Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải

Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải sau quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và đang xem xét, xử lý.

<div> <div> <p>Ng&agrave;y 31-5, b&agrave; Nguyễn Thị Loan (mẹ tử t&ugrave; Hồ Duy Hải) cho biết vừa nhận được văn bản trả lời của Ủy ban Tư ph&aacute;p Quốc hội về việc đ&atilde; nhận đơn kiến nghị của b&agrave; về việc mong muốn kiểm tra lại Quyết định gi&aacute;m đốc thẩm của Hội đồng Thẩm ph&aacute;n TAND Tối cao x&eacute;t xử vụ &aacute;n Hồ Duy Hải. Theo đ&oacute;, Ủy ban Tư ph&aacute;p Quốc hội cho biết sẽ xem x&eacute;t v&agrave; xử l&yacute; đơn theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <div> <div><img alt="Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải - Ảnh 1." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/5/13/img0710-1589358043119859701466.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/nld-mediacdn-vn_img0710-1589358043119859701466.jpg" title="Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Mẹ tử t&ugrave; Hồ Duy Hải với l&aacute; đơn tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; giao nộp chứng cứ ngoại phạm, cho rằng con trai bị &aacute;n oan.</p> </div> </div> <p>Trước đ&oacute;, b&agrave; Loan c&ugrave;ng luật sư đ&atilde; c&oacute; đơn tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; giao nộp chứng cứ m&agrave; gia đ&igrave;nh cho rằng Hồ Duy Hải ngoại phạm.</p> <p>Trong đơn, luật sư v&agrave; gia đ&igrave;nh tr&igrave;nh b&agrave;y ngay sau khi phi&ecirc;n gi&aacute;m đốc thẩm kết th&uacute;c, gia đ&igrave;nh bất ngờ ph&aacute;t hiện th&ecirc;m một t&igrave;nh tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Nếu xem x&eacute;t lại bi&ecirc;n bản kh&aacute;m nghiệm hiện trường v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu về ph&aacute;p y th&igrave; cho thấy hung thủ s&aacute;t hại nữ nh&acirc;n vi&ecirc;n bưu điện Cầu Voi chắc chắn thuận tay tr&aacute;i. Trong khi đ&oacute;, Hải l&agrave; người thuận tay phải, được chứng minh tại bản khai, thực nghiệm hiện trường v&agrave; kết luận điều tra.</p> <p>V&igrave; vậy, luật sư v&agrave; gia đ&igrave;nh Hồ Duy Hải kiến nghị xem x&eacute;t lại vụ &aacute;n một lần nữa để đảm bảo t&iacute;nh kh&aacute;ch quan.</p> </div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top