Triệu Quân Sự ở quán Internet 4 ngày trước khi bị bắt

Đến Tam Kỳ, Triệu Quân Sự vào quán Internet để chơi điện tử. 4 ngày trước khi bị bắt, kẻ sát nhân này ăn uống tại quán, ít ra ngoài.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dCVR-xhHlew/ceb1f2037841911fc850/3f70730fa84a4114185b/720/c2d63ef153b3baede3a2.mp4?authen=exp=1592697274~acl=/dCVR-xhHlew/*~hmac=30be2ef2ea17f2e58ba76734e26e4c79" false="" source-url="/video-trieu-quan-su-ke-lai-hanh-trinh-tron-chay-sau-khi-vuot-nguc-post1097383.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="c2d63ef153b3baede3a2" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_mdlwc/2020_06_07/Suzing.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rs6fHjz-Zws/3de205508f12664c3f03/ca9682e959acb0f2e9bd/480/c2d63ef153b3baede3a2.mp4?authen=exp=1592697274~acl=/rs6fHjz-Zws/*~hmac=a9752f78fe1d80fda3b196319c7fc07e" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/hop9SiecXS4/whls/vod/0/aPILj7ulA2W820i164W/c2d63ef153b3baede3a2.m3u8?authen=exp=1592654074~acl=/hop9SiecXS4/*~hmac=ae2fe02a539312e5a996f8571ea15e07" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rs6fHjz-Zws/3de205508f12664c3f03/ca9682e959acb0f2e9bd/480/c2d63ef153b3baede3a2.mp4?authen=exp=1592697274~acl=/rs6fHjz-Zws/*~hmac=a9752f78fe1d80fda3b196319c7fc07e" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dCVR-xhHlew/ceb1f2037841911fc850/3f70730fa84a4114185b/720/c2d63ef153b3baede3a2.mp4?authen=exp=1592697274~acl=/dCVR-xhHlew/*~hmac=30be2ef2ea17f2e58ba76734e26e4c79" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Triệu Qu&acirc;n Sự kể lại h&agrave;nh tr&igrave;nh trốn chạy sau khi vượt ngục</span></strong> Triệu Qu&acirc;n Sự khai khi trốn ở n&uacute;i Hải V&acirc;n, anh ta lợi dụng đ&ecirc;m tối để theo đường biển v&agrave;o Hội An. Sau đ&oacute;, phạm nh&acirc;n n&agrave;y đến qu&aacute;n Internet ở TP Tam Kỳ.</figcaption> </figure> <p>Tối 18/6, C&ocirc;ng an TP Tam Kỳ, tỉnh <span>Quảng Nam</span> đ&atilde; bắt giữ Triệu Qu&acirc;n Sự (29 tuổi, qu&ecirc; Th&aacute;i Nguy&ecirc;n) khi tội phạm nguy hiểm n&agrave;y xuất hiện tại một qu&aacute;n <span>Internet</span> tr&ecirc;n đường H&ugrave;ng Vương.</p> <p>Trao đổi với <em>Zing, </em>thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Quảng Nam, cho biết từ nguồn tin của chủ qu&aacute;n internet, c&ocirc;ng an đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c lực lượng qu&acirc;n sự ập v&agrave;o bắt giữ khiến Sự kh&ocirc;ng kịp trở tay.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="bat giu trieu quan su anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/znews-photo-zadn-vn_su_zing.jpg" title="bắt giữ triệu quân sự ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Triệu Qu&acirc;n Sự bị bắt tại qu&aacute;n internet tr&ecirc;n đường H&ugrave;ng Vương, TP Tam Kỳ. Ảnh: <em>T.Đ.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Anh M.B.C. (nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&aacute;n Internet nơi Sự bị bắt giữ) kể tối 18/6, khi nhiều người đang chơi game th&igrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ c&ocirc;ng an đi v&agrave;o rồi đến nơi thanh ni&ecirc;n mặc &aacute;o đỏ.</p> <p>&quot;C&ocirc;ng an tiến lại m&aacute;y số 55. Nam thanh ni&ecirc;n đứng l&ecirc;n rồi lại ngồi xuống n&oacute;i chuyện. C&ocirc;ng an cũng y&ecirc;u cầu người chơi kh&aacute;c rời qu&aacute;n để l&agrave;m việc với thanh ni&ecirc;n n&agrave;y&quot;, anh C. n&oacute;i.</p> <p>Khi c&ocirc;ng an hỏi họ v&agrave; giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n, &quot;Sự khai t&ecirc;n Đức Minh v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n&quot;.</p> <p>Theo anh C., Sự bắt đầu đến qu&aacute;n v&agrave;o ng&agrave;y 14/6 v&agrave; ở lại đ&acirc;y trong v&ograve;ng 4 ng&agrave;y đến khi bị bắt. &quot;Sự đến qu&aacute;n v&agrave; lập t&agrave;i khoản với t&ecirc;n Đức Minh để chơi game. Sự ăn uống lu&ocirc;n tại qu&aacute;n chứ &iacute;t khi ra ngo&agrave;i. L&uacute;c đầu người n&agrave;y đến chơi kh&ocirc;ng ai để &yacute; nhưng c&aacute;ch đ&acirc;y 2 ng&agrave;y, chủ qu&aacute;n ph&aacute;t hiện rất giống Triệu Qu&acirc;n Sự n&ecirc;n đ&atilde; b&aacute;o c&ocirc;ng an&quot;, nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&aacute;n Internet n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="bat giu trieu quan su anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/znews-photo-zadn-vn_su_.jpg" title="bắt giữ triệu quân sự ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Triệu Qu&acirc;n Sự đ&atilde; ở qu&aacute;n internet trong suốt 4 ng&agrave;y trước khi bị bắt giữ. Ảnh: <em>Thanh Đức.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo hồ sơ vụ &aacute;n, Sự l&agrave; vốn qu&acirc;n nh&acirc;n nhưng từ khi nhập ngũ đến ng&agrave;y 12/8/2012, anh ta 5 lần đ&agrave;o ngũ.</p> <p>Chiều 22/8/2012, thanh ni&ecirc;n 29 tuổi giết người ở H&agrave; Nội. Năm 2013, Sự bị T&ograve;a &aacute;n Qu&acirc;n sự Qu&acirc;n khu 1 tuy&ecirc;n phạt chung th&acirc;n với ​3 tội Giết người, Cướp t&agrave;i sản v&agrave; Đ&agrave;o ngũ.</p> <p>Sau đ&oacute;, tại Trại giam khu vực miền Trung, Triệu Qu&acirc;n Sự leo qua tường r&agrave;o khu giam trốn tho&aacute;t.</p> <p>S&aacute;ng 8/11/2015, trong l&uacute;c thụ &aacute;n tại Trạm giam T10, Sự c&ugrave;ng một phạm nh&acirc;n kh&aacute;c đ&atilde; cắt song sắt ph&ograve;ng giam, trốn ra ngo&agrave;i n&ecirc;n bị truy n&atilde;. Chiều 15/12/2015, Sự bị Cục cảnh s&aacute;t truy n&atilde; tội phạm Bộ C&ocirc;ng an bắt giữ khi ở H&agrave; Nội.</p> <p>Ng&agrave;y 3/6/2020, lợi dụng l&uacute;c gi&aacute;m thị cho ra tắm nắng, Sự tr&egrave;o r&agrave;o th&eacute;p gai trốn khỏi trại giam T10. Tr&ecirc;n đường tẩu tho&aacute;t, anh ta đ&atilde; thực hiện vụ cướp chiếc xe m&aacute;y v&agrave; điện thoại của một người d&acirc;n ở Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Chạy ra đến ch&acirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n, Sự bị CSGT ph&aacute;t hiện n&ecirc;n anh ta vứt xe m&aacute;y chạy l&ecirc;n n&uacute;i Hải V&acirc;n lẩn trốn trước khi đến Tam Kỳ.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/8Cx1GZsZo-I/3be482ac0beee2b0bbff/7d4da2157a50930eca41/720/60bf8a45e7070e595716.mp4?authen=exp=1592694528~acl=/8Cx1GZsZo-I/*~hmac=f64df83922c5647c47ea358f185b006b" false="" source-url="/video-truong-cong-an-tp-tam-ky-trieu-quan-su-la-ke-nguy-hiem-post1097376.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="60bf8a45e7070e595716" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_jwqcz/2020_06_18/su_2.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/MzvTuGPEzk4/204f6707ee45071b5e54/43ab62f3bab653e80aa7/480/60bf8a45e7070e595716.mp4?authen=exp=1592694528~acl=/MzvTuGPEzk4/*~hmac=a831f57d1d9d5fb4aab2279549cd4c5b" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/gFlocHTDc5A/whls/vod/0/ZOY9lgdu___VtzoTjFO/60bf8a45e7070e595716.m3u8?authen=exp=1592651328~acl=/gFlocHTDc5A/*~hmac=0b1d08e0cd29cc3b46d70786f4b670e3" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/MzvTuGPEzk4/204f6707ee45071b5e54/43ab62f3bab653e80aa7/480/60bf8a45e7070e595716.mp4?authen=exp=1592694528~acl=/MzvTuGPEzk4/*~hmac=a831f57d1d9d5fb4aab2279549cd4c5b" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/8Cx1GZsZo-I/3be482ac0beee2b0bbff/7d4da2157a50930eca41/720/60bf8a45e7070e595716.mp4?authen=exp=1592694528~acl=/8Cx1GZsZo-I/*~hmac=f64df83922c5647c47ea358f185b006b" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Trưởng c&ocirc;ng an TP Tam Kỳ: &#39;Triệu Qu&acirc;n Sự l&agrave; kẻ nguy hiểm&#39;</span></strong> Trưởng c&ocirc;ng an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đ&aacute;nh gi&aacute; Triệu Qu&acirc;n Sự l&agrave; kẻ nguy hiểm, cơ quan c&ocirc;ng an sớm ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục b&agrave;n giao cho cơ quan điều tra qu&acirc;n sự của Bộ Quốc ph&ograve;ng.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top