Việt Nam thêm 12 ca mắc Covid-19, đều là ca nhập cảnh

Tối 24/10, Bộ Y tế thông tin nước ta có 12 ca mắc Covid-19 mới, là các ca nhập cảnh từ Nga, Pháp, Đức và Angola về.

<div> <p>T&iacute;nh từ 6h đến 18h ng&agrave;y 24/10, Việt Nam c&oacute; 12 ca mắc Covid-19 mới, đều l&agrave; c&aacute;c ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Cụ thể:</p> <p>- CA BỆNH 1149 (BN1149): Nam, 76 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại quận 7, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>- CA BỆNH 1150 (BN1150): Nam, 55 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại quận Đống Đa, H&agrave; Nội.</p> <p>BN1149-1150: l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, ng&agrave;y 21/10, từ Ph&aacute;p nhập cảnh S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất tr&ecirc;n chuyến bay VN5010, được chuyển đến c&aacute;ch ly ngay tại Trung đo&agrave;n Minh Đạm, tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 24/10 tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện tại c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Trung t&acirc;m Y tế huyện Long Điền.</p> <p>- CA BỆNH 1151 (BN1151): Nữ, 43, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p>- CA BỆNH 1152 (BN1152): Nam, 38, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh B&igrave;nh.</p> <p>- CA BỆNH 1153 (BN1153): Nam, 30, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p>BN1151-1153 l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, ng&agrave;y 16/10, từ Nga nhập cảnh S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN5062, được chuyển đến c&aacute;ch ly ngay tại Trung đo&agrave;n 855 - Bộ chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Ninh B&igrave;nh.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 ng&agrave;y 23/10 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh B&igrave;nh dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện tại c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang được c&aacute;ch ly, điều trị tại Ph&ograve;ng kh&aacute;m Đa khoa Khu vực Cầu Y&ecirc;n, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh B&igrave;nh.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Việt Nam thêm 12 ca mắc Covid-19, đều là ca nhập cảnh - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/icdn-dantri-com-vn_122141037101579431915287892305331063665401568-o-1603537458700.jpg" title="Việt Nam thêm 12 ca mắc Covid-19, đều là ca nhập cảnh - 1" /></figure> <p>- CA BỆNH 1154 (BN1154): Nam, 25, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại quận Ng&ocirc; Quyền, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng.</p> <p>- CA BỆNH 1155 (BN1155): Nam, 77, tuổi, c&oacute; địa chỉ tạiquận Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội.</p> <p>- CA BỆNH 1156 (BN1156): Nữ, 55, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại quận Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội.</p> <p>BN1154-1156 l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, ng&agrave;y 23/10, từ Đức nhập cảnh S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN36, được chuyển đến c&aacute;ch ly ngay tại tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 24/10 tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện tại BN1154 đang được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh. BN1155-1156 đang được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <p>- CA BỆNH 1157 (BN1157): Nữ, 26, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.</p> <p>- CA BỆNH 1158 (BN1158): Nữ, 48, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại huyện Thanh H&agrave;, tỉnh Hải Dương.</p> <p>- CA BỆNH 1159 (BN1159): Nữ, 29, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại Thị x&atilde; Kỳ Anh, tỉnh H&agrave; Tĩnh.</p> <p>- CA BỆNH 1160 (BN1160): Nam, 22, tuổi, c&oacute; địa chỉ tại huyện Thanh H&agrave;, tỉnh Hải Dương.</p> <p>BN1157-1160 l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, ng&agrave;y 20/10, từ Angola nhập cảnh S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN8, được chuyển đến c&aacute;ch ly ngay tại Trung đo&agrave;n 831, huyện T&acirc;n Y&ecirc;n, tỉnh Bắc Giang.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 23/10 &nbsp;tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Bắc Giang dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện tại c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Việt Nam thêm 12 ca mắc Covid-19, đều là ca nhập cảnh - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/icdn-dantri-com-vn_122473126101579431915237895759605755162033814-o-1603537550917.jpg" title="Việt Nam thêm 12 ca mắc Covid-19, đều là ca nhập cảnh - 2" /></figure> <p>Đến nay, nước ta c&oacute; 1.160 trường hợp mắc Covid-19, trong đ&oacute; c&oacute; 691 ca mắc do l&acirc;y nhiễm trong nước, 35 trường hợp tử vong, l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) v&agrave; Quảng Trị (1).</p> <p>Ng&agrave;y 24/10 l&agrave; ng&agrave;y thứ 52 li&ecirc;n tiếp nước ta kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc Covid-19 ngo&agrave;i cộng đồng.&nbsp;</p> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 14.149, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 159</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 13.185</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 805.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19:</p> <p>- 02 bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh: BN1110, BN1113</p> <p>- Số ca &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2:</p> <p>+ Lần 1: 4</p> <p>+ Lần 2: 3</p> <p>+ Lần 3: 16</p> <p>- Số ca tử vong: 35 ca.</p> <p>- Số ca điều trị khỏi: 1.051 ca.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top