Cơ cấu 205 ứng viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

Ngày 16/4, Hội nghị Hiệp thương lần ba đã thông qua danh sách 205 ứng viên do các cơ quan trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

<div> <p class="Normal">Trong đ&oacute;, khối cơ quan Đảng 11 người; khối Chủ tịch nước 3; c&aacute;c cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn ph&ograve;ng Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở Trung ương) 130.</p> <p class="Normal">Khối Ch&iacute;nh phủ, cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ (gồm cả Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng, Bộ C&ocirc;ng an) c&oacute; 15 ứng vi&ecirc;n; lực lượng vũ trang 14; khối T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao, Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao v&agrave; Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước mỗi nơi một; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c tổ chức th&agrave;nh vi&ecirc;n 29 ứng vi&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Trong 205 ứng vi&ecirc;n n&agrave;y c&oacute; 100 đại biểu đương nhiệm được giới thiệu t&aacute;i cử, ứng vi&ecirc;n nam chiếm 77,5%. Số ứng vi&ecirc;n người d&acirc;n tộc thiểu số l&agrave; 22 (chiếm 10,73%); đại biểu ngo&agrave;i Đảng 4 (chiếm 1,95%). Về tr&igrave;nh độ, học h&agrave;m, c&oacute; 16 gi&aacute;o sư, ph&oacute; gi&aacute;o sư; 63 tiến sĩ v&agrave; 94 thạc sĩ.</p> <p class="Normal">Số ứng vi&ecirc;n dưới 40 tuổi l&agrave; 5; từ 40 đến 50 l&agrave; 65; từ 50 đến 60 l&agrave; 104; từ 60 đến 65 tuổi l&agrave; 24 v&agrave; tr&ecirc;n 65 tuổi l&agrave; 7 người.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Đại biểu Quốc hội khóa XIV Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/i1-vnexpress-vnecdn-net_20180604160814img977701-157242-9297-4654-1618586285.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV Nguyễn L&acirc;n Hiếu tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">4 người ngo&agrave;i Đảng l&agrave; c&aacute;c &ocirc;ng Nguyễn Văn Th&acirc;n (Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ); Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Th&iacute;ch Đức Thiện, Hội đồng trị sự gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam); Nguyễn Văn Riễn (linh mục, nh&agrave; thờ Th&aacute;nh Giuse, TP Thủ Dầu Một, tỉnh B&igrave;nh Dương); <span>Nguyễn L&acirc;n Hiếu</span> (Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đại học Y H&agrave; Nội).</p> <p class="Normal"><strong>Trong số 130 ứng vi&ecirc;n khối Quốc hội</strong>, c&oacute; 5 trường hợp chưa đủ điều kiện ứng cử l&agrave;m đại biểu Quốc hội chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở c&aacute;c cơ quan của Quốc hội v&agrave; Ủy ban Thường vụ Quốc hội (phải kinh qua v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng v&agrave; tương đương, chức vụ gi&aacute;m đốc sở, ng&agrave;nh v&agrave; tương đương trở l&ecirc;n; c&oacute; quy hoạch l&agrave;m đại biểu Quốc hội chuy&ecirc;n tr&aacute;ch hoặc c&oacute; quy hoạch chức danh Thứ trưởng v&agrave; tương đương trở l&ecirc;n).</p> <p class="Normal">B&agrave; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu, cho biết theo hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, với một số lĩnh vực cần thiết phải c&oacute; cơ cấu đại biểu Quốc hội nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nh&acirc;n sự cấp vụ trưởng v&agrave; tương đương đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu th&igrave; Đảng đo&agrave;n Quốc hội phối hợp với c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền xem x&eacute;t, quyết định từng trường hợp cụ thể, đảm bảo đ&uacute;ng quy định.</p> <p class="Normal">&quot;Để đảm bảo kh&aacute;ch quan, thận trọng theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu của Trung ương, Đảng đo&agrave;n Quốc hội đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn số 2178 gửi Ban Tổ chức Trung ương để trao đổi về chủ trương giới thiệu nh&acirc;n sự ứng cử đại biểu Quốc hội chuy&ecirc;n tr&aacute;ch với c&aacute;c nh&acirc;n sự đang giữ chức vụ ph&oacute; v&agrave; tương đương&quot;, b&agrave; Thanh n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Ng&agrave;y 28/2, Ban Tổ chức Trung ương đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn 50 nhất tr&iacute; với &yacute; kiến của Đảng Đo&agrave;n Quốc hội. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, Đảng đo&agrave;n Quốc hội &quot;thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; kỹ từng trường hợp, nhất tr&iacute; giới thiệu c&aacute;c nh&acirc;n sự ph&oacute; vụ trưởng v&agrave; tương đương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuy&ecirc;n tr&aacute;ch&quot;.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/i1-vnexpress-vnecdn-net_dsc-7743-jpg-5115-1618586285.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">B&agrave; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội Đỗ B&aacute; Tỵ khẳng định, danh s&aacute;ch ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở Trung ương đều c&oacute; trong quy hoạch, được lựa chọn, giới thiệu qua c&aacute;c bước rất chặt chẽ, c&oacute; sự t&igrave;m hiểu, đ&aacute;nh gi&aacute; cả về hồ sơ v&agrave; thực tế c&ocirc;ng t&aacute;c; được giới thiệu với tỷ lệ phiếu t&iacute;n nhiệm cao.</p> <p class="Normal">Đối với một số trường hợp theo hướng dẫn cần c&oacute; sự trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đo&agrave;n Quốc hội đ&atilde; c&acirc;n nhắc, lựa chọn kỹ v&agrave; tr&ecirc;n cơ sở thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương mới giới thiệu tham gia ứng cử.</p> <p class="Normal">&quot;Danh s&aacute;ch m&agrave; Đảng đo&agrave;n Quốc hội v&agrave; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị v&agrave; giới thiệu đều l&agrave; c&aacute;n bộ c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, phẩm chất đạo đức tốt; được đ&agrave;o tạo cơ bản, c&oacute; năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u, nổi trội, c&oacute; uy t&iacute;n, triển vọng ph&aacute;t triển; được cơ quan nơi c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; cử tri nơi cư tr&uacute; giới thiệu tuyệt đối để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội&quot;, &ocirc;ng Tỵ nhấn mạnh.</p> <div class="box_brief_info"> <p>Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh sẽ x&acirc;y dựng kế hoạch v&agrave; chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp x&uacute;c cử tri nơi m&igrave;nh ứng cử, thực hiện quyền vận động bầu cử. Thời gian tổ chức c&aacute;c hội nghị tiếp x&uacute;c cử tri để người ứng cử vận động bầu cử bắt đầu từ ng&agrave;y c&ocirc;ng bố danh s&aacute;ch ch&iacute;nh thức người ứng cử v&agrave; kết th&uacute;c trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7h ng&agrave;y 22/5/2021).</p> </div> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top