Vận động viên tự mò mẫm vượt qua nguy hiểm ở Dalat Ultra Trail 2020

Vận động viên Dalat Ultra Trail 2020 cho rằng dù đã ký giấy miễn trừ trách nhiệm, ban tổ chức cần có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người đăng ký tham dự.

<div> <p><span>&quot;Khi nh&oacute;m t&ocirc;i chạy đến gần nơi vận động vi&ecirc;n gặp nạn, ban tổ chức ngăn lại v&agrave; cho biết vừa c&oacute; trường hợp bị lũ cuốn. Sau khi mưa lớn, qu&atilde;ng đường quay lại cũng c&oacute; v&agrave;i con suối kh&aacute;c nước đang d&acirc;ng cao như thế&quot;, một vận động vi&ecirc;n tham gia cự ly 70 km ở Dalat Ultra Trail 2020 kể.</span></p> <p>Sau tai nạn, nh&oacute;m người t&igrave;m ra đường quay lại điểm xuất ph&aacute;t khi được người d&acirc;n bản địa chỉ gi&uacute;p một con suối kh&aacute;c nằm c&aacute;ch đ&oacute; v&agrave;i chục m&eacute;t. Con suối n&agrave;y rộng, n&ocirc;ng hơn v&agrave; nước kh&ocirc;ng chảy xiết.</p> <h3>&quot;Check point&quot; thưa thớt</h3> <p>&quot;Nhiều vận động vi&ecirc;n đ&atilde; về lại điểm xuất ph&aacute;t theo c&aacute;ch n&agrave;y; tuy nhi&ecirc;n, ban tổ chức l&uacute;c đ&oacute; vẫn kh&ocirc;ng cử ai ra hướng dẫn. Tại những qu&atilde;ng đường tiềm ẩn nguy hiểm, đơn vị tổ chức cần bố tr&iacute; hướng dẫn vi&ecirc;n kỹ lưỡng hơn&quot;, người n&agrave;y th&ocirc;ng tin.</p> <p><span>Theo nhiều</span><span> người tham gia</span><span> Dalat Ultra Trail 2020, số lượng người hướng dẫn </span><span>của ban tổ chức c&ugrave;ng số check point (nơi tiếp tế đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm)</span><span> hạn chế hơn mọi lần. </span></p> <p>&quot;Năm nay số điểm check point nằm c&aacute;ch nhau khoảng 10 km. Người hướng dẫn được bố tr&iacute; với số lượng hạn chế hơn v&agrave; chỉ đứng tại những điểm người tham dự dễ đi sai đường&quot;, Thế Anh (26 tuổi, vận động vi&ecirc;n tham gia Dalat Ultra Trail 2020) cho biết.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Lu cuon van dong vien dalat ultra trail anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/znews-photo-zadn-vn_macc81ttich_masf.png" title="Lũ cuốn vận động viên dalat ultra trail ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng chức năng v&agrave; c&aacute;c vận động vi&ecirc;n t&igrave;m kiếm nạn nh&acirc;n gặp nạn. Ảnh:<em> V.L.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Một vận động vi&ecirc;n nữ tham gia chạy qu&atilde;ng đường 21 km của Dalat Ultra Trail 2020 th&ocirc;ng tin mọi năm, trung b&igrave;nh cả đoạn đường c&oacute; 4-5 điểm check point để cung cấp nhu yếu phẩm v&agrave; chăm s&oacute;c y tế, năm nay, tr&ecirc;n to&agrave;n cung đường chỉ c&oacute; 2 điểm.</span></p> <p>&quot;Qu&atilde;ng h&agrave;nh tr&igrave;nh 21 km, cự ly ngắn nhất của giải, c&oacute; 2 dốc thẳng đứng, trời mưa đường trơn c&agrave;ng th&ecirc;m nguy hiểm. Tuy nhi&ecirc;n, cả 2 con dốc đ&oacute; kh&ocirc;ng thấy b&oacute;ng d&aacute;ng hướng dẫn vi&ecirc;n đ&acirc;u&quot;, nữ vận động vi&ecirc;n n&oacute;i.</p> <p>Anh Quang Long (27 tuổi) cũng than phiền về c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị của chương tr&igrave;nh năm nay. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu, nếu ban tổ chức bố tr&iacute; nhiều người hơn dọc đoạn đường, những sự cố đ&aacute;ng tiếc sẽ &iacute;t khả năng xảy ra.</p> <p>&quot;Nếu c&aacute;c điểm check point đặt gần hơn, người tham gia sẽ c&oacute; th&ecirc;m thời gian nghỉ lấy lại sức. Nếu c&oacute; nhiều người của ban tổ chức tại những điểm nguy hiểm, sự cố đ&aacute;ng tiếc sẽ kh&ocirc;ng xảy ra&quot;, anh Long chia sẻ.</p> <h3>Miễn trừ tr&aacute;ch nhiệm kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa mặc kệ</h3> <p>&quot;T&ocirc;i x&aacute;c nhận v&agrave; hiểu rằng khi tham gia sự kiện, t&ocirc;i c&oacute; thể bị thương về thể chất hoặc tinh thần, hoặc tử vong về c&aacute;c l&yacute; do kh&aacute;c nhau...&quot;, đ&oacute; l&agrave; một phần th&ocirc;ng tin m&agrave; người tham dự được y&ecirc;u cầu k&yacute; trong bi&ecirc;n bản x&aacute;c nhận miễn trừ tr&aacute;ch nhiệm khi tham gia sự kiện Dalat Ultra Trail h&agrave;ng năm.</p> <p>Anh Đăng (38 tuổi), vận động vi&ecirc;n tham gia hầu hết giải chạy đường d&agrave;i tại Việt Nam, cho biết mọi sự kiện thể thao mang t&iacute;nh chất tương tự Dalat Ultra Trail kh&ocirc;ng thực hiện kiểm tra thể trạng vận động vi&ecirc;n, họ tự chịu tr&aacute;ch nhiệm khi đăng k&yacute; tham dự. Tuy giải kh&ocirc;ng giới hạn điều kiện tham gia, những cuộc thi như thế n&agrave;y kh&ocirc;ng d&agrave;nh cho mọi th&agrave;nh phần.</p> <p>&quot;Trước đ&acirc;y t&ocirc;i chỉ nghĩ rằng m&igrave;nh l&agrave; vận động vi&ecirc;n, m&igrave;nh tự chịu tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; tự chủ động được việc m&igrave;nh l&agrave;m c&oacute; nguy hiểm hay kh&ocirc;ng. Nhưng qua sự việc n&agrave;y, t&ocirc;i thấy những người tổ chức cần nhanh nhạy trong t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; đưa ra c&aacute;ch ứng ph&oacute; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&quot;, anh Đăng n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Lu cuon van dong vien dalat ultra trail anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/znews-photo-zadn-vn_104477843_2585221605028267_5169895535530720850_o.jpg" title="Lũ cuốn vận động viên dalat ultra trail ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c vận động vi&ecirc;n xuất ph&aacute;t qu&atilde;ng đường chạy 100 km trong đ&ecirc;m. Ảnh: <em>Dalat Ultra Trail.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ hơn, anh cho rằng tại những đoạn nước cao, chảy xiết, ban tổ chức c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh để đưa ra giải ph&aacute;p như l&agrave;m đường qua, hoặc sắp xếp d&acirc;y để người chạy b&aacute;m v&agrave;o qua suối an to&agrave;n. Khi tham dự sự kiện, vận động vi&ecirc;n đ&ocirc;i l&uacute;c v&igrave; lưu t&acirc;m đến việc ho&agrave;n th&agrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể đưa ra quyết định dừng lại.</p> <p>&quot;Nạn nh&acirc;n tử vong chạy cự ly 70 km, qu&atilde;ng đường n&agrave;y chỉ d&agrave;nh cho những người c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; tập luyện thường xuy&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, ở trường hợp đ&oacute;, kh&ocirc;ng nhiều người c&oacute; thể đưa ra quyết định dừng lại&quot;, vận động vi&ecirc;n 38 tuổi chia sẻ.</p> <p>Anh Đăng cho rằng trong những l&uacute;c như vậy, với vai tr&ograve; quản l&yacute;, điều h&agrave;nh, Ban tổ chức cần c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong việc hướng dẫn, đảm bảo an to&agrave;n cho th&agrave;nh vi&ecirc;n bằng bất kỳ c&aacute;ch n&agrave;o.</p> <p>Tối 20/6, Ban tổ chức giải Dalat Ultra Trail 2020 đ&atilde; ph&aacute;t th&ocirc;ng b&aacute;o hủy bỏ tất cả hoạt động li&ecirc;n quan đến giải đấu n&agrave;y để đảm bảo an to&agrave;n cho hơn 6.000 vận động vi&ecirc;n.</p> <p>Tai nạn xảy ra v&agrave;o chiều 20/6, một vận động vi&ecirc;n tham dự giải Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn tr&ocirc;i khi cố vượt qua con suối tại x&atilde; huyện Lạc Dương. Thi thể vận động vi&ecirc;n n&agrave;y được t&igrave;m thấy tại đầu hồ Suối V&agrave;ng, đoạn đường đi Cổng Trời thuộc x&atilde; Đạ Sar.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Tiến Hải, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch <span>L&acirc;m Đồng</span>, cho biết nơi vận động vi&ecirc;n gặp nạn l&agrave; con suối rất nhỏ. Khoảng 12h trưa 20/6, khu vực tr&ecirc;n mưa lớn n&ecirc;n nước dồn xuống khiến vận động vi&ecirc;n trượt ch&acirc;n v&agrave; bị cuốn tr&ocirc;i.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top