Vinuni - ĐH phi lợi nhuận tiêu chuẩn quốc tế

(khoahocdoisong.vn) - ​​​​​​​Ngày 14/11/2018, Tập đoàn Vingroup đã chính thức động thổ xây dựng trường Đại học VinUni.

<p style="text-align: justify;">Trường dự kiến khai giảng năm 2020 v&agrave; sẽ l&agrave; đại học tư thục phi lợi nhuận được x&acirc;y dựng theo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn quốc tế. Sự kiện l&agrave; bước tiếp theo nhằm hiện thực h&oacute;a kh&aacute;t vọng tạo đột ph&aacute; trong chất lượng gi&aacute;o dục đại học, hướng tới đẳng cấp quốc tế của Vingroup.</p> <p>Đại học VinUni (VinUni) được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n diện t&iacute;ch rộng 23 hecta, nằm trong quần thể Đại đ&ocirc; thị VinCity Ocean Park (huyện Gia L&acirc;m, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội). Dự &aacute;n gồm <strong>T&ograve;a nh&agrave; ch&iacute;nh, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n, Nh&agrave; thể thao, Kh&aacute;n đ&agrave;i thể thao v&agrave; Khu kỹ thuật &ndash; phụ trợ.</strong></p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/14/vinuni2.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption"><i>Tổng thể khu&ocirc;n vi&ecirc;n đại học VinUni</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trường được thiết kế bởi c&aacute;c kiến tr&uacute;c sư uy t&iacute;n đến từ c&aacute;c tập đo&agrave;n đa quốc gia như AECOM, HBA v&agrave; được thẩm định bởi c&aacute;c đối t&aacute;c chiến lược l&agrave; Đại học Cornell (Cornell) v&agrave; Đại học Pennsylvania (Penn).</p> <p>Kiến tr&uacute;c của Đại học VinUni được kết hợp h&agrave;i h&ograve;a giữa phong c&aacute;ch t&acirc;n cổ điển ở mặt ngo&agrave;i với thiết kế nội thất hiện đại, c&ocirc;ng nghệ cao ở b&ecirc;n trong. Giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ được trải nghiệm một kh&ocirc;ng gian như những &ldquo;l&acirc;u đ&agrave;i tri thức&rdquo; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; giảng đường, ph&ograve;ng học được thiết kế hiện đại, sẵn s&agrave;ng cho c&aacute;c phương ph&aacute;p giảng dạy ti&ecirc;n tiến nhất.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/14/vinuni3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption"><i>B&agrave; L&ecirc; Mai Lan &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vingroup, ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc Điều h&agrave;nh Dự &aacute;n Đại học VinUni ph&aacute;t biểu lại Lễ Động thổ x&acirc;y dựng Trường Đại học VinUni.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Với kỳ vọng VinUni sẽ l&agrave; trường đại học tư thục phi lợi nhuận của Việt Nam được x&acirc;y dựng theo c&aacute;c chuẩn mực quốc tế, cơ sở vật chất của Đại học VinUni sẽ đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn QS 5 sao của tổ chức kiểm định h&agrave;ng đầu thế giới Quacquarelli Symonds. Đặc biệt, tất cả c&aacute;c thiết kế cảnh quan, nội thất của trường đều đảm bảo tối ưu việc lấy người học v&agrave;o vị tr&iacute; trung t&acirc;m.</p> <p>Cụ thể, cụm <strong>T&ograve;a nh&agrave; ch&iacute;nh</strong> cao 10 tầng với th&aacute;p cao 108m lấy &yacute; tưởng từ h&igrave;nh tượng &ldquo;đ&ocirc;i c&aacute;nh tri thức&rdquo;. H&igrave;nh khối kiến tr&uacute;c h&ograve;a quyện với cảnh quan tạo ấn tượng &ldquo;đ&ocirc;i c&aacute;nh&rdquo; đang dang rộng, bay cao, phản chiếu tr&ecirc;n hồ nước rộng của quảng trường trung t&acirc;m.</p> <p>To&agrave;n bộ giảng đường, ph&ograve;ng học được thiết kế với t&iacute;nh linh hoạt, tương t&aacute;c cao; &aacute;p dụng những c&ocirc;ng nghệ hiện đại nhất để phục vụ cho c&aacute;c kỹ thuật giảng dạy ti&ecirc;n tiến được &aacute;p dụng tại VinUni, như TBL (học theo nh&oacute;m), PBL (học theo dự &aacute;n), ABL (học tr&ecirc;n h&agrave;nh động), học giả lập v&agrave; thực h&agrave;nh m&ocirc; phỏng&hellip;</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/14/vinuni4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption"><i>&Ocirc;ng L&ecirc; Hải An &ndash; Thứ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo cho biết Bộ sẽ tạo điều kiện để VinUni đạt được tầm nh&igrave;n v&agrave; sứ mệnh đ&atilde; đặt ra.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>K&yacute; t&uacute;c x&aacute; </strong>c&oacute; tổng diện t&iacute;ch s&agrave;n x&acirc;y dựng gần 10.600m2 với đầy đủ căng tin, ph&ograve;ng y tế, khu tự học, c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện &iacute;ch v&agrave; c&aacute;c kh&ocirc;ng gian d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n thư gi&atilde;n nghỉ ngơi sau giờ học.</p> <p><strong>Khu li&ecirc;n hợp Thể thao </strong>bao gồm nh&agrave; thể thao, khu vực s&acirc;n vận động v&agrave; c&aacute;c khu thể thao ngo&agrave;i trời cũng được thiết kế nhằm tạo sự kh&aacute;c biệt. Ri&ecirc;ng nh&agrave; thể thao c&oacute; diện t&iacute;ch gần 4.400m2 gồm bể bơi trong nh&agrave;, s&acirc;n b&oacute;ng, ph&ograve;ng gym cũng như khu thể dục thể thao đa năng.</p> <p>Đặc biệt, khu&ocirc;n vi&ecirc;n Đại học VinUni c&oacute; mật độ x&acirc;y dựng rất thấp với nhiều diện t&iacute;ch được d&agrave;nh cho thiết kế cảnh quan, s&acirc;n vườn. Thiết kế n&agrave;y kết hợp với c&aacute;c tiện &iacute;ch v&agrave; c&aacute;c kh&ocirc;ng gian học tập đặc biệt tạo n&ecirc;n một trường đại học xanh, nơi sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể sử dụng trong bất kỳ thời gian n&agrave;o.</p> <p><em>Ph&aacute;t biểu tại Lễ Động thổ, b&agrave; L&ecirc; Mai Lan, Ph&oacute; Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vingroup cho biết</em>: &ldquo;Đại học VinUni được x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n c&aacute;c chuẩn mực quốc tế cao nhất cho một trường đại học. C&aacute;c sinh vi&ecirc;n sẽ được tạo cơ hội tốt nhất để học tập với đội ngũ gi&aacute;o sư, nh&agrave; khoa học&hellip; đến từ những trường đại học, viện nghi&ecirc;n cứu v&agrave; hệ thống y tế uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu. Tại đ&acirc;y, sinh vi&ecirc;n cũng được tiếp cận với những c&ocirc;ng nghệ gi&aacute;o dục, hệ thống thiết bị m&ocirc; phỏng, chuỗi ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm ti&ecirc;n tiến nhất. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin tưởng VinUni sẽ tạo ra đột ph&aacute; trong chất lượng gi&aacute;o dục đại học tại Việt Nam, hướng tới đạt đẳng cấp thế giới.&rdquo;</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/14/vinuni5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption"><i>C&aacute;c đại biểu ch&iacute;nh thức bấm n&uacute;t động thổ Trường Đại học VinUni nằm trong Quần thể Đại Đ&ocirc; thị VinCity Ocean Park, Gia L&acirc;m, H&agrave; Nội</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>VinUni kỳ vọng sẽ trở th&agrave;nh một <strong>&ldquo;th&agrave;nh phố đại học&rdquo;</strong>, l&agrave; điểm đến <strong>&ldquo;tất cả trong một&rdquo; </strong>với giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n. Sinh vi&ecirc;n đến trường kh&ocirc;ng chỉ để học tr&ecirc;n giảng đường, m&agrave; để sống, để tương t&aacute;c x&atilde; hội, thảo luận c&aacute;c &yacute; tưởng khởi nghiệp, c&aacute;c dự &aacute;n nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&ugrave;ng tập luyện thể thao, giải tr&iacute;, thư gi&atilde;n, học tập chủ động v&agrave; học tập suốt đời.</p> <blockquote> <div> <p><span style="color:#a52a2a;"><strong><u>Đại học VinUni</u> l&agrave; trường đại học tư thục phi lợi nhuận của Việt Nam được x&acirc;y dựng theo c&aacute;c chuẩn mực quốc tế, do Tập đo&agrave;n Vingroup đầu tư. Trường ph&aacute;t triển c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo trong 3 lĩnh vực trọng điểm: Kinh doanh, C&ocirc;ng nghệ v&agrave; Khoa học Sức khỏe. Sứ mệnh của VinUni l&agrave; đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực tinh hoa, c&oacute; tr&igrave;nh độ, kỹ năng, c&oacute; vốn sống v&agrave; kh&aacute;t vọng cống hiến nhằm đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự thịnh vượng của bản th&acirc;n, của x&atilde; hội v&agrave; t&aacute;c động t&iacute;ch cực tới nền kinh tế tri thức to&agrave;n cầu.&nbsp;</strong></span></p> </div> <p style="text-align: right;">(tin t&agrave;i trợ)</p> </blockquote>

Theo Đời sống
EVNHANOI chuẩn bị cho mùa cao điểm hè 2024

EVNHANOI chuẩn bị cho mùa cao điểm hè 2024

Với mục tiêu cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống điện.
back to top