Dấu mật trong vụ án MobiFone - AVG

“Người ta chia nhỏ công việc, người ta để dự án mật… không ai thấy bức tranh toàn cảnh của vụ việc để có ý kiến phản đối kiên quyết” - cựu phó tổng giám đốc MobiFone Nguyễn Đăng Nguyên nói tại tòa.

<div> <p>Dự kiến 8 giờ s&aacute;ng 28-12, TAND TP H&agrave; Nội sẽ tuy&ecirc;n &aacute;n hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn v&agrave; c&aacute;c bị c&aacute;o trong vụ &aacute;n MobiFone - AVG. <i>Ph&aacute;p Luật TP.HCM</i> điểm lại một số diễn biến đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; của phi&ecirc;n xử n&agrave;y.</p> <p><b>&ldquo;Mật h&oacute;a cả một giao dịch&rdquo;</b></p> <p>Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, MobiFone tham gia tố tụng với tư c&aacute;ch l&agrave; bị hại. Tại t&ograve;a, luật sư của MobiFone đ&atilde; chỉ ra những điều &ldquo;bất thường&rdquo; trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. &ldquo;Mật h&oacute;a cả một giao dịch l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n xảy ra, chưa từng c&oacute; tiền lệ&rdquo; - vị luật sư cho rằng đ&acirc;y l&agrave; điểm mấu chốt. &ldquo;C&aacute;c anh chị ở MobiFone thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng d&aacute;m đưa t&agrave;i liệu cho luật sư nếu kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; kiến của HĐTV v&igrave; t&agrave;i liệu mật&rdquo; - luật sư n&oacute;i.</p> <p>Theo vị luật sư n&agrave;y, MobiFone t&aacute;ch ra khỏi Tập đo&agrave;n Bưu ch&iacute;nh Viễn th&ocirc;ng v&agrave;o th&aacute;ng 12-2014. Sau đ&oacute;, đầu năm 2015, MobiFone c&oacute; chiến lược mở rộng kinh doanh về truyền h&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; chiến lược thực hiện trong v&ograve;ng năm năm. Vậy m&agrave; dự &aacute;n MobiFone mua cổ phần AVG, từ khi c&oacute; chủ trương tới khi thứ trưởng Bộ TT&amp;TT khi đ&oacute; l&agrave; &ocirc;ng Trương Minh Tuấn k&yacute; quyết định ph&ecirc; duyệt v&agrave; chỉ đạo MobiFone thực hiện dự &aacute;n chỉ được thực hiện trong một năm.</p> <p>Tại t&ograve;a, c&aacute;c bị c&aacute;o đều cho rằng việc triển khai một dự &aacute;n với quy m&ocirc; lớn như vậy l&agrave; điều mới mẻ ngay cả với Bộ TT&amp;TT cũng như MobiFone. &ldquo;Mới th&igrave; v&igrave; sao phải th&uacute;c &eacute;p thực hiện trong năm? Đ&oacute; l&agrave; t&iacute;nh chất bất thường. C&ograve;n những bất thường kh&aacute;c t&ocirc;i kh&ocirc;ng d&aacute;m tr&igrave;nh b&agrave;y&rdquo; - luật sư n&oacute;i.</p> <p>Cũng tại t&ograve;a, cựu ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc MobiFone Nguyễn Đăng Nguy&ecirc;n n&oacute;i: &ldquo;Người ta chia nhỏ c&ocirc;ng việc, người ta để dự &aacute;n mật v&agrave; đưa ra c&aacute;c mục ti&ecirc;u v&igrave; sự ph&aacute;t triển của doanh nghiệp, x&acirc;y dựng mục ti&ecirc;u đạt doanh thu 5 tỉ USD... Với những mục ti&ecirc;u cao cả ấy, những người y&ecirc;u MobiFone kh&ocirc;ng nắm được th&ocirc;ng tin chi tiết về vụ việc. Việc ph&acirc;n chia nhỏ để kh&ocirc;ng ai thấy bức tranh to&agrave;n cảnh của vụ việc n&agrave;y để c&oacute; &yacute; kiến phản đối ki&ecirc;n quyết&rdquo;.</p> <p>Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc MobiFone Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng cho hay suốt 26 năm l&agrave;m việc, &ocirc;ng chưa từng tham gia một dự &aacute;n n&agrave;o đ&oacute;ng dấu mật. &ldquo;Điều n&agrave;y mang t&iacute;nh quyết định, khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết l&agrave;m thế n&agrave;o, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn phản biện nhưng kh&ocirc;ng đủ cơ sở để đưa ra đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan&rdquo;.</p> <p align="center"><img alt="Dấu mật trong vụ án MobiFone - AVG - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/19/6-vu-son_fvik.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Bị c&aacute;o Phạm Nhật Vũ v&agrave; Nguyễn Bắc Son. Ảnh: TUYẾN PHAN</em></p> <p><b>H&agrave;nh xử kỳ lạ của &ocirc;ng Son tại t&ograve;a</b></p> <p>Trong phần x&eacute;t hỏi, HĐXX hỏi cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đ&atilde; nhận bao nhi&ecirc;u tiền sau thương vụ mua b&aacute;n AVG. &Ocirc;ng Son đ&aacute;p: &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng nhận bất cứ khoản tiền n&agrave;o&rdquo;. Sau đ&oacute; &ocirc;ng tiếp tục phủ nhận mọi lời khai của m&igrave;nh tại CQĐT, về việc &ocirc;ng nhận hối lộ 3 triệu USD từ cựu chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ. &ldquo;L&uacute;c đ&oacute; t&ocirc;i bị hoảng loạn n&ecirc;n khai như vậy&rdquo; - &ocirc;ng giải th&iacute;ch tại t&ograve;a.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đầu giờ chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ocirc;ng Son lại thay đổi lời khai, xin giữ lời khai tại CQĐT, thừa nhận đ&atilde; nhận hối lộ. Kh&aacute;c chăng l&agrave; lần n&agrave;y &ocirc;ng Son khai kh&ocirc;ng đưa tiền cho con g&aacute;i m&agrave; giữ để ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n. Khi đại diện VKS hỏi &ocirc;ng đ&atilde; sử dụng số tiền 3 triệu USD v&agrave;o việc g&igrave;, &ocirc;ng Son trả lời kh&ocirc;ng nhớ.</p> <p>Trả lời c&acirc;u hỏi của luật sư b&agrave;o chữa, cựu bộ trưởng một lần nữa x&aacute;c nhận &ldquo;giữ nguy&ecirc;n c&acirc;u trả lời đ&atilde; nhận 3 triệu USD từ &ocirc;ng Phạm Nhật Vũ&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n, một luật sư b&agrave;o chữa kh&aacute;c đặt c&acirc;u hỏi: &ldquo;CQĐT c&oacute; tổ chức thực nghiệm điều tra kh&ocirc;ng? &Ocirc;ng khai cất 3 triệu USD trong hai chiếc valy, valy đ&oacute; ai mua, v&agrave;o thời điểm n&agrave;o?&rdquo;, &ocirc;ng Son đều xin ph&eacute;p kh&ocirc;ng trả lời.</p> <p>Cựu bộ trưởng sau đ&oacute; đ&atilde; đề nghị luật sư kh&ocirc;ng b&agrave;o chữa cho &ocirc;ng về h&agrave;nh vi nhận hối lộ.</p> <p>Trong phần tự b&agrave;o chữa, &ocirc;ng Son thừa nhận tổng quan c&aacute;o trạng truy tố &ocirc;ng l&agrave; đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng xin tr&igrave;nh b&agrave;y những chi tiết cụ thể, để c&oacute; t&igrave;nh tiết giảm nhẹ cho &ocirc;ng trong gần 90 ph&uacute;t. N&oacute;i lời sau c&ugrave;ng h&ocirc;m 24-12, &ocirc;ng Son đ&atilde; xin lỗi HĐXX v&agrave; VKS v&igrave; &ldquo;trong l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng vượt qua được ch&iacute;nh m&igrave;nh, tại phi&ecirc;n t&ograve;a ng&agrave;y 17-12, bị c&aacute;o đ&atilde; thay đổi ch&iacute;nh lời khai của m&igrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra&rdquo;.</p> <p><b>Nhiều tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n xin khoan hồng cho Phạm Nhật Vũ</b></p> <p>Cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ vắng mặt phần lớn trong suốt t&aacute;m ng&agrave;y x&eacute;t xử. HĐXX cho biết v&igrave; l&yacute; do sức khỏe, &ocirc;ng Vũ đang phải nằm bệnh viện v&agrave; đ&atilde; c&oacute; đơn xin vắng mặt tại phi&ecirc;n t&ograve;a, kể cả khi tuy&ecirc;n &aacute;n.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; khi n&oacute;i lời sau c&ugrave;ng, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đ&atilde; &ldquo;thiết tha đề nghị HĐXX khoan hồng cho &ocirc;ng Phạm Nhật Vũ&rdquo;. C&ograve;n cựu th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐTV MobiFone Hồ Tuấn nhận x&eacute;t &ocirc;ng Vũ &ldquo;l&agrave; người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, t&iacute;n nghĩa, đ&agrave;ng ho&agrave;ng v&agrave; tử tế&rdquo;.</p> <p>Tương tự, cựu ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc MobiFone Phạm Thị Phương Anh khi n&oacute;i lời sau c&ugrave;ng cũng c&aacute;m ơn &ocirc;ng Vũ đ&atilde; chủ động c&ugrave;ng MobiFone chấm dứt hợp đồng, tự nguyện ho&agrave;n trả to&agrave;n bộ gi&aacute; trị hợp đồng cũng như to&agrave;n bộ chi ph&iacute; li&ecirc;n quan đến thương vụ n&agrave;y.</p> <p>Tại t&ograve;a, luật sư của &ocirc;ng Vũ cho biết đ&atilde; c&oacute; gần 2.000 c&aacute; nh&acirc;n (trong đ&oacute; c&oacute; nhiều c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; uy t&iacute;n cả trong v&agrave; ngo&agrave;i nước) v&agrave; hơn 300 tổ chức x&atilde; hội ở nhiều lĩnh vực đ&atilde; x&aacute;c nhận xin khoan hồng cho bị c&aacute;o Vũ.</p> <div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"> <p><b>Hai kỷ lục của vụ &aacute;n MobiFone - AVG</b></p> <p><b><i>Thu hồi to&agrave;n bộ số tiền thiệt hại:</i></b>&nbsp;Cuối năm 2015, MobiFone k&yacute; thỏa thuận v&agrave; hợp đồng mua 95% cổ phần của AVG. Theo c&aacute;o trạng, thương vụ n&agrave;y đ&atilde; khiến MobiFone bị thiệt hại gần 6.600 tỉ đồng.</p> <p>Ng&agrave;y 16-4-2018, &ocirc;ng Phạm Nhật Vũ, đại diện cho c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng AVG, đ&atilde; k&yacute; văn bản hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với MobiFone. Sau đ&oacute; MobiFone đ&atilde; nhận số tiền gần 8.800 tỉ đồng (bao gồm c&aacute;c chi ph&iacute; li&ecirc;n quan đến dự &aacute;n v&agrave; khoản l&atilde;i t&iacute;nh cho số tiền MobiFone đ&atilde; thanh to&aacute;n). Như vậy thiệt hại của vụ &aacute;n đ&atilde; được khắc phục ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p><b><i>Số tiền đưa, nhận hối lộ lớn kỷ lục:</i></b><i>&nbsp;</i>Hồ sơ vụ &aacute;n thể hiện cựu chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ đ&atilde; đưa hối lộ cho cựu bộ trưởng TT&amp;TT Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, cựu chủ tịch HĐTV MobiFone 2,5 triệu USD, cựu tổng gi&aacute;m đốc MobiFone Cao Duy Hải 700.000 USD v&agrave; &ocirc;ng Trương Minh Tuấn (khi đ&oacute; l&agrave; thứ trưởng Bộ TT&amp;TT) 200.000 USD. Như vậy tổng số tiền &ocirc;ng Vũ hối lộ c&aacute;c quan chức Bộ TT&amp;TT v&agrave; hai l&atilde;nh đạo cấp cao MobiFone l&agrave; tr&ecirc;n 136 tỉ đồng.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top