Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025)

Sáng 28-9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu.

<div> <div> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;U&ocirc;ng Chu Lưu, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng,&nbsp;Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội;&nbsp;Phạm Thế Duyệt, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Thường vụ - Thường trực Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguy&ecirc;n Chủ tịch Tổng C&ocirc;ng đo&agrave;n Việt Nam; c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể ở Trung ương, c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; c&ugrave;ng 463 đại biểu l&agrave; điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến trong phong tr&agrave;o TĐYN của CNVCLĐ 5 năm qua.</p> <table border="0" class="imgEditor" id="da8130ec-bd69-49a3-8035-d93dec39fd1c"> <tbody> <tr style="text-align:center"> <td class="dbox" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/28/file-qdnd-vn_km-chuan.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td style="text-align: center;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đ&igrave;nh Khang ph&aacute;t biểu khai mạc đại hội.&nbsp;</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt một số kết quả nổi bật trong phong tr&agrave;o TĐYN v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c khen thưởng CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020, đồng ch&iacute; Ngọ Duy Hiểu, Ph&oacute; chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: 5 năm qua, phong tr&agrave;o TĐYN trong CNVCLĐ c&oacute; bước trưởng th&agrave;nh, ph&aacute;t triển cả bề rộng v&agrave; chiều s&acirc;u; thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu CNVCLĐ ở c&aacute;c ng&agrave;nh nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi th&agrave;nh phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả t&iacute;ch cực, đ&oacute;ng g&oacute;p thiết thực v&agrave;o th&agrave;nh tựu chung của đất nước. Từ c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua, về s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p kỹ thuật c&oacute; 1.044.973 s&aacute;ng kiến với tổng gi&aacute; trị l&agrave;m lợi 198.690 tỷ đồng. Tổng số đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học l&agrave; 74.959 đề t&agrave;i, tổng gi&aacute; trị l&agrave;m lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi &iacute;ch kinh tế l&agrave; 331.299 tỷ đồng. Tổng LĐLĐ đ&atilde; trao tặng 4.462 Bằng Lao động s&aacute;ng tạo với tổng gi&aacute; trị l&agrave;m lợi 48.691 tỷ đồng.</p> <table border="0" class="imgEditor" id="da8130ec-bd69-49a3-8035-d93dec39fd1c000"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/28/file-qdnd-vn_ca-nhan.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td style="text-align: center;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội U&ocirc;ng Chu Lưu v&agrave; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đ&igrave;nh Khang tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu.&nbsp;</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại đại hội, thay mặt l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng ch&iacute; Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; biểu dương c&aacute;c chiến sĩ thi đua, điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến trong CNVCLĐ 5 năm qua. Đồng ch&iacute; Trần Thanh Mẫn y&ecirc;u cầu, thời gian tới, c&aacute;c cấp c&ocirc;ng đo&agrave;n cần tiếp tục qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc v&agrave; thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về TĐYN &ldquo;Thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua. V&agrave; những người thi đua l&agrave; những người y&ecirc;u nước nhất&rdquo;; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c thi đua, khen thưởng, đặc biệt l&agrave; nội dung chỉ đạo quan trọng, s&acirc;u sắc, to&agrave;n diện trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi Thi đua &Aacute;i quốc; đưa c&ocirc;ng t&aacute;c thi đua gắn với việc hằng ng&agrave;y của mỗi người, mỗi cơ quan.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, ph&aacute;t động CNVCLĐ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội TĐYN lần thứ 10, bầu cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV v&agrave; Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o TĐYN để tuy&ecirc;n truyền hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, ch&uacute; trọng r&egrave;n luyện bản lĩnh ch&iacute;nh trị, gi&aacute;c ngộ giai cấp, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn của ch&iacute;nh m&igrave;nh, v&igrave; sự ph&aacute;t triển của doanh nghiệp v&agrave; g&oacute;p phần v&agrave;o sự phồn vinh của đất nước.</p> <table border="0" class="imgEditor" id="da8130ec-bd69-49a3-8035-d93dec39fd1c0"> <tbody> <tr style="text-align:center"> <td class="dbox" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/28/file-qdnd-vn_luu-niem-1.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td style="text-align: center;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng ch&iacute; Trần Thanh Mẫn chụp ảnh c&ugrave;ng c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến được tuy&ecirc;n dương tại đại hội.&nbsp;</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cũng tại đại hội, 10 điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến xuất sắc ti&ecirc;u biểu nhất phong tr&agrave;o thi đua trong CNVCLĐ cả nước 5 năm qua được t&ocirc;n vinh. Dịp n&agrave;y, l&atilde;nh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua trong CNVCLĐ cả nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề l&agrave; &ldquo;Đổi mới s&aacute;ng tạo, thi đua th&uacute;c đẩy năng suất lao động, ph&aacute;t triển bền vững đất nước&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <meta content="Điện tử tiếng Việt" itemprop="name" /> <meta content="https://www.qdnd.vn" itemprop="url" /> <meta itemid.value="https://google.com/article" itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="https://schema.org/WebPage" /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo www.qdnd.vn
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top