Vỡ òa hạnh phúc khi gia đình nhận lại bé Gia Bảo bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Khi tiếp nhận bé Nguyễn Cao Gia Bảo từ cơ quan Công an, anh Nguyễn Văn Hưng (bố bé Gia Bảo) cho biết, khi anh lên gặp con là lúc cháu Bảo đang nằm ngủ ở phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tuyên Quang. Thấy con được chăm sóc chu đáo, quần áo gọn gàng, sạch sẽ, anh Hưng rất cảm kích.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Khi tiếp nhận b&eacute; Nguyễn Cao Gia Bảo từ cơ quan C&ocirc;ng an, anh Nguyễn Văn Hưng (bố b&eacute; Gia Bảo) cho biết, khi anh l&ecirc;n gặp con l&agrave; l&uacute;c ch&aacute;u Bảo đang nằm ngủ ở ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự tỉnh Tuy&ecirc;n Quang. Thấy con được chăm s&oacute;c chu&nbsp;đ&aacute;o, quần &aacute;o gọn g&agrave;ng, sạch sẽ, anh Hưng rất cảm k&iacute;ch.</p> <p>&ldquo;Gặp lại được con t&ocirc;i rất vui sướng. Cảm x&uacute;c l&uacute;c bấy giờ gần giống như m&igrave;nh được sống lại lần 2&rdquo;, anh Hưng x&uacute;c động n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vỡ òa hạnh phúc khi gia đình nhận lại bé Gia Bảo bị bắt cóc ở Bắc Ninh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/9/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vo-oa-hanh-phuc-khi-gia-dinh-nhan-lai-be-nguyen-cao-gia-bao-o-bac-ninh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Người nh&agrave; vui mừng nhận lại b&eacute;&nbsp;Nguyễn Cao Gia Bảo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nhớ lại đ&ecirc;m 21/8, anh Hưng kể: &ldquo;Bằng giờ n&agrave;y đ&ecirc;m qua t&ocirc;i đang suy sụp, chỉ ngồi một chỗ, nước mắt rơi v&agrave; rất lo lắng cho con&rdquo;.</p> <p>Theo anh Hưng, c&oacute; khoảng gần 1.000 người thiện nguyện tổ chức truy t&igrave;m c&aacute;c ng&otilde; ng&aacute;ch, ao, hồ s&ocirc;ng suối gần nơi con trai anh mất t&iacute;ch. Anh rất cảm k&iacute;ch tấm l&ograve;ng người d&acirc;n Bắc Ninh cũng như tấm l&ograve;ng của người d&acirc;n cả nước đ&atilde; gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, gi&uacute;p gia đ&igrave;nh cung cấp th&ocirc;ng tin đến lực lượng C&ocirc;ng an ph&aacute; &aacute;n nhanh nhất c&oacute; thể.</p> <p>Về phần chị Cao Thị Ngọc Yến (mẹ b&eacute; trai) t&acirc;m sự, đ&ecirc;m 21/8, chị đ&atilde; thức trắng đ&ecirc;m v&igrave; lo lắng cho con trai. Chị Yến kh&ocirc;ng cầm được nước mắt khi nghĩ đến con v&agrave; nghĩ con sẽ xảy ra những điều kh&ocirc;ng hay.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, hiện giờ chị rất vui mừng v&igrave; con trai được lực lượng C&ocirc;ng an Bắc Ninh b&agrave;n giao cho gia đ&igrave;nh trong t&igrave;nh trạng khoẻ mạnh.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vỡ òa hạnh phúc khi gia đình nhận lại bé Gia Bảo bị bắt cóc ở Bắc Ninh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/9/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vo-oa-hanh-phuc-khi-gia-dinh-nhan-lai-be-nguyen-cao-gia-bao-o-bac-ninh-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Anh Hưng b&ecirc;n con trai m&igrave;nh&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&ograve;n từ ngữ n&agrave;o để diễn tả niềm vui b&acirc;y giờ. T&ocirc;i xin gửi lời c&aacute;m ơn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương, cộng đồng mạng, anh chị em, bạn b&egrave; v&agrave; những người đ&atilde; gi&uacute;p đỡ gia đ&igrave;nh t&ocirc;i t&igrave;m con&rdquo;, chị Yến n&oacute;i.</p> <p>Theo chị Yến, suốt cả đ&ecirc;m khi con mất t&iacute;ch, nhiều người chị kh&ocirc;ng hề quen biết nhưng họ vẫn ở lại cả đ&ecirc;m để t&igrave;m ch&aacute;u b&eacute; gi&uacute;p gia đ&igrave;nh khiến chị rất biết ơn.</p> <p>Chị Yến kh&ocirc;ng nghĩ sẽ t&igrave;m ra được manh mối của con trai nhanh như vậy. &ldquo;Ngay trong buổi s&aacute;ng nay t&ocirc;i vẫn c&ograve;n cảm gi&aacute;c t&igrave;m con như m&ograve; kim đ&aacute;y bể, chưa c&oacute; một ch&uacute;t manh mối g&igrave;; c&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an thực sự rất giỏi&rdquo;, chị Yến b&agrave;y tỏ.</p> <p>Chị Yến cũng cho biết, sau sự việc n&agrave;y chị sẽ d&agrave;nh nhiều thời gian, t&igrave;nh cảm để b&ugrave; đắp cho con trai v&agrave; muốn gửi lời đến những người l&agrave;m bố, mẹ khi đưa con đi đ&acirc;u h&atilde;y để mắt d&otilde;i theo con, đừng để con vui đ&ugrave;a&nbsp;một&nbsp;m&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vỡ òa hạnh phúc khi gia đình nhận lại bé Gia Bảo bị bắt cóc ở Bắc Ninh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/73/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vo-oa-hanh-phuc-khi-gia-dinh-nhan-lai-be-nguyen-cao-gia-bao-o-bac-ninh-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Mẹ ch&aacute;u b&eacute; vui mừng khi nhận lại con&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Đại t&aacute; Phạm Thế T&ugrave;ng, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được th&ocirc;ng tin phản &aacute;nh của gia đ&igrave;nh anh Hưng, đơn vị đ&atilde; tập trung lực lượng, huy động tối đa c&aacute;n bộ chiến sĩ, thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p điều tra, x&aacute;c minh ph&aacute;t hiện đối tượng v&agrave; giải cứu an to&agrave;n, đảm bảo t&iacute;nh mạng, sức khỏe cho ch&aacute;u b&eacute;.</p> <p>Theo Đại t&aacute; T&ugrave;ng, niềm vui nhất của lực lượng C&ocirc;ng an l&agrave; mang lại hạnh ph&uacute;c, niềm vui, đo&agrave;n tụ cho gia đ&igrave;nh nh&agrave; anh Hưng, chị Yến.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm ơn sự hỗ trợ t&iacute;ch cực từ quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; cung cấp nguồn tin rất qu&yacute; gi&aacute;, qua đ&oacute; cơ quan C&ocirc;ng an Bắc Ninh nhanh ch&oacute;ng &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p nghiệp vụ, phối hợp với C&ocirc;ng an tỉnh Tuy&ecirc;n Quang giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng, an to&agrave;n cho ch&aacute;u b&eacute; v&agrave; bắt được đối tượng&rdquo;, Đại t&aacute; T&ugrave;ng n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top