Vụ bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên (Hà Nội): Bắt giam, khám xét nhà Hưng “kính” - đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê

Liên quan đến vụ án bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên (Hà Nội), ngay sau khi thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Kim Hưng (SN 1963, tức Hưng “kính”), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà tại số 11 Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan.

<p style="text-align: justify;">Cụ thể, Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự - C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 th&aacute;ng đối với 2 đối tượng: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng &ldquo;k&iacute;nh&rdquo;) tr&uacute; tại phố H&agrave;ng Đậu, phường Đồng Xu&acirc;n, quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội v&agrave; Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến &ldquo;h&oacute;i&rdquo;) tr&uacute; tại Th&uacute;y &Aacute;i 1, phường Bạch Đằng, quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội về tội &ldquo;Cưỡng đoạt t&agrave;i sản&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Sau nhiều giờ đồng hồ tiến h&agrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t nh&agrave; số 11, H&agrave;ng B&ocirc;ng (Ho&agrave;n Kiếm, TP. H&agrave; Nội) dưới sự chứng kiến của c&aacute;c cơ quan chức năng, chị g&aacute;i v&agrave; người th&acirc;n của Hưng &ldquo;k&iacute;nh&rdquo;, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra đ&atilde; ni&ecirc;m phong 2 th&ugrave;ng đồ với rất nhiều t&agrave;i liệu, giấy tờ li&ecirc;n quan. Hiện Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đang tiếp tục l&agrave;m r&otilde; để xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c đối tượng cưỡng đoạt t&agrave;i sản theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hưng “kính”, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà." src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/07/a2_pl_6-12_resize.jpg" title="Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hưng “kính”, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà." /></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 th&aacute;ng đối với Hưng &ldquo;k&iacute;nh&rdquo;, cơ quan điều tra đ&atilde; tiến h&agrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t nh&agrave;.</em></p> <p style="text-align: justify;">Như b&aacute;o SK&amp;ĐS đ&atilde; th&ocirc;ng tin, ng&agrave;y 5/12/2018, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; quyết định khởi tố bị can v&agrave; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với c&aacute;c đối tượng l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n tổ bốc xếp số 2 - chợ Long Bi&ecirc;n, quận Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội, về h&agrave;nh vi &ldquo;Cưỡng đoạt t&agrave;i sản&rdquo;. C&aacute;c đối tượng bị bắt gồm Dương Quốc Vương (SN 1968, tr&uacute; tại quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội); Nguyễn Mạnh Long ( SN 1962, tr&uacute; tại quận Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội) v&agrave; L&ecirc; Thanh Hải (SN 1963, tr&uacute; tại quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội).</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"> <p><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></p> </li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"> <p><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></p> </li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội tiếp nhận tin b&aacute;o tố gi&aacute;c tội phạm về một số đối tượng c&oacute; dấu hiệu hoạt động thu tiền bến b&atilde;i tr&aacute;i ph&aacute;p luật của những người l&agrave;m ăn bu&ocirc;n b&aacute;n tại khu vực chợ Long Bi&ecirc;n. Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; chỉ đạo Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự phối hợp với C&ocirc;ng an quận Ba Đ&igrave;nh tập trung điều tra, l&agrave;m r&otilde; hoạt động cưỡng đoạt t&agrave;i sản, để xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định của ph&aacute;p luật. Căn cứ t&agrave;i liệu thu thập, ng&agrave;y 30/9/2018, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra -&nbsp; C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; ra quyết định khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự để điều tra vụ việc c&oacute; dấu hiệu tội phạm &ldquo;Cưỡng đoạt t&agrave;i sản&rdquo; xảy ra tại chợ Long Bi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Trước v&agrave; trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh thu thập c&aacute;c chứng cứ, t&agrave;i liệu để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP. đ&atilde; chỉ đạo ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự, C&ocirc;ng an quận Ba Đ&igrave;nh đề nghị điều tra vi&ecirc;n Cục Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự - Bộ C&ocirc;ng an v&agrave;o cuộc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm s&aacute;t để đ&aacute;nh gi&aacute; kỹ c&aacute;c dấu hiệu tội phạm, ghi lời khai nh&acirc;n chứng, từng bước s&agrave;ng lọc, khoanh v&ugrave;ng, củng cố hồ sơ chặt chẽ để xử l&yacute; đối tượng c&oacute; dấu hiệu thực hiện tội phạm.</p> <p style="text-align: justify;">Theo t&agrave;i liệu của Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra, ng&agrave;y 10/8, C&ocirc;ng an TP nhận được đơn tố gi&aacute;c của vợ chồng chị Nghi&ecirc;m Th&uacute;y N. (SN 1981) v&agrave; anh Ho&agrave;ng Anh H. (SN 1972), ở quận Ba Đ&igrave;nh, kinh doanh hoa quả tại chợ Long Bi&ecirc;n, tố gi&aacute;c Nguyễn Kim Hưng (SN 1963, tr&uacute; tại quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội), l&agrave; tổ trưởng tổ bốc dỡ h&agrave;ng h&oacute;a số 2, ở chợ Long Bi&ecirc;n c&oacute; h&agrave;nh vi đe dọa, cản trở kinh doanh v&agrave; thu tiền bến b&atilde;i tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan c&ocirc;ng an x&aacute;c định từ năm 2008 đến nay, gia đ&igrave;nh chị N. thu&ecirc; 6 địa điểm kiốt b&aacute;n h&agrave;ng tại chợ Long Bi&ecirc;n. Khoảng th&aacute;ng 8/2017, giữa chị N. v&agrave; Nguyễn Kim Hưng nảy sinh m&acirc;u thuẫn v&agrave; đối tượng n&agrave;y đ&atilde; chỉ đạo Hải, Long, Vương (đều l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n tổ bốc dỡ h&agrave;ng h&oacute;a số 2) cản trở việc kinh doanh của chị N. Cụ thể, khi xe chở hoa quả của chị N. về chợ, c&aacute;c đối tượng tr&ecirc;n cho xe kh&aacute;c v&agrave;o đỗ tại vị tr&iacute; đỗ xe của chị N. trong chợ v&agrave; cho người l&aacute;i xe &ocirc; t&ocirc; tải ra chắn kiốt. Trong thời gian từ đầu năm 2018 đến th&aacute;ng 9/2018, nh&oacute;m Hải, Long, Vương thường xuy&ecirc;n ch&egrave;n &eacute;p, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho chị N. trong việc kinh doanh, buộc chị N. phải để cho nh&acirc;n vi&ecirc;n của Hưng bốc dỡ v&agrave; thu tiền.</p> <p style="text-align: justify;">Theo lực lượng Điều tra x&eacute;t hỏi, Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự - C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội, trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan c&ocirc;ng an được biết v&igrave; muốn y&ecirc;n ổn l&agrave;m ăn tại chợ Long Bi&ecirc;n, vợ chồng chị N. đ&atilde; phải nộp tiền cho Hải, Long v&agrave; Vương với mỗi đầu xe chở hoa quả loại nhỏ l&agrave; 200 ngh&igrave;n đồng/ lượt v&agrave;o chợ v&agrave; mỗi đầu xe to l&agrave; 300 ngh&igrave;n đồng/ lượt. Số tiền thu được của chị N., Hưng y&ecirc;u cầu Hải nộp cho Tiến &ldquo;h&oacute;i&rdquo;. T&agrave;i liệu điều tra của cơ quan c&ocirc;ng an cũng x&aacute;c định r&otilde; từ đầu th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 9/2018, ổ nh&oacute;m đối tượng do Hưng &ldquo;k&iacute;nh&rdquo; cầm đầu đ&atilde; thu của vợ chồng chị N. số tiền hơn 35 triệu đồng v&agrave; chỉ nộp cho Ban quản l&yacute; chợ Long Bi&ecirc;n hơn 10 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong một diễn biến li&ecirc;n quan, ng&agrave;y 5/12, Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; c&oacute; văn bản truyền đạt &yacute; kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c y&ecirc;u cầu Bộ C&ocirc;ng an chỉ đạo c&aacute;c đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử l&yacute; nghi&ecirc;m đối tượng đe dọa ph&oacute;ng vi&ecirc;n điều tra vụ bảo k&ecirc; ở chợ Long Bi&ecirc;n (H&agrave; Nội). Văn bản n&ecirc;u r&otilde;, ng&agrave;y 3/12/2018, tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng đăng tải nhiều b&agrave;i viết về việc tối ng&agrave;y 2/12/2018, nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n điều tra vụ bảo k&ecirc; ở chợ Long Bi&ecirc;n nhận được tin nhắn qua điện thoại đe dọa giết cả gia đ&igrave;nh.Về việc n&agrave;y, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; giao Bộ C&ocirc;ng an chỉ đạo c&aacute;c đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử l&yacute; nghi&ecirc;m đối tượng đe dọa v&agrave; c&oacute; c&aacute;c biện ph&aacute;p cần thiết, ph&ugrave; hợp để bảo vệ an to&agrave;n cho ph&oacute;ng vi&ecirc;n, người tố gi&aacute;c tội phạm v&agrave; những người li&ecirc;n quan.</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top