Trăn trở của những đại biểu rời nghị trường

Không tham gia tái ứng cử, nhiều vị đại biểu khóa XIV chia sẻ trăn trở và gửi gắm tâm huyết đến Quốc hội nhiệm kỳ mới

<div> <div> <p class="Normal">Với 20 năm tham gia nghị trường, nh&agrave; sử học Dương Trung Quốc l&agrave; một trong những đại biểu l&acirc;u năm nhất. &Ocirc;ng cho hay &quot;năm nay t&ocirc;i 75 tuổi, nhiều vị trong Quốc hội đề nghị t&ocirc;i l&agrave;m tiếp, nhưng t&ocirc;i bảo kh&ocirc;ng, đến tuổi phải được nghỉ&quot;. &Ocirc;ng giải th&iacute;ch th&ecirc;m quyết định của m&igrave;nh &quot;nghỉ mới c&oacute; cơ hội viết lại những g&igrave; t&ocirc;i đ&atilde; chứng kiến với tư c&aacute;ch một nh&agrave; b&aacute;o v&agrave; một người nghi&ecirc;n cứu lịch sử Quốc hội&quot;.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Quốc chia sẻ mong muốn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để Quốc hội th&agrave;nh một cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh (đến tuổi phải nghỉ hưu), đặc biệt với đại biểu chuy&ecirc;n tr&aacute;ch, những người đ&atilde; d&agrave;nh trọn thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c cho Quốc hội. &quot;Họ đ&atilde; c&oacute; t&iacute;ch lũy về kinh nghiệm, tri thức, kỹ năng v&agrave; đặc biệt l&agrave; t&iacute;ch lũy uy t&iacute;n, m&agrave; t&iacute;ch lũy uy t&iacute;n th&igrave; phải c&oacute; thời gian. V&igrave; vậy t&ocirc;i lấy l&agrave;m tiếc nhiều vị phải dừng lại chỉ v&igrave; vấn đề tuổi t&aacute;c, mong rằng đ&acirc;y l&agrave; một thực tế m&agrave; ch&uacute;ng ta cố gắng thay đổi trong những nhiệm kỳ tiếp theo&quot;, &ocirc;ng Quốc n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Quốc cho rằng những năm qua b&ecirc;n cạnh c&aacute;c đại biểu l&acirc;u năm, trong sinh hoạt nghị trường đ&atilde; xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, c&oacute; tiếng n&oacute;i x&aacute;c đ&aacute;ng, thẳng thắn, nhưng thời gian tham gia chỉ một hoặc hai kh&oacute;a. &quot;Để tiến tới Quốc hội chuy&ecirc;n nghiệp, cần x&acirc;y dựng cơ chế để những người c&oacute; năng lực, tr&igrave;nh độ tham gia hoạt động nghị trường thời gian d&agrave;i hơn, đ&oacute;ng g&oacute;p được nhiều hơn&quot;, &ocirc;ng n&ecirc;u quan điểm.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Đại biểu Dương Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_166709630-1336367526748437-301-4033-7631-1618675951.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đại biểu Dương Trung Quốc. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Trước khi rời nghị trường, &ocirc;ng Quốc gửi gắm Quốc hội kh&oacute;a tới &quot;cởi mở hơn nữa&quot; với người d&acirc;n, để người d&acirc;n tiếp cận nhiều hơn nữa với hoạt động nghị trường kh&ocirc;ng chỉ qua b&aacute;o ch&iacute;, truyền h&igrave;nh m&agrave; c&oacute; thể v&agrave;o quan s&aacute;t trực tiếp c&aacute;c phi&ecirc;n họp tại t&ograve;a nh&agrave; Quốc hội.</p> <p class="Normal">&quot;Quốc hội cần c&ocirc;ng khai n&uacute;t bấm của c&aacute;c đại biểu về dự &aacute;n luật cũng như quyết định c&aacute;c vấn đề quan trọng, để người d&acirc;n c&oacute; cơ sở đ&aacute;nh gi&aacute; về năng lực, tr&igrave;nh độ người đại diện cho m&igrave;nh v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m cơ sở để lựa chọn đại biểu&quot;, &ocirc;ng Quốc đề xuất.</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam kh&ocirc;ng nằm ngo&agrave;i xu thế ph&aacute;t triển chung của x&atilde; hội l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh d&acirc;n chủ h&oacute;a đang diễn ra t&iacute;ch cực. Người d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng tin cậy hơn v&agrave;o Quốc hội. &quot;Tuy nhi&ecirc;n nhiều cử tri phản &aacute;nh họ cảm nhận sự thay đổi ấy c&ograve;n chậm so với mong muốn&quot;, &ocirc;ng Quốc n&oacute;i v&agrave; cho rằng đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c đại biểu kh&oacute;a mới cần nỗ lực nhiều hơn.<br /> <br /> <strong>Ph&oacute; ban D&acirc;n nguyện Lưu B&igrave;nh Nhưỡng </strong>cho biết khi hết nhiệm kỳ &ocirc;ng &quot;suy nghĩ rất nhiều, cả c&ocirc;ng việc chung v&agrave; nhiệm vụ c&aacute; nh&acirc;n&quot;. &quot;Quốc hội l&agrave; cơ quan đại biểu cao nhất của nh&acirc;n d&acirc;n, cơ quan quyền lực Nh&agrave; nước cao nhất nhưng chất lượng đại biểu chưa đồng đều&quot;, &ocirc;ng Nhưỡng n&oacute;i v&agrave; kiến nghị c&aacute;c cấp c&oacute; thẩm quyền x&acirc;y dựng cơ chế để chọn những người am hiểu luật ph&aacute;p, c&oacute; nghi&ecirc;n cứu khoa học, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị v&agrave;o l&agrave;m việc tại Quốc hội.</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng, hoạt động của Nh&agrave; nước l&agrave; li&ecirc;n tục, do vậy Việt Nam cũng n&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu tiến tới Quốc hội hoạt động thường xuy&ecirc;n; tổ chức kịp thời ở c&aacute;c ủy ban những cuộc điều trần, chất vấn về những vấn đề nổi cộm, cử tri quan t&acirc;m.</p> </div> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Phó Ban Dân nguyện). Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_luu-binh-nhuong-2-1174-1618666728.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đại biểu Lưu B&igrave;nh Nhưỡng (Ph&oacute; Ban D&acirc;n nguyện). Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Vị đại biểu đề nghị &quot;cần phải c&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng đại biểu Quốc hội trong một năm v&agrave; cả nhiệm kỳ, đưa ra chế độ khen thưởng, kỷ luật&quot;.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng chia sẻ ph&ograve;ng l&agrave;m việc của &ocirc;ng hiện nay rất nhiều đơn thư của cử tri cả nước gửi đến, chưa kịp xử l&yacute; hết. &quot;Khi từ gi&atilde; nghị trường m&agrave; c&ocirc;ng việc vẫn c&ograve;n dang dở, t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng trăn trở. V&igrave; vậy, t&ocirc;i đề xuất cần c&oacute; cơ chế để những việc m&agrave; c&aacute;c đại biểu kh&ocirc;ng t&aacute;i cử đang theo d&otilde;i, được đại biểu kh&oacute;a mới tiếp tục thực hiện&quot;, Ph&oacute; ban D&acirc;n nguyện n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang (Phó Giám đốc Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau). Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_thai-truong-giang-4904-1618666728.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đại biểu Th&aacute;i Trường Giang, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ tỉnh C&agrave; Mau. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal"><strong>Đại biểu Th&aacute;i Trường Giang</strong>,Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ tỉnh C&agrave; Mau, b&agrave;y tỏ trăn trở về việc thực hiện lời hứa trước Quốc hội của c&aacute;c vị Bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh v&agrave; việc lấy phiếu t&iacute;n nhiệm th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ.</p> <p class="Normal">Từ thực tế ở địa phương, &ocirc;ng cho biết, c&oacute; những vướng mắc ở c&aacute;c sở, ban ng&agrave;nh gửi l&ecirc;n cho c&aacute;c Bộ li&ecirc;n quan nhưng &quot;c&oacute; nơi chậm xử l&yacute;, thậm ch&iacute; nếu kh&ocirc;ng nhắc sẽ bị tr&ocirc;i v&agrave;o qu&ecirc;n l&atilde;ng&quot;. Với cương vị đại biểu Quốc hội, &ocirc;ng nhiều lần chất vấn bằng giấy, gửi cho c&aacute;c vị Bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh, c&oacute; người trả lời rất nhanh, đầy đủ, nhưng cũng &quot;một số vị trả lời l&ograve;ng v&ograve;ng, n&eacute; tr&aacute;nh, đọc xong rồi kh&ocirc;ng biết việc đ&oacute; kết quả như thế n&agrave;o v&agrave; kh&ocirc;ng biết tiếp tục hỏi ai&quot;.</p> <p class="Normal">&quot;Từ thực tế n&ecirc;u tr&ecirc;n, t&ocirc;i đề nghị Quốc hội nhiệm kỳ tới cần xem x&eacute;t lại việc lấy phiếu t&iacute;n nhiệm của c&aacute;c vị Bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh; cần thiết phải c&oacute; những phi&ecirc;n giải tr&igrave;nh ri&ecirc;ng l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c vấn đề, giải quyết tồn đọng lời hứa trước cử tri&quot;, &ocirc;ng Giang n&oacute;i.</p> <p class="Normal"><strong>Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Thường trực Ủy ban Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh của Quốc hội</strong>, chia sẻ trong nhiệm kỳ vừa qua, &ocirc;ng lu&ocirc;n cố gắng để l&agrave;m tr&ograve;n phận sự của đại biểu - người đại diện cho &yacute; ch&iacute;, nguyện vọng v&agrave; quyền lợi của nh&acirc;n d&acirc;n. V&igrave; vậy, d&ugrave; kh&ocirc;ng tham gia ứng cử kh&oacute;a tới, &ocirc;ng tin tưởng người d&acirc;n sẽ bầu được những đại biểu c&oacute; tr&iacute; tuệ, bản lĩnh.</p> <p class="Normal">&quot;T&ocirc;i mong c&aacute;c đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV khi b&agrave;n luận, tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&aacute;c quyết s&aacute;ch lớn của đất nước, cần đặt lợi &iacute;ch quốc gia, d&acirc;n tộc l&ecirc;n tr&ecirc;n hết&quot;, &ocirc;ng Bộ chia sẻ.</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng, hiện nay khi x&acirc;y dựng c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật, vẫn c&ograve;n t&igrave;nh trạng một số nội dung gắn với lợi &iacute;ch của bộ ng&agrave;nh, đơn vị. V&igrave; vậy, đại biểu Quốc hội phải đứng tr&ecirc;n lợi &iacute;ch chung để kh&ocirc;ng bị phụ thuộc v&agrave;o bất cứ yếu tố n&agrave;o kh&aacute;c. &quot;Để l&agrave;m được điều n&agrave;y, đại biểu phải ch&uacute; &yacute; lắng nghe &yacute; kiến cử tri, người d&acirc;n. Bởi cử tri l&agrave; người cho đại biểu thực tiễn để thiết kế ch&iacute;nh s&aacute;ch, đồng thời c&oacute; cơ sở chất vấn, gi&aacute;m s&aacute;t những bất cập trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực thi ph&aacute;p luật&quot;, &ocirc;ng Bộ b&agrave;y tỏ.</p> <p class="Normal">Đồng thời, đại biểu Nguyễn Mai Bộ cũng mong c&aacute;c đại biểu Quốc hội kh&oacute;a mới sẽ &quot;t&ocirc;i luyện được bản lĩnh. nắm chắc quy định ph&aacute;p luật v&agrave; c&oacute; tiếng n&oacute;i khẳng kh&aacute;i tr&ecirc;n nghị trường&quot;.</p> <p class="Normal">Kh&oacute;a XIV (2016-2021) l&agrave; nhiệm kỳ thứ 14 của Quốc hội Việt Nam. C&aacute;c đại biểu được bầu v&agrave;o ng&agrave;y 22/5/2016 với 496 người. Hiện nay số lượng đại biểu c&ograve;n 483, do một số người kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng nhận tư c&aacute;ch đại biểu v&agrave;o đầu nhiệm kỳ, được cho th&ocirc;i nhiệm vụ để chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c, bị b&atilde;i nhiệm hoặc qua đời.</p> <p class="Normal">Kỳ họp thứ 11 sẽ l&agrave; kỳ họp cuối c&ugrave;ng của Quốc hội kh&oacute;a XIV. 23/5 l&agrave; ng&agrave;y bầu cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a mới, dự kiến 500 người, kỳ họp đầu ti&ecirc;n dự kiến diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 7.</p> </div>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top