrave;o. Sau khi ph&aacute; thai, t&ocirc;i bị trầm cảm v&agrave; phải mua thuốc để điều trị&rdquo; - chị Hương thổ lộ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ “Sở Khanh” lừa tình 7 người: Nạn nhân nợ nần, muốn tự tử vì mang bầu? - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/icdn-dantri-com-vn_truy-tim-so-khanh-lua-tinh-lua-tien-7-phu-nu-1602052205879.jpeg" title="Vụ “Sở Khanh” lừa tình 7 người: Nạn nhân nợ nần, muốn tự tử vì mang bầu? - 2" /> <figcaption> <p>Nội dung tin nhắn được c&aacute;c nạn nh&acirc;n cho l&agrave; của &ocirc;ng S. gửi cho h&agrave;ng loạt phụ nữ tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội. Theo đ&oacute;, &ocirc;ng S. chỉ thay đổi năm sinh để ph&ugrave; hợp với độ tuổi của &quot;con mồi&quot; (Ảnh nh&acirc;n vật cung cấp).</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Y&ecirc;u để nhờ</strong> <strong>&ldquo;gi&uacute;p đỡ&rdquo;</strong><strong> tiền</strong> <strong>bạc?</strong></p> <p>Sau khi nghi ngờ về nh&acirc;n th&acirc;n của &ocirc;ng S., chị Vũ Th&ugrave;y Trang đ&atilde; thu&ecirc; người t&igrave;m hiểu v&agrave; ph&aacute;t hiện sự thật l&agrave; S. đ&atilde; c&oacute; gia đ&igrave;nh, vợ con ở qu&ecirc; nh&agrave;.</p> <p>Khi c&ugrave;ng nhau khớp nối lại vụ việc, cả 7 người phụ nữ mới ng&atilde; ngửa về &ldquo;người t&igrave;nh trong mộng&rdquo; của m&igrave;nh. Qua lời kể của 7 người phụ nữ, với c&ugrave;ng một chi&ecirc;u b&agrave;i, &ocirc;ng S. đ&atilde; dựng l&ecirc;n m&agrave;n kịch về gia thế, c&ocirc;ng việc để lừa dối nhiều phụ nữ một l&uacute;c.</p> <p>Những người phụ nữ n&agrave;y cho rằng, thủ đoạn để &ocirc;ng S. dễ khiến họ mềm l&ograve;ng &ldquo;cắn c&acirc;u&rdquo; l&agrave; lu&ocirc;n hứa hẹn về một đ&aacute;m cưới, li&ecirc;n tục giục kết h&ocirc;n; thậm ch&iacute; th&uacute;c giục họ đưa giấy tờ để l&agrave;m đăng k&yacute; kết h&ocirc;n hoặc đi coi b&oacute;i để xem ng&agrave;y giờ tổ chức đ&aacute;m cưới...</p> <p>&ldquo;Điều n&agrave;y khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n tin tưởng v&agrave; cảm thấy phải c&oacute; một phần tr&aacute;ch nhiệm trong giải quyết c&ocirc;ng việc, vay mượn tiền bạc đưa cho anh ta. Việc ngỏ &yacute; muốn t&igrave;m một tổ ấm, đ&aacute;nh v&agrave;o t&acirc;m l&yacute; kh&aacute;t khao t&igrave;nh cảm đ&atilde; khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i m&ugrave; qu&aacute;ng&rdquo; - chị Trang chia sẻ.</p> <p>V&igrave; tin tưởng v&agrave;o người y&ecirc;u, những người phụ nữ n&agrave;y đ&atilde; dồn hết tiền bạc cho &ocirc;ng S. C&oacute; người c&ograve;n đi vay l&atilde;i nặng lấy tiền đưa cho &ocirc;ng S. để rồi h&agrave;ng th&aacute;ng phải tự trả số tiền l&atilde;i khoảng 30 triệu đồng.</p> <p>C&oacute; người c&ograve;n tố c&aacute;o, sau khi đ&atilde; &ldquo;vặt&rdquo; nạn nh&acirc;n đến đồng tiền cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng S. c&ograve;n nhẫn t&acirc;m lấy của người y&ecirc;u&hellip; v&agrave;i th&ugrave;ng bưởi, n&oacute;i l&agrave; mang đi biếu sếp. Một trường hợp kh&aacute;c kể rằng, bản th&acirc;n c&ograve;n bị lừa mất... 2 con lợn, v&agrave;i c&acirc;n lạp xưởng...</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, theo nội dung tr&igrave;nh b&aacute;o với cơ quan c&ocirc;ng an, đ&atilde; c&oacute; ba người phụ nữ d&iacute;nh bầu với &ocirc;ng S. v&agrave; đều đ&atilde; phải đi bỏ thai. Ri&ecirc;ng tổng số tiền m&agrave; &ocirc;ng S. đ&atilde; nhận từ c&aacute;c &ldquo;người y&ecirc;u&rdquo; l&ecirc;n tới hơn 2,5 tỷ đồng.</p> <div class="content-box align-center"> <p><strong>Truy t&igrave;m &ldquo;Sở Khanh&rdquo; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong></p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ việc n&ecirc;u tr&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng an điều tra, x&aacute;c minh, &ocirc;ng S. đ&atilde; đi khởi nơi cư tr&uacute;. D&ugrave; nhiều lần được cơ quan c&ocirc;ng an mời l&ecirc;n l&agrave;m việc nhưng &ocirc;ng S. đều từ chối phối hợp.</p> <p>Để phục vụ y&ecirc;u cầu điều tra, Ph&ograve;ng PC02 đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn đề nghị thủ trưởng c&aacute;c đơn vị c&ocirc;ng an thuộc c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; c&aacute;c Ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an quận, huyện, thị x&atilde; thuộc C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội phổ biến nội dung vụ việc, th&ocirc;ng tin đối tượng Tống Anh S. đến c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ trong đơn vị.</p> <p>Nếu ph&aacute;t hiện đối tượng S. th&igrave; b&aacute;o ngay về Đội 2- Ph&ograve;ng PC02 hoặc điều tra vi&ecirc;n Nguyễn Dương Tuấn Anh, điện thoại số: 0983359386 để phối hợp giải quyết.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top