Toàn văn bài phiếu biểu của ông Biden: "Tôi sẽ đại thắng ông Trump với hơn 300 phiếu đại cử tri!"

Ông Biden mới đây đã có bài phát biểu tại Delaware, tuyên bố đã nhận được số lượng phiếu bầu kỉ lục từ cử tri với hơn 74 triệu phiếu.

<div> <p>&quot;Ch&agrave;o buổi tối, những người d&acirc;n Mỹ.</p> <p>Ch&uacute;ng ta chưa c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng về người chiến thắng. Tuy nhi&ecirc;n những con số đang cho thấy một điều r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; rất thuyết phục. Ch&uacute;ng ta sẽ chiến thắng cuộc đua n&agrave;y.</p> <p>&atilde;y nh&igrave;n những điều xảy ra từ h&ocirc;m qua. 24 giờ trước ch&uacute;ng ta vẫn thua ở Georgia, nhưng giờ đang dẫn trước, v&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ thắng bang n&agrave;y. 24 giờ trước ch&uacute;ng ta thua cuộc ở Pennsylvania, v&agrave; giờ th&igrave; ch&uacute;ng ta sắp thắng Pennsylvania.</p> <p>Ch&uacute;ng ta đang dẫn trước, ch&uacute;ng ta đang thắng ở Arizona, đang thắng ở Nevada, v&agrave; thực tế l&agrave; c&aacute;ch biệt đ&atilde; gấp đ&ocirc;i ở Nevada. Ch&uacute;ng ta sẽ thắng hơn 300 phiếu đại cử tri, t&ocirc;i xin nhắc lại l&agrave; phiếu đại cử tri. V&agrave; h&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o những con số được c&ocirc;ng bố. Ch&uacute;ng ta sẽ đại thắng trong cuộc đua n&agrave;y, với sự ủng hộ của cả quốc gia</p> <p>Ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; hơn 74 triệu phiếu bầu phổ th&ocirc;ng, t&ocirc;i xin nhắc lại 74 triệu phiếu bầu phổ th&ocirc;ng. Tức l&agrave; nhiều hơn bất kỳ tổng thống n&agrave;o nhận được trong lịch sử Mỹ. Số phiếu vẫn đang gia tăng, ch&uacute;ng ta đang dẫn trước Donald <span>Trump</span> với 4 triệu phiếu v&agrave; con số c&aacute;ch biệt n&agrave;y vẫn tiếp tục gia tăng. Điều m&agrave; t&ocirc;i thấy rất tự h&agrave;o l&agrave; điều m&agrave; ch&uacute;ng ta đang l&agrave;m ở khắp nước Mỹ.</p> <p>T&ocirc;i sẽ l&agrave; người đầu ti&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ thắng Arizona trong 24 năm qua, l&agrave; người đầu ti&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ thắng Georgia trong 28 năm qua. Ch&uacute;ng ta sẽ x&acirc;y dựng lại &quot;bức tường xanh&quot; ở v&ugrave;ng trung t&acirc;m nước Mỹ, bang Pennsylvania, Michigan, Wisconsin - những &quot;tr&aacute;i tim&quot; của quốc gia n&agrave;y. T&ocirc;i hiểu rằng theo d&otilde;i kết quả bỏ phiếu ở tr&ecirc;n tivi rất chậm, chậm đến độ c&oacute; thể cảm gi&aacute;c ch&aacute;n nản. Nhưng đừng qu&ecirc;n rằng, những con số kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; con số, m&agrave; đ&oacute; l&agrave; đại diện cho l&aacute; phiếu v&agrave; người đi bỏ phiếu.</p> <p>Những c&ocirc;ng d&acirc;n thực hiện quyền cơ bản của họ, để tiếng n&oacute;i của họ được lắng nghe.</p> <p>Điều đang trở n&ecirc;n r&otilde; r&agrave;ng sau mỗi giờ, l&agrave; một số lượng kỉ lục người Mỹ, thuộc mọi tầng lớp, sắc tộc,... đ&atilde; lựa chọn thay đổi thay v&igrave; giữ nguy&ecirc;n. Họ đ&atilde; gửi đi lời k&ecirc;u gọi h&agrave;nh động. COVID, kinh tế, biến đổi kh&iacute; hậu, khủng hoảng hệ thống, họ muốn quốc gia n&agrave;y đo&agrave;n kết lại, chứ kh&ocirc;ng phải chia rẽ. Hơn 74 triệu người d&acirc;n Mỹ đ&atilde; l&ecirc;n tiếng, họ l&ecirc;n tiếng mạnh mẽ trong từng l&aacute; phiếu.</p> <p>Khi ch&uacute;ng ta vẫn đang đợi kết quả cuối c&ugrave;ng, t&ocirc;i muốn n&oacute;i rằng ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng đợi m&agrave; đ&atilde; bắt đầu kế hoạch l&agrave;m việc. H&ocirc;m qua, t&ocirc;i v&agrave; b&agrave; Harris đ&atilde; gặp một nh&oacute;m c&aacute;c chuy&ecirc;n gia để b&agrave;n về khủng hoảng kinh tế m&agrave; Mỹ đang gặp phải. Đại dịch cũng đang ho&agrave;nh h&agrave;nh v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng tệ ở tr&ecirc;n khắp c&aacute;c miền nước Mỹ.</p> <p>Số ca nhiễm h&agrave;ng ng&agrave;y đang tăng v&ugrave;n vụt, v&agrave; ch&uacute;ng ta thậm ch&iacute; sắp tới mốc c&oacute; 200.000 ca nhiễm mới 1 ng&agrave;y. Số người chết đ&atilde; tăng l&ecirc;n hơn 240.000 người. Đ&oacute; l&agrave; 240.000 người. Những chiếc ghế trống ở b&agrave;n ăn tr&ecirc;n khắp nước Mỹ. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể n&agrave;o đo đếm được những nỗi đau đớn đ&oacute;, những sự mất m&aacute;t, chịu đựng như vậy. Nhiều gia đ&igrave;nh đang phải trải qua cảm gi&aacute;c n&agrave;y. Ch&uacute;ng ta đều hiểu cảm gi&aacute;c khi mất đi ai đ&oacute;, t&ocirc;i hiểu cảm gi&aacute;c khi mất đi ai đ&oacute;. T&ocirc;i muốn n&oacute;i rằng họ kh&ocirc;ng đơn độc. Tr&aacute;i tim t&ocirc;i c&oacute; chung nhịp đập với c&aacute;c bạn.</p> <p>Mọi người đều biết rằng, ngay từ Ng&agrave;y đầu Nhậm chức, t&ocirc;i sẽ &aacute;p dụng chiến lược ngăn chặn virus corona. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể n&agrave;o cứu được những người đ&atilde; mất nhưng ch&uacute;ng ta sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng trong những th&aacute;ng tới. Harris v&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; nghe từ h&ocirc;m qua, hơn 20 triệu người đang thất nghiệp, h&agrave;ng triệu người lo ngại về tiền thu&ecirc; nh&agrave;, tiền ăn.</p> <p>Kế hoạch kinh tế sẽ tập trung v&agrave;o sự hồi phục kinh tế. Ch&uacute;ng ta đều biết rằng c&oacute; rất nhiều căng thẳng. Căng thẳng c&oacute; thể rất lớn sau cuộc bầu cử. Nhưng ch&uacute;ng ta cần nhớ rằng phải giữ b&igrave;nh tĩnh, ki&ecirc;n nhẫn khi quy tr&igrave;nh vẫn đang diễn ra, ch&uacute;ng ta phải đếm từng phiếu một.</p> <p>Ch&uacute;ng ta sẽ chứng minh một lần nữa điều m&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m trong 244 năm của đất nước: nền D&acirc;n chủ lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa. Phiếu bầu của c&aacute;c bạn sẽ được đếm. T&ocirc;i kh&ocirc;ng quan t&acirc;m người ta cố gắng thế n&agrave;o để chặn việc đếm phiếu. T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để điều đ&oacute; xảy ra. Tiếng n&oacute;i của người d&acirc;n sẽ được lắng nghe. Ch&uacute;ng ta đang tr&ecirc;n chặng đường trở th&agrave;nh một khối đo&agrave;n kết ho&agrave;n hảo.</p> <p>Ch&uacute;ng ta cần phải tiếp tục tiến về ph&iacute;a trước. Ở Mỹ, ch&uacute;ng ta c&oacute; quan điểm mạnh mẽ, c&oacute; sự kh&aacute;c biệt r&otilde; rệt. Đ&oacute; l&agrave; điều b&igrave;nh thường, quan điểm kh&aacute;c biệt r&otilde; rệt l&agrave; điều thường thấy trong nền d&acirc;n chủ. Sự đối lập c&oacute; lợi cho nền d&acirc;n chủ. Ch&uacute;ng ta cần phải nhớ rằng mục đ&iacute;ch của ch&iacute;nh trị kh&ocirc;ng phải l&agrave; cuộc chiến bất tận, kh&ocirc;ng khoan nhượng.</p> <p>Kh&ocirc;ng hề, mục đ&iacute;ch của ch&iacute;nh trị, của một đất nước kh&ocirc;ng phải l&agrave; bất đồng, m&agrave; l&agrave; giải quyết vấn đề, đảm bảo c&ocirc;ng bằng, để mỗi người đều c&oacute; quyền lợi, để cải thiện cuộc sống của người d&acirc;n. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave; đối thủ, nhưng kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ th&ugrave;. Ch&uacute;ng ta l&agrave; người d&acirc;n Mỹ. L&agrave; người được c&aacute;c bạn bỏ phiếu, t&ocirc;i chắc chắn một điều rằng trong đa số của hơn 150 triệu người d&acirc;n Mỹ đi bỏ phiếu, họ muốn chiến thằng đến với nền ch&iacute;nh trị của đất nước.</p> <p>H&atilde;y để những sự tức giận, sự th&ugrave; gh&eacute;t ở đằng sau. Đ&atilde; đến l&uacute;c ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng hồi phục. Đ&acirc;y l&agrave; điều kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng, nhưng ch&uacute;ng ta c&oacute; thể cố gắng. Tr&aacute;ch nhiệm của t&ocirc;i khi l&agrave; tổng thống sẽ l&agrave; l&agrave;m đại diện cho cả đất nước. T&ocirc;i muốn c&aacute;c bạn hiểu rằng, t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc hết sức để phục vụ cho những người chống đối t&ocirc;i, v&agrave; cả cho những người bỏ phiếu cho t&ocirc;i. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc, đ&oacute; gọi l&agrave; &quot;tr&aacute;ch nhiệm quan t&acirc;m&quot; đối với mọi người d&acirc;n Mỹ.</p> <p>Ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều vấn đề cần phải đối mặt. COVID, kinh tế, c&ocirc;ng bằng, biến đổi kh&iacute; hậu, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; th&ecirc;m thời gian để l&atilde;ng ph&iacute;. Hơn thế, ch&uacute;ng ta đang c&oacute; cơ hội để x&acirc;y dựng tương lai, cho con v&agrave; ch&aacute;u ch&uacute;ng ta. T&ocirc;i đ&atilde; n&oacute;i rất nhiều lần, t&ocirc;i chưa bao giờ cảm thấy lạc quan về tương lai của quốc gia n&agrave;y như hiện tại. Kh&ocirc;ng c&oacute; l&iacute; do g&igrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể l&agrave;m chủ thế kỉ 21.</p> <p>Ch&uacute;ng ta cần phải nhớ ch&uacute;ng ta l&agrave; ai. Đ&acirc;y l&agrave; nước Mỹ. Chưa bao giờ c&oacute; điều g&igrave;, bất k&igrave; điều g&igrave; m&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể l&agrave;m khi ch&uacute;ng ta l&agrave;m c&ugrave;ng nhau. T&ocirc;i hi vọng sẽ n&oacute;i được nhiều hơn v&agrave;o ng&agrave;y mai. Cảm ơn mọi người, Ch&uacute;a ph&ugrave; hộ c&aacute;c bạn. Hi vọng Ch&uacute;a sẽ bảo vệ qu&acirc;n đội Mỹ. Buổi tối tốt l&agrave;nh.&quot;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tổ Quốc
Ông Trần Thanh Mẫn trở thành Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn trở thành Chủ tịch Quốc hội

Với 100% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, ông Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức.
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top