Vì sao 262 giáo viên trúng tuyển viên chức vẫn chưa có quyết định công nhận

Hơn 260 thí sinh đã hoàn thành việc xét tuyển viên chức nhưng đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có quyết định phê duyệt công nhận kết quả xét tuyển.

<div> <p>Sau khi thực hiện c&aacute;c bước quy tr&igrave;nh tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, thực hiện x&eacute;t tuyển theo đ&uacute;ng quy định, ng&agrave;y 15/7/2020, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo (GD&amp;ĐT) Thanh H&oacute;a đ&atilde; gửi hồ sơ, kết quả x&eacute;t tuyển đến Sở Nội vụ để thực hiện quy tr&igrave;nh thẩm định, tr&igrave;nh chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a ph&ecirc; duyệt.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vì sao 262 giáo viên trúng tuyển viên chức vẫn chưa có quyết định công nhận - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/03/icdn-dantri-com-vn_z-20605356079824-c-8-fcbb-592-e-5-aa-5-b-1-dffc-4-f-0-f-4-d-8-e-700-1599269965943.jpg" title="Vì sao 262 giáo viên trúng tuyển viên chức vẫn chưa có quyết định công nhận - 1" /> <figcaption> <p>Giờ ch&agrave;o cờ của học sinh</p> </figcaption> </figure> <p>Sở GD&amp;ĐT Thanh H&oacute;a cũng đ&atilde; c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o dự kiến tr&uacute;ng tuyển vi&ecirc;n chức, hiện đang chờ UBND tỉnh ph&ecirc; duyệt để th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển dụng. Tuy nhi&ecirc;n đến thời điểm n&agrave;y, UBND tỉnh Thanh H&oacute;a vẫn chưa c&oacute; quyết định ph&ecirc; duyệt, c&ocirc;ng nhận kết quả x&eacute;t tuyển.</p> <p>Theo t&igrave;m hiểu của ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, UBND tỉnh Thanh H&oacute;a đ&atilde; tiếp nhận được hồ sơ đề nghị ph&ecirc; duyệt của Sở Nội vụ tr&igrave;nh l&ecirc;n. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh Thanh H&oacute;a thực hiện c&aacute;c bước kiểm tra, xem x&eacute;t hồ sơ.</p> <p>Sau qu&aacute; tr&igrave;nh xem x&eacute;t, kiểm tra, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; vướng mắc vấn đề g&igrave; hồ sơ sẽ được tr&igrave;nh chủ tịch UBND tỉnh k&yacute;.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, năm học mới 2020 - 2021 đ&atilde; bắt đầu được một th&aacute;ng nay. Việc chậm c&oacute; quyết định ph&ecirc; duyệt kết quả x&eacute;t tuyển kh&ocirc;ng chỉ g&acirc;y thiệt th&ograve;i cho những gi&aacute;o vi&ecirc;n, người lao động tham gia x&eacute;t tuyển, m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều trường THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Nguồn, Trưởng Ph&ograve;ng tổ chức, Sở GD&amp;ĐT Thanh H&oacute;a cho biết, UBND tỉnh đ&atilde; họp v&agrave; thống nhất tuyển dụng đợt đầu l&agrave; 262 gi&aacute;o vi&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; một trường hợp con liệt sĩ đang được đề nghị tuyển đặc c&aacute;ch trong đợt n&agrave;y lu&ocirc;n.</p> <p>Theo đ&oacute;, UBND tỉnh đề nghị Sở GD&amp;ĐT l&agrave;m tờ tr&igrave;nh tuyển dụng đặc c&aacute;ch cho trường hợp con liệt sĩ. Hiện nay, Sở GD&amp;ĐT đ&atilde; c&oacute; văn bản sang UBND tỉnh v&agrave; đang đợi quyết định ph&ecirc; duyệt bổ sung chỉ ti&ecirc;u của UBND tỉnh Thanh H&oacute;a. Khi Chủ tịch UBND tỉnh k&yacute; quyết định c&ocirc;ng nhận, Sở GD&amp;ĐT sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o cho những gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển đến nhận quyết định, k&yacute; hợp đồng.</p> <p>Thầy Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn chia sẻ: &quot;Đợt x&eacute;t tuyển vừa qua, Trường THPT Quan Sơn c&oacute; 19 gi&aacute;o vi&ecirc;n đủ điều kiện tr&uacute;ng tuyển. Do chưa c&oacute; quyết định tuyển dụng n&ecirc;n trước mắt, nh&agrave; trường đ&atilde; xin &yacute; kiến của Sở GD&amp;ĐT hợp đồng giảng dạy để đảm bảo hoạt động của nh&agrave; trường&quot;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vì sao 262 giáo viên trúng tuyển viên chức vẫn chưa có quyết định công nhận - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/03/icdn-dantri-com-vn_117036418796693354463390984056426296396461-n-1596447276845.jpg" title="Vì sao 262 giáo viên trúng tuyển viên chức vẫn chưa có quyết định công nhận - 2" /> <figcaption>Trường THPT Quan Sơn c&oacute; 19 gi&aacute;o vi&ecirc;n đủ điều kiện tr&uacute;ng tuyển.</figcaption> </figure> <p>&ldquo;Đối với những người đ&atilde; dự thi đợt vừa qua, mặc d&ugrave; chưa c&oacute; quyết định tuyển dụng của tỉnh, nhưng do điều kiện nh&agrave; trường thiếu gi&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n lạc, mời thầy c&ocirc; hợp đồng với nh&agrave; trường để thực hiện giảng dạy, vừa l&agrave;m quen trường lớp, vừa bắt nhịp với c&ocirc;ng việc. Nếu c&oacute; quyết định tuyển dụng của UBND tỉnh v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o của Sở GD&amp;ĐT th&igrave; trường sẽ thực hiện ph&acirc;n c&ocirc;ng giảng dạy theo quy chế&rdquo;, thầy Đạo cho biết th&ecirc;m.</p> <p>Cũng theo thầy Đạo, phần lớn c&aacute;c thầy c&ocirc; tr&uacute;ng tuyển l&agrave; người địa phương kh&aacute;c, c&aacute;c thầy c&ocirc; mong muốn sớm c&oacute; quyết định để y&ecirc;n t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p>Trước đ&oacute;, cuối th&aacute;ng 4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a đ&atilde; thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, đồng &yacute; về kế hoạch tuyển dụng vi&ecirc;n chức l&agrave;m gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c trường THPT c&ocirc;ng lập tỉnh Thanh H&oacute;a.</p> <p>Theo đ&oacute;, số lượng cần tuyển l&agrave; 305 chỉ ti&ecirc;u. Trong đ&oacute;, Ngữ văn 48, Lịch sử 10, Địa l&yacute; 6, Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n 7, tiếng Anh 39, To&aacute;n 51, Tin học 26, Vật l&yacute; 30, Kỹ thuật c&ocirc;ng nghiệp 11, Kĩ thuật n&ocirc;ng nghiệp 13, Sinh học 17, H&oacute;a học 34, Thể dục 13.</p> <p>Việc tuyển dụng được thực hiện th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức x&eacute;t tuyển. Trong đ&oacute;, thực hiện x&eacute;t tr&uacute;ng tuyển trước đối với những người c&oacute; thời gian hợp đồng l&agrave;m gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy bậc THPT tại c&aacute;c trường THPT, trường THCS &amp; THPT c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Thanh H&oacute;a trước ng&agrave;y 27/7/2015 v&agrave; c&oacute; đ&oacute;ng BHXH bắt buộc &iacute;t nhất 36 th&aacute;ng; trong 3 năm li&ecirc;n tục gần nhất hợp đồng l&agrave;m gi&aacute;o vi&ecirc;n, được Thủ trưởng c&aacute;c đơn vị đ&aacute;nh gi&aacute; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trở l&ecirc;n.</p> <p>Đồng thời, x&eacute;t tr&uacute;ng tuyển trước đối với những người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển tại c&aacute;c trường THPT, trường THCS &amp; THPT c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện m&agrave; đối tượng cử tuyển c&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute; trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển.</p> <p>Nếu c&ograve;n chỉ ti&ecirc;u, x&eacute;t tuyển đến c&aacute;c trường hợp c&ograve;n lại theo kết quả điểm x&eacute;t tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ ti&ecirc;u tuyển dụng của vị tr&iacute; việc l&agrave;m.</p> <p>C&aacute;c đối tượng được tuyển dụng v&agrave;o vi&ecirc;n chức gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c huyện miền n&uacute;i phải cam kết c&ocirc;ng t&aacute;c tại địa phương &iacute;t nhất 5 năm đối với nữ, 7 năm đối với nam mới được xem x&eacute;t thuy&ecirc;n chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c về c&aacute;c huyện miền xu&ocirc;i (nếu c&oacute; nguyện vọng).</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a giao Gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT x&acirc;y dựng phương &aacute;n, thực hiện việc tuyển dụng vi&ecirc;n chức đảm bảo theo đ&uacute;ng tr&igrave;nh tự, thủ tục quy định; Sở Nội vụ hướng dẫn, gi&aacute;m s&aacute;t Sở GD&amp;ĐT thực hiện việc tuyển dụng; đồng thời thẩm định, tr&igrave;nh Chủ tịch UBND tỉnh ph&ecirc; duyệt kết quả tr&uacute;ng tuyển vi&ecirc;n chức theo quy định.</p> <p><strong>Duy Tuy&ecirc;n</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top