Trung ương lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 ở TP.HCM

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ dẫn đầu đoàn kiểm tra của Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM từ ngày 31/5 đến 11h30 ngày 1/6.

<div> <p>Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ vừa ph&aacute;t đi c&ocirc;ng điện về việc kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM.</p> <p>C&ocirc;ng điện gửi c&aacute;c Bộ: Y tế, Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, Ngoại giao,&nbsp;C&ocirc;ng Thương, Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội; l&atilde;nh đạo Qu&acirc;n khu 7; UBND TP.HCM.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Trung ương lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 ở TP.HCM" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/30/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_trung-uong-lap-doan-kiem-tra-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-tp-hcm.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế l&agrave;m việc xuy&ecirc;n đ&ecirc;m để x&eacute;t nghiệm Covid-19 cho 50.000 người d&acirc;n quận G&ograve; Vấp, TP.HCM li&ecirc;n quan đến chuỗi l&acirc;y nhiễm tại Hội truyền gi&aacute;o Ph&uacute;c Hưng. Ảnh: Thanh T&ugrave;ng</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ocirc;ng điện n&ecirc;u r&otilde;, thực hiện &yacute; kiến chỉ đạo của Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Trương H&ograve;a B&igrave;nh về việc kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ mời đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Bộ: Y tế, Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, Ngoại giao,&nbsp;C&ocirc;ng Thương, Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội tham gia đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p>Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; UBND TP.HCM chuẩn bị nội dung,&nbsp;bố tr&iacute; th&agrave;nh phần l&agrave;m việc với Đo&agrave;n của Ph&oacute; Thủ tướng&nbsp;kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP v&agrave; Qu&acirc;n khu 7.</p> <p>Thời gian đo&agrave;n kiểm tra của Ph&oacute; Thủ tướng l&agrave;m việc l&agrave; từ 8h thứ Hai (ng&agrave;y 31/5) đến 11h30 thứ&nbsp;Ba&nbsp;(ng&agrave;y 1/6).</p> <p>Ngay trong s&aacute;ng nay, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Trương H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; họp khẩn với TP.HCM để triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p cấp b&aacute;ch ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.&nbsp;</p> <p>Tại đ&acirc;y, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong quyết định, to&agrave;n TP phải thực hiện <span>gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo Chỉ thị 15</span>,&nbsp;c&oacute; tăng cường. Cụ thể l&agrave; quy định tập trung kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 người thay v&igrave; qu&aacute; 10 người.</p> <p>Đồng thời, TP.HCM thực hiện phong tỏa quận G&ograve; Vấp v&agrave; phường Thạnh Lộc (quận 12) theo nguy&ecirc;n tắc gia đ&igrave;nh c&aacute;ch ly gia đ&igrave;nh, khu phố c&aacute;ch ly khu phố, phường c&aacute;ch ly phường.&nbsp;</p> <p>Việc thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch to&agrave;n TP theo Chỉ thị 15 v&agrave; phong tỏa quận G&ograve; Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12 trong 15 ng&agrave;y, kể từ 0h ng&agrave;y 31/5.</p> <p>Trước đ&oacute;, kết luận hội nghị trực tuyến to&agrave;n quốc về t&igrave;nh h&igrave;nh, giải ph&aacute;p cấp b&aacute;ch ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 v&agrave;o ng&agrave;y 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh n&ecirc;u r&otilde;, trong thời gian tới, trước hết, trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, cấp uỷ, ch&iacute;nh quyền địa phương phải b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh, nhanh ch&oacute;ng, kịp thời đưa ra quyết định, phương hướng, giải ph&aacute;p cụ thể&nbsp;để thực hiện nhanh ch&oacute;ng, kịp thời, hiệu quả v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm trước quyết định của m&igrave;nh.</p> <p>Với tinh thần đ&oacute;, trong thời gian trước mắt, Thủ tướng đ&atilde; ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ cho c&aacute;c Ph&oacute; Thủ tướng trong thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p>Cụ thể, Ph&oacute; Thủ tướng Vũ&nbsp; Đức Đam trực tiếp l&agrave;m Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia, chỉ đạo chung tr&ecirc;n &quot;mặt trận&quot; chống dịch Covid-19.</p> <p>Ở &ldquo;mặt trận&rdquo; TP.HCM, Thủ tướng đề nghị Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Trương H&ograve;a B&igrave;nh, ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc được ph&acirc;n c&ocirc;ng, trực tiếp theo d&otilde;i, c&ugrave;ng chỉ&nbsp;đạo l&atilde;nh đạo TP.HCM trong l&uacute;c n&agrave;y.</p> <p>Đối với địa b&agrave;n Bắc Ninh, Bắc Giang l&agrave; những địa b&agrave;n c&ocirc;ng nghiệp, sản xuất c&ocirc;ng nghiệp, tổ chức sản xuất li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng thương, Thủ tướng giao Ph&oacute; Thủ tướng L&ecirc; Văn Th&agrave;nh trực tiếp chỉ&nbsp;đạo c&ocirc;ng việc ph&ograve;ng, chống dịch, kh&ocirc;i phục hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hai tỉnh n&agrave;y.</p> <p>C&ograve;n ở H&agrave; Nội, B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ Đinh Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh phối hợp chặt chẽ với th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p>Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, Ph&oacute; Thủ tướng thường trực Trương H&ograve;a B&igrave;nh, Ph&oacute; Thủ tướng L&ecirc; Văn Th&agrave;nh sẽ trao đổi, thống nhất với Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam.</p> <p>Đối với c&aacute;c cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ tướng y&ecirc;u cầu phải ph&acirc;n c&ocirc;ng, ph&acirc;n cấp, ph&acirc;n quyền r&otilde; r&agrave;ng, đi đ&ocirc;i với kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t.</p> <div class="template noteblu20117 ">Theo HCDC, t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/5 đến nay, ổ dịch li&ecirc;n quan đến Hội th&aacute;nh truyền gi&aacute;o Phục Hưng đ&atilde; c&oacute; tổng cộng 133 người nhiễm Covid-19.<br /> Số ca nhiễm li&ecirc;n quan đến ổ dịch n&agrave;y li&ecirc;n tục tăng. HCDC nhận định: &quot;Số&nbsp;ca nhiễm li&ecirc;n quan đến Hội th&aacute;nh n&agrave;y c&oacute; thể tăng tiếp trong thời gian tới v&igrave; số hội vi&ecirc;n đến nay c&oacute; thể chưa ra khai b&aacute;o hết&quot;.<br /> Qua điều tra của cơ quan chức năng, nh&oacute;m n&agrave;y hoạt động kh&ocirc;ng chấp h&agrave;nh quy định về ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến l&acirc;y lan dịch bệnh cho nhiều người.<br /> Do đ&oacute;, cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an quận G&ograve; Vấp đ&atilde; ra Quyết định khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự về tội &ldquo;L&acirc;y lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người&rdquo; để tiến h&agrave;nh điều tra vụ &aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật.</div> <p><iframe height="750px" scrolling="no" src="https://vnn-res.vgcloud.vn/interactive/covid-19/map4.html" width="100%">Kh&ocirc;ng hỗ trợ iframe</iframe></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top