Từ 1/7, thanh toán BHYT trong khám chữa bệnh theo mức lương mới

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở điều chỉnh tăng lên 1.490.000 đồng, do vậy việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sẽ được áp dụng theo mức lương này.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/01/anh_minh_hoa(2).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;"><em>Ảnh minh họa.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, người c&oacute; thẻ BHYT c&oacute; tổng chi ph&iacute; một lần kh&aacute;m chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở kh&ocirc;ng phải thực hiện c&ugrave;ng chi trả.</p> <p style="text-align: justify;">BHXH Việt Nam vừa c&oacute; văn bản gửi BHXH c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; BHXH Bộ Quốc ph&ograve;ng; BHXH C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n về việc &aacute;p dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh to&aacute;n chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh BHYT.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 9/5/2019, Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; lực lượng vũ trang. Theo đ&oacute;, mức lương cơ sở từ ng&agrave;y 01/7/2019 l&agrave; 1.490.000 đồng/th&aacute;ng- tăng 100.000 đồng/th&aacute;ng so với quy định hiện h&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Mức lương cơ sở n&agrave;y d&ugrave;ng l&agrave;m căn cứ để t&iacute;nh mức lương trong c&aacute;c bảng lương, mức phụ cấp v&agrave; thực hiện c&aacute;c chế độ kh&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật đối với c&aacute;c đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38; T&iacute;nh mức hoạt động ph&iacute;, sinh hoạt ph&iacute; theo quy định của ph&aacute;p luật; T&iacute;nh c&aacute;c khoản tr&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.</p> <p style="text-align: justify;">Để thống nhất thực hiện thanh to&aacute;n chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh BHYT theo đ&uacute;ng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT v&agrave;o viện trước ng&agrave;y 1/7/2019 nhưng ra viện từ ng&agrave;y 1/7/2019), BHXH Việt Nam đề nghị BHXH c&aacute;c tỉnh th&ocirc;ng b&aacute;o để c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh BHYT tr&ecirc;n địa b&agrave;n từ ng&agrave;y 1/7/2019 thực hiện x&aacute;c định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ng&agrave;y 17/10/2018 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết v&agrave; hướng dẫn biện ph&aacute;p thi h&agrave;nh một số điều của Luật BHYT.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể: Người bệnh được thanh to&aacute;n 100% chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh đối với trường hợp chi ph&iacute; cho một lần kh&aacute;m chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng); 100% chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh khi người bệnh c&oacute; thời gian tham gia BHYT 5 năm li&ecirc;n tục trở l&ecirc;n v&agrave; c&oacute; số tiền c&ugrave;ng chi trả chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 th&aacute;ng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi kh&aacute;m chữa bệnh kh&ocirc;ng đ&uacute;ng tuyến (6 th&aacute;ng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, x&aacute;c định mức thanh to&aacute;n trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về mức thanh to&aacute;n trực tiếp. Trường hợp người bệnh đến kh&aacute;m chữa bệnh tại cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh tuyến huyện v&agrave; tương đương kh&ocirc;ng c&oacute; hợp đồng kh&aacute;m chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh to&aacute;n như sau: Trường hợp kh&aacute;m chữa bệnh ngoại tr&uacute;, thanh to&aacute;n theo chi ph&iacute; thực tế trong phạm vi được hưởng v&agrave; mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kh&aacute;m chữa bệnh (0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng).</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp kh&aacute;m chữa bệnh nội tr&uacute;, thanh to&aacute;n theo chi ph&iacute; thực tế trong phạm vi được hưởng v&agrave; mức hưởng BHYT theo quy định, nhưng tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng).</p> <p style="text-align: justify;">Mức thanh to&aacute;n chi ph&iacute; vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Th&ocirc;ng tư số 04/2017/TT-BYT ng&agrave;y 14/04/2017 của Bộ Y tế ban h&agrave;nh Danh mục v&agrave; tỷ lệ, điều kiện thanh to&aacute;n đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 45 th&aacute;ng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng.</p> </div>

Theo infonet.vn
Vạch trần phòng khám Trung Quốc sai phạm

Vạch trần phòng khám Trung Quốc sai phạm

Hoạt động dưới phương thức “Y học cổ truyền”, “Phòng khám đa khoa”, chủ yếu điều trị bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh da liễu... nhiều phòng khám Trung Quốc liên tục sai phạm, coi thường luật pháp, trục lợi trên sức khoẻ, tính mạng khách hàng.
back to top