Truy tố cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm

Ông Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội) và 9 bị can khác bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm (cựu Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t dịch bệnh (CDC) H&agrave; Nội) v&agrave; 9 bị can kh&aacute;c bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute;, &ocirc;ng Cảm bị x&aacute;c định l&agrave; người giữ vai tr&ograve; chủ mưu, c&aacute;c bị can c&ograve;n lại giữ vai tr&ograve; đồng phạm gi&uacute;p sức.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Truy tố cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_truy-to-cuu-giam-doc-cdc-ha-noi-nguyen-nhat-cam-va-dong-pham.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">C&aacute;c bị can trong vụ &aacute;n</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo c&aacute;o buộc, lợi dụng t&igrave;nh h&igrave;nh bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp do chủng mới vi r&uacute;t Corona g&acirc;y ra, với động cơ vụ lợi, từ đầu th&aacute;ng 2, &ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm c&acirc;u kết với c&aacute;c bị can kh&aacute;c thỏa thuận mua b&aacute;n c&aacute;c m&aacute;y, thiết bị y tế thuộc g&oacute;i thầu số 15 cho CDC H&agrave; Nội trước khi thực hiện quy tr&igrave;nh, thủ tục chỉ định thầu th&ocirc;ng thường.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Cảm bị c&aacute;o buộc đ&atilde; c&acirc;u kết với bị can Nguyễn Trần Duy (TGĐ, thẩm định vi&ecirc;n về gi&aacute; C&ocirc;ng ty Nh&acirc;n Th&agrave;nh) gian lận, hợp thức thủ tục thẩm định gi&aacute; g&oacute;i thầu số 15 theo đ&uacute;ng gi&aacute; do CDC H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu.</p> <p style="text-align: justify;">Sau đ&oacute;, &ocirc;ng Cảm chỉ đạo v&agrave; giao cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n dưới quyền thuộc CDC H&agrave; Nội hợp thức to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh chỉ định th&ocirc;ng thường để C&ocirc;ng ty MST tr&uacute;ng thầu g&oacute;i thầu số 15 theo đ&uacute;ng gi&aacute; thỏa thuận từ trước, g&acirc;y hậu quả thiệt hại cho Nh&agrave; nước số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">VKSND Tối cao cho rằng, &ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm với vai tr&ograve; gi&aacute;m đốc CDC H&agrave; Nội, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh trong việc mua sắm h&agrave;ng h&oacute;a, thực hiện đấu thầu theo h&igrave;nh thức chỉ định thầu th&ocirc;ng thường đối với g&oacute;i thầu số 15 theo quy định của ph&aacute;p luật về đấu thầu.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng n&agrave;y đ&atilde; mua sắm c&aacute;c m&aacute;y, thiết bị y tế g&oacute;i thầu số 15 với c&aacute;c bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đ&agrave;o Thế Vinh, ấn định mức gi&aacute; g&oacute;i thầu số 15 l&agrave; hơn 9,5 tỷ đồng trước khi thực hiện quy tr&igrave;nh chỉ định thầu th&ocirc;ng thường.</p> <p style="text-align: justify;">Bị can đ&atilde; trực tiếp k&yacute; hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định gi&aacute; với bị can Nguyễn Trần Duy, để Duy giả mạo hồ sơ, k&yacute; ban h&agrave;nh chứng thư thẩm định gi&aacute; theo mức gi&aacute; do CDC H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu, ghi l&ugrave;i ng&agrave;y k&yacute; để hợp thức c&aacute;c thủ tục chỉ định thầu;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Cảm c&ograve;n chỉ định c&aacute;n bộ cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu g&oacute;i thầu số 15 để chỉ định C&ocirc;ng ty MST tr&uacute;ng thầu tr&aacute;i quy định của ph&aacute;p luật, g&acirc;y hậu quả thiệt hại cho Nh&agrave; nước số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, g&acirc;y dư luận xấu trong x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">Q&uacute;a tr&igrave;nh điều tra, &ocirc;ng Cảm thừa nhận h&agrave;nh vi phạm tội của m&igrave;nh.</p> <table class="phatngon" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-text"> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bị can bị truy tố gồm:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm (cựu Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t dịch bệnh (CDC) H&agrave; Nội),</p> <p style="text-align: justify;">Nguyễn Vũ Thanh H&agrave; (cựu Trưởng ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh kế to&aacute;n CDC H&agrave; Nội, Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức h&agrave;nh ch&iacute;nh, CDC H&agrave; Nội),</p> <p style="text-align: justify;">Nguyễn Ngọc Quỳnh (cựu Trưởng ph&ograve;ng kế hoạch nghiệp vụ, CDC H&agrave; Nội),</p> <p style="text-align: justify;">Ho&agrave;ng Kim Thư (cựu Kế to&aacute;n trưởng, Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh kế to&aacute;n CDC H&agrave; Nội),</p> <p style="text-align: justify;">L&ecirc; Xu&acirc;n Tuấn (cựu c&aacute;n bộ CDC H&agrave; Nội),</p> <p style="text-align: justify;">Nguyễn Ngọc Nhất (cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển khoa học Vitech),</p> <p style="text-align: justify;">Đ&agrave;o Thế Vinh (Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Vật tư khoa học v&agrave; Thương mại Việt Nam),</p> <p style="text-align: justify;">Nguyễn Trần Duy (cựu TGĐ C&ocirc;ng ty CP định gi&aacute; v&agrave; b&aacute;n đấu gi&aacute; Nh&acirc;n Th&agrave;nh),</p> <p style="text-align: justify;">Nguyễn Thanh Tuyền (nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đ&ocirc;ng).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Ngày 14/3, một lãnh đạo Trường Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, Nhà trường đang phối hợp với Công an thị trấn Quy Đạt xác minh, làm rõ vụ một học sinh của trường bị một nhóm người hành hung.
back to top