Vụ MobiFone mua AVG: Hành trình từ một vụ án phức tạp thành đơn giản

Nhiều ý kiến nhận định đây là vụ án đơn giản khi mà các bị cáo và các luật sư bào chữa đều thừa nhận hành vi vi phạm của các bị cáo, các luận cứ gỡ tội đưa ra chỉ nhằm mục đích xin giảm nhẹ hình phạt.

<div><img alt="Các bị cáo nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/04/ttxvnvumobifonemualaiavgtuyenan2cuubotruongvacacdongpham1324205874340615.jpg" /> <div>C&aacute;c bị c&aacute;o nghe t&ograve;a tuy&ecirc;n &aacute;n. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)</div> <p>Phi&ecirc;n t&ograve;a x&eacute;t xử sơ thẩm vụ &aacute;n Tổng C&ocirc;ng ty Viễn th&ocirc;ng MobiFone (viết tắt l&agrave; MobiFone) mua 95% cổ phần của C&ocirc;ng ty Cổ phần nghe nh&igrave;n To&agrave;n Cầu (<strong>AVG</strong>) đ&atilde; kh&eacute;p lại sau hai tuần x&eacute;t xử.</p> <p>Nhiều &yacute; kiến nhận định đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n đơn giản khi m&agrave; c&aacute;c bị c&aacute;o v&agrave; c&aacute;c luật sư b&agrave;o chữa đều thừa nhận h&agrave;nh vi vi phạm của c&aacute;c bị c&aacute;o, c&aacute;c luận cứ gỡ tội đưa ra chỉ nhằm mục đ&iacute;ch xin được giảm nhẹ h&igrave;nh phạt.</p> <p>Thực tế, ngay từ đầu vụ &aacute;n n&agrave;y được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; rất phức tạp, hầu hết c&aacute;c bị c&aacute;o trong vụ &aacute;n đều từng đảm nhiệm chức vụ, thậm ch&iacute; c&ograve;n đảm nhiệm những chức vụ cao trong c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước. Số tiền g&acirc;y thiệt hại cho Nh&agrave; nước trong vụ &aacute;n cũng đặc biệt lớn, l&ecirc;n tới gần 6.600 tỷ đồng.</p> <p>Nh&igrave;n lại từ giai đoạn điều tra, truy tố đến khi x&eacute;t xử, để chuyển biến từ một vụ &aacute;n phức tạp th&agrave;nh đơn giản, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao đ&atilde; đi cả h&agrave;nh tr&igrave;nh d&agrave;i với những c&acirc;n nhắc, quyết định, triển khai thực hiện một c&aacute;ch thận trọng, kh&eacute;o l&eacute;o v&agrave; kh&aacute;ch quan.</p> <p><strong>Sự thận trọng của c&aacute;c cơ quan tố tụng</strong></p> <p>Sau khi khởi tố vụ &aacute;n, cơ quan tố tụng x&aacute;c định gi&aacute; trị hợp đồng mua b&aacute;n cổ phần giữa MobiFone với AVG l&agrave; gần 9.000 tỷ đồng, cao hơn gi&aacute; trị thật của AVG rất nhiều lần, g&acirc;y thiệt hại trực tiếp l&agrave;m mất vốn Nh&agrave; nước tại MobiFone với số tiền gần 6.600 tỷ đồng.</p> <p>Xuất ph&aacute;t từ việc ph&acirc;n t&iacute;ch với một số tiền thất tho&aacute;t nhiều như vậy, sẽ kh&ocirc;ng thể chỉ dừng lại ở h&agrave;nh vi &quot;Vi phạm c&aacute;c quy định về quản l&yacute; v&agrave; sử dụng vốn đầu tư c&ocirc;ng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&quot; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể c&oacute; những h&agrave;nh vi khuất tất đằng sau bản hợp đồng mua b&aacute;n cổ phần n&agrave;y&hellip; c&aacute;c cơ quan tố tụng đ&atilde; định hướng điều tra, mở rộng vụ &aacute;n.</p> <p>Từ định hướng đ&oacute;, c&ugrave;ng với những nỗ lực đấu tranh tội phạm, Cơ quan điều tra v&agrave; Viện kiểm s&aacute;t đ&atilde; phối hợp ph&aacute;t hiện v&agrave; l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi tham nhũng trong vụ &aacute;n n&agrave;y với số tiền đưa v&agrave; nhận hối lộ đặc biệt lớn. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; kh&oacute; khăn, phức tạp lớn nhất m&agrave; cơ quan tố tụng đ&atilde; từng bước th&aacute;o gỡ, biến vụ &aacute;n từ phức tạp trở th&agrave;nh đơn giản.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra c&aacute;c bị c&aacute;o về h&agrave;nh vi &ldquo;Vi phạm c&aacute;c quy định về quản l&yacute; v&agrave; sử dụng vốn đầu tư c&ocirc;ng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng,&quot; ng&agrave;y 13/10/2018, L&ecirc; Nam Tr&agrave; (nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n MobiFone) đ&atilde; đầu th&uacute;, tự khai ra việc nhận 2,5 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ (nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) v&agrave; tự nguyện nộp lại đầy đủ số tiền n&agrave;y.</p> <p>Ng&agrave;y 13/10/2018, L&ecirc; Nam Tr&agrave; c&oacute; bản cung tự khai đầu ti&ecirc;n về h&agrave;nh vi nhận hối lộ, nhưng tới ng&agrave;y 12/4/2019, Cơ quan điều tra mới quyết định khởi tố về h&agrave;nh vi đưa v&agrave; nhận hối lộ, điều đ&oacute; thể hiện sự thận trọng của c&aacute;c cơ quan tố tụng trong việc đ&aacute;nh gi&aacute; chứng cứ.</p> <p>Sau L&ecirc; Nam Tr&agrave;, lần lượt c&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c cũng tự gi&aacute;c khai nhận v&agrave; tự nguyện khắc phục hậu quả. Điều n&agrave;y chứng tỏ c&aacute;c bị c&aacute;o đều đ&atilde; nhận thức được sai phạm của m&igrave;nh v&agrave; c&oacute; &yacute; thức khắc phục để giảm thiểu hậu quả, giảm tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự m&agrave; m&igrave;nh phải đối mặt. Việc hợp t&aacute;c n&agrave;y l&agrave; rất đặc biệt, nhất l&agrave; đối với h&agrave;nh vi đưa v&agrave; nhận hối lộ. Hợp t&aacute;c đến mức chưa bị khởi tố về h&agrave;nh vi đ&oacute;, họ đ&atilde; nhận tội v&agrave; khắc phục hậu quả.</p> <p>Sự hợp t&aacute;c đ&oacute; của c&aacute;c bị c&aacute;o l&agrave; kết quả của việc định hướng đấu tranh tội phạm đ&uacute;ng đắn m&agrave; c&aacute;c cơ quan tố tụng đ&atilde; vạch ra. Khởi tố đ&uacute;ng h&agrave;nh vi, truy tố đ&uacute;ng tội danh, sẽ dẫn tới việc chuyển h&oacute;a sự phức tạp th&agrave;nh đơn giản khi đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử tại T&ograve;a &aacute;n.</p> <p><strong>Ph&acirc;n h&oacute;a vai tr&ograve; của bị c&aacute;o trong từng giai đoạn tố tụng</strong></p> <p>Để l&agrave;m r&otilde; mức độ, vai tr&ograve; h&agrave;nh vi phạm tội của từng bị c&aacute;o, qua đ&oacute; x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự của mỗi bị c&aacute;o, ngay từ bản c&aacute;o trạng, Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao đ&atilde; ph&acirc;n h&oacute;a vai tr&ograve; của từng bị c&aacute;o trong vụ &aacute;n n&agrave;y. Việc ph&acirc;n h&oacute;a n&agrave;y sẽ gi&uacute;p đ&aacute;nh gi&aacute; h&agrave;nh vi, vai tr&ograve; của ai cao, ai thấp, tr&aacute;ch nhiệm của ai nặng, ai nhẹ...</p> <p>Đặc biệt, qua phần x&eacute;t hỏi c&ocirc;ng khai tại phi&ecirc;n t&ograve;a, Viện kiểm s&aacute;t đ&atilde; cụ thể hơn trong việc ph&acirc;n h&oacute;a vai tr&ograve; của c&aacute;c bị c&aacute;o, đảm bảo t&iacute;nh kh&aacute;ch quan của cơ quan c&ocirc;ng tố. Tại giai đoạn ra c&aacute;o trạng, Viện kiểm s&aacute;t ph&acirc;n h&oacute;a vai tr&ograve; của c&aacute;c bị c&aacute;o thuộc Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng cao hơn vai tr&ograve; của c&aacute;c bị c&aacute;o thuộc MobiFone.</p> <p>Sau khi tiến h&agrave;nh thẩm vấn, Viện kiểm s&aacute;t đ&atilde; ph&acirc;n h&oacute;a vai tr&ograve; bị c&aacute;o theo 2 nh&oacute;m: Nh&oacute;m tại Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng th&igrave; người đứng đầu (bị c&aacute;o Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truy&ecirc;n th&ocirc;ng) chịu tr&aacute;ch nhiệm cao nhất; nh&oacute;m tại MobiFone th&igrave; người đứng đầu (bị c&aacute;o L&ecirc; Nam Tr&agrave;) chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do m&agrave; Viện kiểm s&aacute;t đ&atilde; đề nghị mức &aacute;n của bị c&aacute;o L&ecirc; Nam Tr&agrave; thậm ch&iacute; c&ograve;n cao hơn bị c&aacute;o Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truy&ecirc;n th&ocirc;ng).</p> <p>Tại sao lại c&oacute; sự ph&acirc;n h&oacute;a theo nh&oacute;m như vậy? Qua thẩm vấn c&ocirc;ng khai tại phi&ecirc;n t&ograve;a, đ&atilde; nổi l&ecirc;n hai nh&oacute;m h&agrave;nh vi phạm tội kh&aacute;c nhau, gồm: nh&oacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm về lĩnh vực quản l&yacute; Nh&agrave; nước (thuộc Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng) v&agrave; nh&oacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm về việc g&acirc;y thiệt hại cho doanh nghiệp trực thuộc (MobiFone).</p> <p>Ở nh&oacute;m ba bị c&aacute;o thuộc Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, bị c&aacute;o <strong>Nguyễn Bắc Son</strong> đ&oacute;ng vai tr&ograve; ch&iacute;nh, chỉ đạo xuy&ecirc;n suốt, quyết liệt. Bị c&aacute;o <strong>Trương Minh Tuấn</strong> v&agrave; Phạm Đ&igrave;nh Trọng (nguy&ecirc;n Vụ trưởng Vụ Quản l&yacute; doanh nghiệp, Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng) l&agrave; cấp dưới, l&agrave;m theo sự chỉ đạo của bị c&aacute;o Son.</p> <p>Tại nh&oacute;m c&aacute;c bị c&aacute;o thuộc MobiFone, bị c&aacute;o L&ecirc; Nam Tr&agrave; (người đứng đầu của MobiFone) phải chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh do bị c&aacute;o Tr&agrave; l&agrave; người k&yacute; văn bản tr&igrave;nh Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng xin ph&ecirc; duyệt chủ trương cho MobiFone đầu tư dịch vụ truyền h&igrave;nh. Bị c&aacute;o Tr&agrave; cũng ch&iacute;nh l&agrave; người đại diện MobiFone k&yacute; Thỏa thuận v&agrave; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG v&agrave;o ng&agrave;y 25/12/2015 - l&agrave; một trong hai thủ tục cần thiết nhất để ho&agrave;n tất thương vụ mua AVG.</p> <p>C&aacute;c bị c&aacute;o c&ograve;n lại trong MobiFone c&oacute; vai tr&ograve; thực hiện thấp hơn. Điều đ&oacute; được thể hiện trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh x&eacute;t hỏi, tranh tụng tại phi&ecirc;n t&ograve;a. Thậm ch&iacute;, khi tr&igrave;nh b&agrave;y lời n&oacute;i sau c&ugrave;ng tại phi&ecirc;n t&ograve;a, bị c&aacute;o Phạm Thị Phương Anh (Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc MobiFone) đ&atilde; cay đắng nhận lỗi v&agrave; xin chịu tr&aacute;ch nhiệm về những việc &ldquo;đ&atilde; phải l&agrave;m.&rdquo;</p> <p>Từ việc ph&acirc;n h&oacute;a đ&oacute;, bản chất vụ &aacute;n, vai tr&ograve; thực hiện h&agrave;nh vi của c&aacute;c bị c&aacute;o được chứng minh c&ocirc;ng khai tại phi&ecirc;n t&ograve;a. C&aacute;c bị c&aacute;o, c&aacute;c luật sư b&agrave;o chữa đều thừa nhận h&agrave;nh vi phạm tội của c&aacute;c bị c&aacute;o, thừa nhận c&aacute;o trạng, thừa nhận luận tội của Viện kiểm s&aacute;t l&agrave; đ&uacute;ng. Họ kh&ocirc;ng tranh luận về h&agrave;nh vi phạm tội, m&agrave; chỉ tranh luận một số nội dung về vai tr&ograve; phạm tội, về hướng xử l&yacute; h&agrave;nh vi&hellip; nhằm l&agrave;m giảm nhẹ h&igrave;nh phạt cho c&aacute;c bị c&aacute;o. Việc ph&acirc;n h&oacute;a r&otilde; vai tr&ograve; c&aacute;c bị c&aacute;o cũng ch&iacute;nh l&agrave; một bước nhằm chuyển biến vụ &aacute;n từ phức tạp trở n&ecirc;n đơn giản hơn.</p> <p><strong>Chuyển biến nhận thức v&agrave; c&aacute;ch ứng xử</strong></p> <p>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; một trong số &iacute;t c&aacute;c vụ &aacute;n m&agrave; hầu hết bị c&aacute;o lẫn luật sư b&agrave;o chữa đều thừa nhận c&aacute;o trạng v&agrave; bản luận tội, thậm ch&iacute; cả mức &aacute;n m&agrave; Viện kiểm s&aacute;t đề nghị cũng đều l&agrave; đ&uacute;ng, l&agrave; đ&atilde; giảm nhẹ h&igrave;nh phạt cho c&aacute;c bị c&aacute;o. Để đạt được điều n&agrave;y, r&otilde; r&agrave;ng c&aacute;o trạng v&agrave; bản luận tội của Viện kiểm s&aacute;t phải c&oacute; sức thuyết phục được c&aacute;c bị c&aacute;o, c&aacute;c luật sư. Nhưng nếu chỉ c&oacute; như thế th&ocirc;i th&igrave; chưa đủ, m&agrave; bản th&acirc;n c&aacute;c bị c&aacute;o cũng phải nhận thức được đ&uacute;ng về h&agrave;nh vi của họ.</p> <div><img alt="Vu MobiFone mua AVG: Hanh trinh tu mot vu an phuc tap thanh don gian hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/19/ttxvn_vu_mobifone_mua_lai_avg_tuyen_an_2_cuu_bo_truong_va_cac_dong_pham_132428558_4340593.jpg" title="Vụ MobiFone mua AVG: Hành trình từ một vụ án phức tạp thành đơn giản hình ảnh 1" /><span>Bị c&aacute;o Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng) nghe t&ograve;a tuy&ecirc;n &aacute;n. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)</span></div> <p>Một người khi đối diện với một lời buộc tội m&agrave; người đ&oacute; phải thừa nhận lời buộc tội đ&oacute; l&agrave; đ&uacute;ng th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự chuyển biến về mặt nhận thức của c&aacute; nh&acirc;n người đ&oacute;. C&acirc;u chuyện ở đ&acirc;y l&agrave; khi bị c&aacute;o đ&atilde; nhận tội rồi, đ&atilde; &yacute; thức được sai phạm rồi th&igrave; ứng xử của ph&aacute;p luật đối với những bị c&aacute;o n&agrave;y như thế n&agrave;o, để kh&ocirc;ng chỉ xử phạt m&agrave; c&ograve;n mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục, l&agrave;m thế n&agrave;o để khuyến kh&iacute;ch sự chuyển biến nhận thức trong c&aacute;c bị can, bị c&aacute;o?</p> <p>Trở lại vụ <strong>MobiFone</strong> mua AVG, h&agrave;nh vi đưa v&agrave; nhận hối lộ l&agrave; h&agrave;nh vi kh&oacute; bị ph&aacute;t gi&aacute;c nhất, chỉ c&oacute; người đưa v&agrave; người nhận tiền biết, nhưng c&aacute;c bị c&aacute;o trong vụ &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; đầu th&uacute;, tự gi&aacute;c khai nhận v&agrave; tự nguyện khắc phục, ho&agrave;n trả lại số tiền đ&atilde; nhận. Trong khi họ ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể kh&ocirc;ng khai hoặc th&ocirc;ng đồng phản cung, chối tội&hellip; nhưng họ đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m như vậy. L&agrave;m được điều n&agrave;y, chắn chắn c&aacute;c bị c&aacute;o kh&ocirc;ng chỉ nhận thức được sai phạm của m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n đặt niềm tin rất lớn v&agrave;o việc nếu m&igrave;nh khai ra, m&igrave;nh sẽ được hưởng khoan hồng của ph&aacute;p luật.</p> <p>V&igrave; vậy, đ&ograve;i hỏi c&aacute;c cơ quan tố tụng phải nh&igrave;n nhận, phải c&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; để c&oacute; một ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp, trả lời cho dư luận v&agrave; c&aacute;c trường hợp kh&aacute;c. Với một con người cụ thể, người ta tin m&igrave;nh, th&igrave; m&igrave;nh phải động vi&ecirc;n v&agrave; c&oacute; c&aacute;ch ứng xử ph&ugrave; hợp với người ta. Tr&aacute;nh trường hợp động vi&ecirc;n xong, bị c&aacute;o khai ra, bị c&aacute;o hợp t&aacute;c, m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật cho bị c&aacute;o. Nếu kh&ocirc;ng đề xuất ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật ph&ugrave; hợp cho họ, sẽ kh&ocirc;ng khuyến kh&iacute;ch được những trường hợp tương tự.</p> <p>Điển h&igrave;nh l&agrave; trường hợp của bị c&aacute;o L&ecirc; Nam Tr&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh khẩn nhận tội, chủ động, t&iacute;ch cực tham gia v&agrave;o việc hủy bỏ Thỏa thuận v&agrave; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG; tự th&uacute; v&agrave; tự nguyện nộp lại số tiền nhận hối lộ ngay khi chưa bị ph&aacute;t hiện&hellip; V&igrave; vậy, bị c&aacute;o Tr&agrave; được Hội đồng x&eacute;t xử cho hưởng mức &aacute;n dưới mức thấp nhất của khung h&igrave;nh phạt đối với cả 2 tội danh &ldquo;Vi phạm quy định về quản l&yacute; v&agrave; sử dụng vốn đầu tư c&ocirc;ng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Nhận hối lộ.&rdquo;</p> <p>Trong khi c&ugrave;ng bị truy tố về 2 tội danh n&agrave;y, nhưng bị c&aacute;o Nguyễn Bắc Son lại bị tuy&ecirc;n mức &aacute;n trong khung h&igrave;nh phạt do kh&ocirc;ng c&oacute; những t&igrave;nh tiết giảm nhẹ như bị c&aacute;o Tr&agrave;.</p> <p>Tương tự đối với bị c&aacute;o Phạm Nhật Vũ, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm trong việc giữ nguy&ecirc;n lời khai từ giai đoạn điều tra đến khi x&eacute;t xử, bị c&aacute;o Vũ c&ograve;n c&oacute; &yacute; thức khắc phục hậu quả vụ &aacute;n.</p> <p>Cụ thể, bị c&aacute;o Vũ đ&atilde; khắc phục to&agrave;n bộ thiệt hại của vụ &aacute;n (hơn 8.445 tỷ đồng); đồng thời c&ograve;n tự nguyện trả th&ecirc;m cho MobiFone hơn 329 tỷ đồng (gồm tiền l&atilde;i suất, chi ph&iacute; thu&ecirc; tư vấn v&agrave; c&aacute;c chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh kh&aacute;c m&agrave; MobiFone đ&atilde; chi ph&iacute; cho việc mua b&aacute;n cổ phần) v&agrave; chủ động thanh to&aacute;n 120 tỷ đồng (mua lại thiết bị, vật tư tồn kho m&agrave; MobiFone đ&atilde; đầu tư mua sắm sau khi nhận chuyển nhượng), n&acirc;ng tổng số tiền bị c&aacute;o Vũ tự nguyện thanh to&aacute;n th&ecirc;m l&ecirc;n gần 450 tỷ đồng&hellip;</p> <p>Nhờ những t&igrave;nh tiết giảm nhẹ n&agrave;y, Hội đồng x&eacute;t xử đ&atilde; quyết định c&acirc;n nhắc giảm đ&aacute;ng kể h&igrave;nh phạt cho bị c&aacute;o Vũ dưới mức thấp nhất của khung h&igrave;nh phạt.</p> <p>Tại Hội nghị triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2020 của ng&agrave;nh Kiểm s&aacute;t tổ chức s&aacute;ng 27/12 tại H&agrave; Nội, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư Trần Quốc Vượng đ&atilde; n&ecirc;u ra 6 điểm nhấn tại vụ MobiFone mua AVG.</p> <p>Trong đ&oacute;, Thường trực Ban B&iacute; thư n&ecirc;u r&otilde; vụ &aacute;n l&agrave; điển h&igrave;nh về khắc phục hậu quả, từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra đ&atilde; thu hồi hơn 8.000 tỷ đồng, số tiền đưa hối lộ v&agrave; hối lộ đ&atilde; được thu hồi.</p> <p>&quot;C&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một vụ &aacute;n điển h&igrave;nh về điều tra, thu thập chứng cứ, kết luận điều tra; x&eacute;t xử c&ocirc;ng minh, d&acirc;n chủ, kh&aacute;ch quan; đối đ&aacute;p giữa luật sư, Viện kiểm s&aacute;t rất r&otilde; r&agrave;ng. Điều tra, x&eacute;t xử một vụ tham nhũng, đưa hối lộ kh&ocirc;ng dễ, v&igrave; to&agrave;n l&agrave; chứng cứ gi&aacute;n tiếp. N&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; cố gắng rất lớn của đơn vị điều tra, kiểm s&aacute;t vi&ecirc;n. B&acirc;y giờ, c&aacute;c bị c&aacute;o đứng trước t&ograve;a đều c&ocirc;ng nhận, cảm ơn cơ quan điều tra, t&ograve;a &aacute;n, xin lỗi Đảng, Nh&agrave; nước, nh&acirc;n d&acirc;n... &quot; - Thường trực Ban B&iacute; thư nhấn mạnh.</p> <p>Theo Thường trực Ban B&iacute; thư, vụ &aacute;n đ&atilde; thực hiện tố tụng đảm bảo y&ecirc;u cầu cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p, đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật, c&oacute; ph&acirc;n h&oacute;a đối tượng, đại diện Viện kiểm s&aacute;t trong phi&ecirc;n t&ograve;a đ&atilde; rất c&acirc;n nhắc...</p> <p>&ldquo;Nếu ai khắc phục đ&uacute;ng tinh thần của Đảng, khắc phục được hết, ch&uacute;ng ta khoan hồng&quot; - Thường trực Ban B&iacute; thư Trần Quốc Vượng n&oacute;i. Việc xử l&yacute; vụ &aacute;n đ&atilde; thể hiện quyết t&acirc;m cao của Đảng - trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng kh&ocirc;ng c&oacute; &quot;v&ugrave;ng cấm&quot; v&agrave; l&agrave;m triệt để./.</p> <div><img alt="Vu MobiFone mua AVG: Hanh trinh tu mot vu an phuc tap thanh don gian hinh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/01/20191228vnavgtuyenanruby.jpg" title="Vụ MobiFone mua AVG: Hành trình từ một vụ án phức tạp thành đơn giản hình ảnh 2" /></div> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
back to top