Tổng giám đốc WHO cảnh báo sau ngày có số ca nhiễm Covid-19 lớn kỷ lục

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 22/6 cảnh báo đại dịch vẫn đang gia tăng, sau khi WHO ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới nhiều nhất từ trước tới nay.

<div> <p style="text-align: justify;">Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) h&ocirc;m 22/6 đưa ra cảnh b&aacute;o mới về sự nguy hiểm của virus corona ngay cả khi một số điểm n&oacute;ng của đại dịch, chẳng hạn như <span>Ph&aacute;p</span> đ&atilde; trở lại cuộc sống thường ng&agrave;y với lễ hội &acirc;m nhạc v&agrave; h&agrave;ng triệu trẻ em trở lại trường học.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; nhiều nước ch&acirc;u &Acirc;u từng chứng kiến h&agrave;ng ngh&igrave;n ca nhiễm mỗi ng&agrave;y đ&atilde; nới lỏng s&acirc;u hơn những hạn chế phong tỏa, c&aacute;c ca nhiễm mới tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới vẫn đang tăng l&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; ở c&aacute;c nước ch&acirc;u <span>Mỹ</span> Latin, với Brazil đ&atilde; vượt mốc 50.000 ca tử vong.</p> <p style="text-align: justify;">Tại nhiều nước đang nổi l&ecirc;n nỗi lo sợ của l&agrave;n s&oacute;ng dịch bệnh thứ hai, thậm ch&iacute; người d&acirc;n ở <span>Australia</span> được cảnh b&aacute;o kh&ocirc;ng tới Melbourne.</p> <h3 style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh bại đại dịch n&agrave;y với một thế giới bị chia rẽ&quot;</h3> <p style="text-align: justify;">&quot;Đại dịch vẫn đang tăng nhanh&quot;, Tổng gi&aacute;m đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus n&oacute;i tại diễn đ&agrave;n y tế trực tuyến do Dubai tổ chức tại C&aacute;c Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng ta biết rằng đại dịch c&ograve;n hơn cả khủng hoảng y tế, đ&oacute; l&agrave; khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng x&atilde; hội v&agrave; ở nhiều quốc gia l&agrave; khủng hoảng ch&iacute;nh trị&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Hiệu ứng của n&oacute; sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ tới&quot;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/znews-photo-zadn-vn_20200407_075332.jpg" title="Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Tổng gi&aacute;m đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh b&aacute;o đại dịch vẫn đang gia tăng. Ảnh: <em>Getty. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Ghebreyesus cho biết mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; virus, hiện đ&atilde; giết chết hơn 465.000 người v&agrave; l&acirc;y nhiễm gần ch&iacute;n triệu người tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, m&agrave; c&ograve;n ở sự &quot;thiếu sự đo&agrave;n kết v&agrave; l&atilde;nh đạo to&agrave;n cầu&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh bại đại dịch n&agrave;y với một thế giới bị chia rẽ&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i. &quot;Đại dịch bị ch&iacute;nh trị h&oacute;a đ&atilde; khiến t&igrave;nh h&igrave;nh c&agrave;ng trầm trọng th&ecirc;m&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh b&aacute;o được đưa ra sau khi WHO c&ocirc;ng bố số ca nhiễm mới lớn nhất trong một ng&agrave;y theo thống k&ecirc; của cơ quan n&agrave;y được ghi nhận h&ocirc;m 21/6, với hơn 183.000 ca nhiễm virus corona trong 24 giờ.</p> <p style="text-align: justify;">Brazil rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng nguy cấp v&igrave; Covid-19 v&igrave; sự lơ l&agrave; của Tổng thống Jair Bolsonaro, coi virus g&acirc;y n&ecirc;n đại dịch to&agrave;n cầu chỉ l&agrave; &ldquo;c&uacute;m nhẹ&rdquo; v&agrave; một mực cho rằng t&aacute;c động kinh tế của việc phong tỏa lu&ocirc;n tồi tệ hơn nhiều ch&iacute;nh bản th&acirc;n virus.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Covid-19 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/znews-photo-zadn-vn_brazil_1.jpg" title="Covid-19 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Một nhận vi&ecirc;n đ&agrave;o huyệt tại nghĩa trang Sao Francisco Xavier ở Rio de Janeiro. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Brazil hiện l&agrave; v&ugrave;ng dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Sự lan rộng của đại dịch Covid-19 đ&atilde; vươn tới khắp c&aacute;c nước Mỹ Latin, với <span>Mexico</span>, Peru v&agrave; Chile cũng l&agrave; những điểm n&oacute;ng chịu ảnh hưởng nặng nề khi số ca tử vong kh&ocirc;ng ngừng tăng l&ecirc;n v&agrave; nhiều cơ sở y tế bị đẩy v&agrave;o bờ vực sụp đổ.</p> <p style="text-align: justify;">Thủ đ&ocirc; Mexico City của Mexico đ&atilde; tr&igrave; ho&atilde;n việc mở lại c&aacute;c khu chợ, nh&agrave; h&agrave;ng, trung t&acirc;m thương mại, kh&aacute;ch sạn v&agrave; địa điểm t&ocirc;n gi&aacute;o, khi nước n&agrave;y ghi nhận hơn 20.000 ca tử vong v&igrave; Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute; Peru cũng nổi l&ecirc;n l&agrave; điểm n&oacute;ng đ&aacute;ng lo ngại của kh vực với số ca tử vong vượt qua 8.000 h&ocirc;m 21/6 d&ugrave; cho nước n&agrave;y chuẩn bị mở lại c&aacute;c trung t&acirc;m mua sắm v&agrave;o một ng&agrave;y sau đ&oacute;.</p> <h3 style="text-align: justify;">Nới lỏng qu&aacute; đ&agrave; ở ch&acirc;u &Acirc;u?</h3> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, ở ch&acirc;u &Acirc;u, nhiều nước nới lỏng hơn nữa những giới hạn phong tỏa. H&agrave;ng ngh&igrave;n người ở Ph&aacute;p khi&ecirc;u vũ v&agrave; tiệc t&ugrave;ng trong lễ hội &acirc;m nhạc thường ni&ecirc;n h&ocirc;m 22/6, đ&aacute;nh dấu sự kiện &acirc;m nhạc lớn đầu ti&ecirc;n kể từ khi phong tỏa. Nhiều người dạo bước tr&ecirc;n đường phố Paris, hầu hết đeo khẩu trang v&agrave; cố gắng giữ gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, để thưởng thức c&aacute;c buổi h&ograve;a nhạc trong qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; tr&ecirc;n c&aacute;c g&oacute;c phố.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; thừa nhận sự tự do v&agrave; ph&oacute;ng kho&aacute;ng l&agrave; tinh thần của một lễ hội &acirc;m nhạc, một số người vẫn nghi ngại rằng những g&igrave; đang diễn ra c&oacute; thể hơi qu&aacute; đ&agrave; so với c&aacute;i gọi l&agrave; dần dần kh&eacute;p lại phong tỏa.</p> <p style="text-align: justify;">Hồ bơi v&agrave; c&aacute;c rạp chiếu phim cũng bắt đầu mở cửa trở lại ở Paris h&ocirc;m 22/6 v&agrave; trẻ em ở độ tuổi dưới 15 cũng trở lại trường học.</p> <h3 style="text-align: justify;">L&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhiễm thứ 2</h3> <p style="text-align: justify;">Nỗi sợ h&atilde;i vẫn c&ograve;n đ&oacute;, về việc virus c&oacute; thể t&aacute;i xuất d&ugrave; nhiều nước ghi nhận tốc độ l&acirc;y nhiễm giảm, v&agrave; dỡ bỏ lệnh phong toả để t&aacute;i khởi động nền kinh tế.</p> <p style="text-align: justify;">Người d&acirc;n Australia h&ocirc;m 22/6 được cảnh b&aacute;o tr&aacute;nh di chuyển đến Melbourne, trong bối cảnh th&agrave;nh phố lớn thứ 2 của nước n&agrave;y siết chặt c&aacute;c hạn chế với người d&acirc;n trước nỗi lo về l&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhiễm thứ 2.</p> <p style="text-align: justify;">Bang Victoria ghi nhận 110 ca nhiễm trong tuần qua, phần nhiều trong số đ&oacute; l&agrave; ở Melbourne, khiến cho l&atilde;nh đạo những v&ugrave;ng kh&aacute;c cảnh b&aacute;o người d&acirc;n về việc kh&ocirc;ng đi đến 6 &quot;điểm n&oacute;ng&quot; về virus ở th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Trung Quốc</span>, <span>Đức</span> v&agrave; <span>Nhật Bản</span> đều đang phải chống chọi với những ổ dịch mới, với một số biện ph&aacute;p hạn chế được &aacute;p đặt trở lại.</p> <p style="text-align: justify;">Kyrgyzstan cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca nhiễm Covid-19 h&ocirc;m 22/6.</p> <p style="text-align: justify;">Việc số c&aacute;c ca nhiễm gia tăng khiến cho thị trường thế giới lo lắng, v&agrave; hầu hết đều giảm điểm trong ng&agrave;y 22/6.</p> <p style="text-align: justify;">Sau một tuần t&iacute;ch cực, c&aacute;c giao dịch trở n&ecirc;n d&egrave; chừng trước lo ngại về số ca nhiễm gia tăng ở nhiều bang của Mỹ như California, Texas v&agrave; Florida.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Đức Lufthansa, trong khi đ&oacute;, cho biết họ vẫn c&ograve;n kế hoạch dự ph&ograve;ng, nếu như c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng chấp nhận kế hoạch cứu trợ trị gi&aacute; 9 tỷ euro được thoả thuận với nh&agrave; nước.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng như c&aacute;c đối thủ, Lufthansa đang l&uacute;n s&acirc;u v&agrave;o khủng hoảng sau khi hoạt động vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng gần như t&ecirc; liệt kể từ khi dịch Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ c&oacute; cuộc gặp v&agrave;o ng&agrave;y 25/6 tới để xem x&eacute;t khả năng cứu h&atilde;ng n&agrave;y. Thế giới thể thao đang dần dần hoạt động trở lại sau qu&atilde;ng thời gian gi&aacute;n đoạn v&igrave; dịch bệnh, mặc d&ugrave; c&oacute; vẻ như ở nhiều nơi, một bước tiến được nối tiếp bằng một bước l&ugrave;i. Nhật Bản cho biết khoảng 5.000 fan sẽ c&oacute; thể tham dự một trận b&oacute;ng đ&aacute; hoặc b&oacute;ng ch&agrave;y từ ng&agrave;y 10/7.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng tại khu vực Balkan, việc mở cửa s&acirc;n đấu cho kh&aacute;n giả lại c&oacute; vẻ như đang g&acirc;y ra th&ecirc;m nhiều vấn đề. 5 cầu thủ của c&acirc;u lạc bộ Sao Đỏ Belgrade của Serbia được ph&aacute;t hiện dương t&iacute;nh với Covid-19, sau khi tham dự trận đấu c&oacute; 16.000 kh&aacute;n giả tr&ecirc;n s&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Montenegro, vốn từng tuy&ecirc;n bố hết dịch trước đ&acirc;y, bỗng ph&aacute;t hiện một ổ dịch mới li&ecirc;n quan đến những fan đến Belgrade xem b&oacute;ng đ&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, ở thế giới tennis, tay vợt người Croatia Borna Coric trở th&agrave;nh tay vợt top đầu thứ 2, sau Grigor Dimitrov, dương t&iacute;nh với Covid-19 sau khi tham dự giải đấu giao hữu Adria Tour do Novak Djokovic bảo trợ. Tay vợt người Serbia tới nay chưa xuất hiện triệu chứng.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ye4liQfeBC4/37b58baad8e831b668f9/8ed6b865e6200f7e5631/720/0af90cbf3dfdd4a38dec.mp4?authen=exp=1592974496~acl=/ye4liQfeBC4/*~hmac=0907a903155306a02ed6ce31dd54de4b" false="" source-url="/video-mot-ngay-lam-viec-cua-nguoi-thu-thap-thi-the-tai-brazil-do-covid-19-post1092464.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="0af90cbf3dfdd4a38dec" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_06_05/Tang_le_SOS_Brazil.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K3Ky_aG-hSo/e34658590b1be245bb0a/55ee645d3a18d3468a09/480/0af90cbf3dfdd4a38dec.mp4?authen=exp=1592974496~acl=/K3Ky_aG-hSo/*~hmac=1a6e3b53e6f7f82082544c1e6bf89689"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/NesI8LFfQj4/whls/vod/0/KbTMqNftS71GK5E5F3O/0af90cbf3dfdd4a38dec.m3u8?authen=exp=1592931296~acl=/NesI8LFfQj4/*~hmac=bc4a4e8577c050c288a479f417df59f8" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K3Ky_aG-hSo/e34658590b1be245bb0a/55ee645d3a18d3468a09/480/0af90cbf3dfdd4a38dec.mp4?authen=exp=1592974496~acl=/K3Ky_aG-hSo/*~hmac=1a6e3b53e6f7f82082544c1e6bf89689" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ye4liQfeBC4/37b58baad8e831b668f9/8ed6b865e6200f7e5631/720/0af90cbf3dfdd4a38dec.mp4?authen=exp=1592974496~acl=/ye4liQfeBC4/*~hmac=0907a903155306a02ed6ce31dd54de4b" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Một ng&agrave;y l&agrave;m việc của người thu thập thi thể tại Brazil do Covid-19</span></strong> Số người tử vong do dịch Covid-19 tại Brazil đ&atilde; tăng l&ecirc;n con số 35.000, trong khi số người nhiễm virus l&agrave; hơn 646.000, cao thứ hai tr&ecirc;n thế giới.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Cách phòng chống cúm khi giao mùa xuân hè

Cách phòng chống cúm khi giao mùa xuân hè

Tình trạng mắc cúm đang gia tăng trên cả nước. Chỉ tính riêng huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã có trên 500 ca mắc cúm A. Những đối tượng có sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai… nguy cơ nhiễm bệnh cao. 
Các phương pháp xét nghiệm bệnh dị ứng

Các phương pháp xét nghiệm bệnh dị ứng

Dị ứng nhẹ rất phổ biến, gây ra các triệu chứng như viêm kết mạc dị ứng, ngứa và chảy nước mũi.  Dị ứng nặng với các chất gây dị ứng trong môi trường và thức ăn, thuốc y dược có thể gây sốc phản vệ đe dọa đến tính mạng.
6 cách giúp bạn chữa hôi miệng tại nhà

6 cách giúp bạn chữa hôi miệng tại nhà

Hôi miệng tuy không phải là bệnh gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng sẽ khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp và làm hạn chế các mối quan hệ của bạn, những cách sau đây sẽ giúp bạn chữa khỏi chứng hôi miệng này.
back to top