Vì sao gần 200 người mặc đồng phục tấn công quán nhậu?

Nhóm giang hồ ở quận 8 kêu gọi gần 200 người ở các nơi, mặc áo khoác màu cam để nhận diện nhau, cùng kéo đến quán Ốc Hương tìm đối thủ để "dằn mặt".

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4111712"><span>Nhiều người bị bắt trong vụ 200 giang hồ ph&aacute; qu&aacute;n nhậu</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/nhieu-nguoi-bi-bat-trong-vu-200-giang-ho-pha-quan-nhau-4111712.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4111544"><span>200 người cầm hung kh&iacute; tấn c&ocirc;ng qu&aacute;n nhậu</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/200-nguoi-cam-hung-khi-tan-cong-quan-nhau-4111544.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> &nbsp; <figure class="item_slide_show clearfix"> <div> <div><img alt="Trăm thanh niên cầm hung khí tấn công quán nhậu" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/iv-vnecdn-net_tram-thanh-nien-cam-hung-khi-tan-cong-quan-nhau-1591448250_500x300.jpg" /> <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div> <div> <div> <div> <video active-mode="720" controls="" data-mode="240|360|480|720" data-subtitle="0" id="media-video-294307" max-mode="720" playsinline="" preload="auto" src="https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2020/06/06/tram-thanh-nien-cam-hung-khi-tan-cong-quan-nhau-1591448250/vne/master.m3u8" style="width: 100%; height: 100%;" type="application/x-mpegURL" webkit-playsinline="">&nbsp;</video> </div> </div> </div> <div>Trăm thanh ni&ecirc;n cầm hung kh&iacute; tấn c&ocirc;ng qu&aacute;n nhậu</div> </div> </div> </div> <figcaption class="desc_cation"> <div> <p>Gần 200 người mang hung kh&iacute;, đi xe m&aacute;y đến đập ph&aacute; qu&aacute;n nhậu.</p> </div> </figcaption> </figure> <p>16h ng&agrave;y 7/6, C&ocirc;ng an TP HCM họp b&aacute;o về kết quả điều tra ban đầu vụ qu&aacute;n Ốc Hương ở đường số 6, phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A, bị đập ph&aacute;, truy s&aacute;t kh&aacute;ch khiến một người bị thương.</p> <p>Thượng t&aacute; Nguyễn Thế L&acirc;m (Ph&oacute; ph&ograve;ng tham mưu C&ocirc;ng an TP HCM) cho biết, đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n manh động, dư luận ch&uacute; &yacute; v&igrave; số lượng người li&ecirc;n quan rất lớn. Với khoảng 200 người tham gia, việc truy bắt l&agrave; rất kh&oacute; khăn.</p> <p>Hiện, 15 người bị tạm giữ h&igrave;nh sự về h&agrave;nh vi <em>G&acirc;y rối trật tự c&ocirc;ng cộng, Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch </em>v&agrave; <em>Huỷ hoại t&agrave;i sản; </em>h&agrave;ng loạt thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c đang bị c&acirc;u lưu lấy lời khai.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/giang-ho-4171-1591524525.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RzV4T53qbBTnEnj13x2iIA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="705" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/i1-vnexpress-vnecdn-net_giang-ho-4171-1591524525.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/giang-ho-4171-1591524525.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=xVfS9cK4NYpORESy8_JgQA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/giang-ho-4171-1591524525.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=JM-0P11sOnpGYHXCcws2jw 2x" /><img alt="Ít nhất 15 người bị bắt sau vụ tấn công quán Ốc Hương. Ảnh: Công an cung cấp." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/i1-vnexpress-vnecdn-net_giang-ho-4171-1591524525.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Iacute;t nhất 15 người bị bắt sau vụ tấn c&ocirc;ng qu&aacute;n Ốc Hương. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an cung cấp.</em></p> </figcaption> <p>Qu&aacute;n nhậu do anh Nguyễn Văn Qu&iacute;, 27 tuổi, l&agrave;m chủ. Khoảng 20h30 ng&agrave;y 5/6, gần 200 người chạy xe m&aacute;y, mặc &aacute;o bib m&agrave;u cam, cầm dao tự chế, chạc ba ngạnh đến trước qu&aacute;n Ốc Hương. Những người n&agrave;y la h&eacute;t, chửi vọng v&agrave;o trong.</p> <p>Trong đ&oacute;, một số thanh ni&ecirc;n vẻ hung h&atilde;n x&ocirc;ng v&agrave;o qu&aacute;n đập ph&aacute; b&agrave;n ghế, tủ k&iacute;nh v&agrave; d&ugrave;ng chai bia đập v&agrave;o đầu anh Long đang nhậu c&ugrave;ng bạn. G&acirc;y &aacute;n xong tất cả l&ecirc;n xe h&uacute; c&ograve;i, tẩu tho&aacute;t. Sự việc diễn ra trong 5 ph&uacute;t, g&acirc;y n&aacute;o loạn khu vực.</p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n được cho l&agrave; xuất ph&aacute;t từ m&acirc;u thuẫn giữa hai băng nh&oacute;m. Một b&ecirc;n k&ecirc;u gọi bạn b&egrave;, thậm ch&iacute; l&agrave; người kh&ocirc;ng quen biết đi đ&aacute;nh nhau. &quot;Những người n&agrave;y mặc đồng phục &aacute;o cam để dễ nhận diện nhau khi từ c&aacute;c nơi kh&aacute;c k&eacute;o về qu&aacute;n nhậu. Nguồn &aacute;o từ đ&acirc;u, hung kh&iacute; từ đ&acirc;u (chủ yếu l&agrave; th&ocirc; sơ) đang được x&aacute;c minh&quot;, thượng t&aacute; L&acirc;m n&oacute;i.</p> <p>Trước đ&oacute;, khi nh&oacute;m người n&agrave;y chạy th&agrave;nh đo&agrave;n tr&ecirc;n đường Hồ Ngọc L&atilde;m, quận 8, CSGT th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&aacute;c lực lượng triển khai nhưng kh&ocirc;ng kịp ngăn chặn v&igrave; sự việc xảy ra qu&aacute; nhanh.</p> <p>Cảnh s&aacute;t đ&atilde; x&aacute;c định được những người cầm đầu nhưng chưa thể cung cấp th&ocirc;ng tin v&igrave; đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/ho-p-ba-o-1-4355-1591522972.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=DBvAXJSRNniP7lcoh3GJnw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="804" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/i1-vnexpress-vnecdn-net_ho-p-ba-o-1-4355-1591522972.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/ho-p-ba-o-1-4355-1591522972.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=ufDtW_7BM0aK914BkYXhhQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/ho-p-ba-o-1-4355-1591522972.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=6KAg0jX-wHbD5gaUWMlAOA 2x" /><img alt="Thượng tá Nguyễn Thế Lâm (trái) và Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM Từ Lương cung cấp thông tin về vụ án. Ảnh: Quốc Thắng." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/i1-vnexpress-vnecdn-net_ho-p-ba-o-1-4355-1591522972.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Thượng t&aacute; Nguyễn Thế L&acirc;m (tr&aacute;i) v&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng TP HCM Từ Lương cung cấp th&ocirc;ng tin về vụ &aacute;n. Ảnh: <em>Quốc Thắng.</em></p> </figcaption> <p>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh uỷ v&agrave; UBND TP HCM, Bộ C&ocirc;ng an y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng an TP HCM điều tra, xử l&yacute; ngay vụ &aacute;n.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch cũng k&ecirc;u gọi gia đ&igrave;nh vận động c&aacute;c nghi can c&ograve;n lại ra đầu th&uacute;. Người d&acirc;n được đề nghị hỗ trợ cơ quan điều tra, nếu ph&aacute;t hiện những người tham gia vụ &aacute;n cần b&aacute;o với c&ocirc;ng an địa phương.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top