Thủy Tiên sẽ làm gì với số tiền quyên góp hơn 100 tỷ đồng?

Thủy Tiên cho biết sau khi lũ rút, cô dự định giúp người dân xây nhà, làm đường. Nữ ca sĩ sẽ đưa ra bảng kê khai các khoản thu chi trong thời gian tới.

<div style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 20/10, <span>Thủy Ti&ecirc;n</span> th&ocirc;ng b&aacute;o tổng số tiền quy&ecirc;n g&oacute;p c&ocirc; nhận được th&ocirc;ng qua t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; hơn <span>100 tỷ đồng. Sau 6 ng&agrave;y ở Huế v&agrave; Quảng B&igrave;nh để cứu trợ người d&acirc;n, nữ ca sĩ tạm thời trở về TP.HCM để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng việc dang dở. C&ocirc; dự định quay lại miền Trung trong 1-2 ng&agrave;y tới.</span></div> <div> <h3 style="text-align: justify;"><span>Xin sao k&ecirc; từ ng&acirc;n h&agrave;ng với c&aacute;c khoản chi</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 21/10, Thủy Ti&ecirc;n đăng b&agrave;i viết chia sẻ về số tiền quy&ecirc;n g&oacute;p <abbr class="rate-vnd">100 tỷ đồng</abbr>. C&ocirc; cho biết đ&acirc;y l&agrave; một con số lớn. C&ocirc; từng hỏi &yacute; kiến mẹ rằng c&oacute; n&ecirc;n đ&oacute;ng t&agrave;i khoản. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Mẹ m&igrave;nh n&oacute;i &#39;Th&ocirc;i con, tiền bao nhi&ecirc;u cho đủ? Bao nhi&ecirc;u người d&acirc;n c&ograve;n cực khổ, m&igrave;nh c&ograve;n lo gi&uacute;p nhiều người, con cứ để đ&oacute;, kh&ocirc;ng đủ m&agrave; gi&uacute;p người ta x&acirc;y lại nh&agrave; cửa mua giống l&agrave;m ăn đ&acirc;u. Con cứ l&agrave;m đ&uacute;ng tự khắc Trời Phật sẽ gi&uacute;p m&igrave;nh, kh&ocirc;ng phải lo&#39;&quot;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>N&oacute;i về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m từ thiện tại Huế v&agrave; Quảng B&igrave;nh những ng&agrave;y qua, Thủy Ti&ecirc;n cho biết hiện c&ocirc; chưa c&oacute; thời gian để k&ecirc; khai chi tiết những khoản đ&atilde; chi trong tổng quỹ. Theo nữ ca sĩ, một trong những vấn đề kh&oacute; khăn l&agrave; nhiều khoản chi rất nhỏ, kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a đơn. Ngo&agrave;i hỗ trợ tiền mặt, Thủy Ti&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n t&igrave;nh nguyện của c&ocirc; đ&atilde; trao tặng c&aacute;c phần qu&agrave; gồm m&igrave; t&ocirc;m, b&aacute;nh ngọt, sữa...</span></p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><span><img alt="Thuy Tien cuu tro mien Trung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/21/znews-photo-zadn-vn_122023988_10160288594767437_515096226849821831_n.jpg" title="Thủy Tiên cứu trợ miền Trung ảnh 1" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;"><span>Thủy Ti&ecirc;n l&agrave; một trong những nghệ sĩ đầu ti&ecirc;n đi cứu trợ. </span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Ri&ecirc;ng &yacute; kiến về việc chi ti&ecirc;u minh bạch đến mức chi tiết phải ghi ra từng khoản v&agrave; phải c&oacute; &ecirc;-k&iacute;p theo l&agrave;m việc n&agrave;y, thật sự Ti&ecirc;n kh&ocirc;ng đủ tiền để chi trả cho &ecirc;-k&iacute;p l&agrave;m việc n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; việc thiện từ t&acirc;m, tất cả anh em đi theo Ti&ecirc;n đều c&oacute; c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m ổn định, kh&ocirc;ng quen biết nhau, nhưng khi gọi thu&ecirc; xe th&igrave; họ bỏ việc kh&ocirc;ng lấy tiền c&ocirc;ng, c&ograve;n k&ecirc;u gọi th&ecirc;m anh em trong nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện để gi&uacute;p đỡ, bảo vệ Ti&ecirc;n những l&uacute;c đ&ocirc;ng d&acirc;n qu&aacute;, khi t&igrave;nh h&igrave;nh thiếu kiểm so&aacute;t&quot;, Thủy Ti&ecirc;n kể lại qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m từ thiện ở v&ugrave;ng lũ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>C&ocirc; n&oacute;i th&ecirc;m: &quot;Để đi gom được h&agrave;ng cứu trợ l&agrave; cả một vấn đề lớn. C&aacute;c bạn g&aacute;i gi&uacute;p Ti&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n đại học, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tại địa phương. Lũ lớn n&ecirc;n giao th&ocirc;ng kh&oacute; khăn, h&agrave;ng ho&aacute; khan hiếm, phải chạy đi gom h&agrave;ng từng đại l&yacute; lớn, si&ecirc;u thị, đến những tiệm tạp ho&aacute;, tiệm thuốc nhỏ. V&agrave;i chục th&ugrave;ng m&igrave;, 5-10 chai dầu gi&oacute; mỗi nơi một &iacute;t&hellip; th&agrave;nh đến con số h&agrave;ng ngh&igrave;n phần qu&agrave; mỗi ng&agrave;y. C&aacute;c chuyển khoản v&agrave; tiền mặt nhỏ lẻ rất nhiều&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thủy Ti&ecirc;n cho rằng việc k&ecirc; khai chi tiết từng m&oacute;n h&agrave;ng nhỏ kh&oacute; thực hiện, nhất l&agrave; trong ho&agrave;n cảnh đi cứu trợ m&ugrave;a nước lũ. Dự định trước mắt của c&ocirc; l&agrave; xin sao k&ecirc; ng&acirc;n h&agrave;ng số tiền đ&atilde; r&uacute;t từ tổng quỹ. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Ti&ecirc;n đang gọi xin ng&acirc;n h&agrave;ng c&aacute;c khoản chi ra v&igrave; số đầu v&agrave;o qu&aacute; nhiều. Ti&ecirc;n nghĩ tốt nhất l&agrave; mọi người cứ chuyển v&agrave;o, ng&acirc;n h&agrave;ng x&aacute;c nhận số tổng v&agrave;o. V&agrave; m&igrave;nh xin số sao k&ecirc; chi ra chi tiết, c&oacute; đ&oacute;ng dấu ng&acirc;n h&agrave;ng. Tr&ecirc;n c&aacute;c khoản chi đ&oacute;, Ti&ecirc;n sẽ giải th&iacute;ch cho mọi người hiểu c&aacute;c khoản n&agrave;y d&ugrave;ng để l&agrave;m g&igrave;&quot;, b&agrave; x&atilde; C&ocirc;ng Vinh chia sẻ.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span>Kh&ocirc;ng từ thiện th&ocirc;ng qua tổ chức</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Trước &yacute; kiến số tiền qu&aacute; lớn n&ecirc;n cần c&oacute; tổ chức cứu trợ như một bộ m&aacute;y thu nhỏ để l&agrave;m từ thiện minh bạch, hiệu quả hơn, Thủy Ti&ecirc;n cho biết c&ocirc; lắng nghe nhưng sẽ kh&ocirc;ng thực hiện. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Mỗi người sẽ c&oacute; một quan điểm ri&ecirc;ng để l&agrave;m từ thiện, c&aacute;ch ri&ecirc;ng để gi&uacute;p đỡ cộng đồng... Ti&ecirc;n chỉ l&agrave; một c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; Ti&ecirc;n sẽ l&agrave;m việc theo c&aacute;i t&acirc;m của m&igrave;nh, tiền trao tận tay để gi&uacute;p đỡ b&agrave; con, kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua tổ chức hay tự lập bất kỳ tổ chức n&agrave;o. Tiền người d&acirc;n gửi cho Ti&ecirc;n đi trực tiếp gi&uacute;p đỡ, l&agrave; Ti&ecirc;n phải cầm đi, d&ugrave; c&oacute; cực đến mấy&quot;, c&ocirc; n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Nếu như v&igrave; việc n&agrave;y m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng may mất hết m&igrave;nh cũng vui vẻ chấp nhận v&igrave; m&igrave;nh tin rằng với số lượng người được gi&uacute;p, cũng đ&aacute;ng để m&igrave;nh đ&aacute;nh đổi m&agrave;. Ai m&agrave; kh&ocirc;ng đến l&uacute;c gi&agrave; đi v&agrave; mất hết chứ&quot;, c&ocirc; chia sẻ th&ecirc;m.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span>Dự định x&acirc;y nh&agrave;, l&agrave;m đường</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Về kế hoạch sử dụng số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">100 tỷ đồng</abbr> sắp tới, Thủy Ti&ecirc;n b&agrave;y tỏ c&ocirc; sẽ tiếp tục thực hiện với tư c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n. Sau khi lũ r&uacute;t, c&ocirc; mong muốn hỗ trợ tr&ecirc;n diện rộng như x&acirc;y nh&agrave;, l&agrave;m đường... Những ng&agrave;y qua, c&ocirc; chỉ tặng nhu yếu phẩm cần thiết v&agrave; một khoản tiền &quot;đi chợ&quot; (khoảng v&agrave;i triệu đồng) cho b&agrave; con. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Mong l&agrave; mọi người đừng lo lắng qu&aacute; nhiều. <abbr class="rate-vnd">100 tỷ đồng</abbr> thấy nhiều, ai cũng sợ kh&ocirc;ng l&agrave;m nổi. Nhưng Ti&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng biết, c&oacute; đủ hay l&agrave; kh&ocirc;ng đủ cho 3-4 tỉnh ngập lũ đ&acirc;u. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ngo&agrave;i x&acirc;y nh&agrave;, m&igrave;nh c&ograve;n l&agrave;m cầu cống, đường x&aacute; cho người d&acirc;n ở v&ugrave;ng s&acirc;u xa. Lũ n&agrave;y cuốn tr&ocirc;i bao nhi&ecirc;u c&acirc;y cầu, người d&acirc;n họ kh&ocirc;ng đi qua được, họ phải chế cầu tạm đi cực kỳ nguy hiểm. Nếu đủ th&igrave; th&ocirc;i, dư th&igrave; m&igrave;nh c&ograve;n thiếu g&igrave; việc để gi&uacute;p người&quot;.</span></p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><span><img alt="Thuy Tien cuu tro mien Trung anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/21/znews-photo-zadn-vn_thuytien_zing_1.jpg" title="Thủy Tiên cứu trợ miền Trung ảnh 2" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;"><span>Thủy Ti&ecirc;n trở về TP.HCM h&ocirc;m 20/10. </span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span>Những ng&agrave;y qua, việc Thủy Ti&ecirc;n quy&ecirc;n g&oacute;p được số tiền lớn ủng hộ miền Trung cũng g&acirc;y ra những &yacute; kiến tr&aacute;i chiều. Nhiều người ủng hộ, song kh&ocirc;ng &iacute;t &yacute; kiến lo ngại c&aacute;ch l&agrave;m của nữ ca sĩ sẽ khiến c&ocirc; gặp rắc rối về mặt ph&aacute;p l&yacute;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Nghị định 64/2008 (về việc vận động, tiếp nhận, ph&acirc;n phối, sử dụng c&aacute;c nguồn đ&oacute;ng g&oacute;p tự nguyện hỗ trợ người d&acirc;n khắc phục kh&oacute; khăn do thi&ecirc;n tai, hỏa hoạn, sự cố nghi&ecirc;m trọng&hellip;) kh&ocirc;ng quy định cho những c&aacute; nh&acirc;n, nh&oacute;m người như Thủy Ti&ecirc;n được vận động, tiếp nhận tiền, h&agrave;ng cứu trợ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trao đổi tr&ecirc;n<em> Zing</em> về vấn đề n&agrave;y b&ecirc;n h&agrave;nh lang Quốc hội s&aacute;ng 21/10, Ph&oacute; trưởng ban D&acirc;n nguyện Lưu B&igrave;nh Nhưỡng b&agrave;y tỏ ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n đang l&agrave;m chuyện tốt, kh&ocirc;ng thể n&oacute;i nữ ca sĩ vi phạm ph&aacute;p luật. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>G&oacute;p &yacute; cho c&aacute;ch l&agrave;m từ thiện của Thủy Ti&ecirc;n, &ocirc;ng Nhưỡng cho rằng c&ocirc; kh&ocirc;ng n&ecirc;n cầm tiền m&agrave; n&ecirc;n c&ugrave;ng một số c&aacute; nh&acirc;n hoặc tổ chức kh&aacute;c hợp sức, tốt nhất l&agrave; với c&aacute;c tổ chức ở địa phương, để việc ph&acirc;n chia tiền cứu trợ dựa theo đ&uacute;ng ti&ecirc;u ch&iacute;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đại biểu Quốc hội L&ecirc; Thanh V&acirc;n (Ủy vi&ecirc;n Ủy ban T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n s&aacute;ch) cho rằng với trường hợp của Thủy Ti&ecirc;n, kh&ocirc;ng ai phản ứng việc n&agrave;y, nhất l&agrave; trong bối cảnh thi&ecirc;n tai b&atilde;o lũ xảy ra.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&ldquo;T&ocirc;i nghĩ Thủy Ti&ecirc;n v&agrave; nh&oacute;m của c&ocirc; ấy kh&ocirc;ng đi ban ph&aacute;t một c&aacute;ch bừa b&atilde;i. Họ sẵn s&agrave;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm trước những nh&agrave; t&agrave;i trợ quy&ecirc;n g&oacute;p v&agrave;o quỹ đ&oacute; cho m&igrave;nh. Chắc chắn họ sẽ sẵn s&agrave;ng minh bạch&rdquo;, &ocirc;ng V&acirc;n n&ecirc;u &yacute; kiến. </span></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uOCAXb-YfEw/5ca0b0603a2fd3718a3e/20c4c4ed52a8bbf6e2b9/720/6636e235c27a2b24726b.mp4?authen=exp=1603426353~acl=/uOCAXb-YfEw/*~hmac=680bcb0a687dfedfd23dcd04e41e01e0" false="" source-url="/video-thuy-tien-toi-kiet-suc-nhung-se-tro-lai-mien-trung-vai-ngay-toi-post1144090.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"><span> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="6636e235c27a2b24726b" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_10_20/6eede8de96ef68b131fe.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/BLHl-iUmZdg/6d6496a41cebf5b5acfa/46c7b5ee23abcaf593ba/480/6636e235c27a2b24726b.mp4?authen=exp=1603426353~acl=/BLHl-iUmZdg/*~hmac=3ac4d49cb54d03defb5ff8dfef7d078a" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/fRM8i9M9nSo/whls/vod/0/NbjQJgsnkxkRcvZyzTm/6636e235c27a2b24726b.m3u8?authen=exp=1603383153~acl=/fRM8i9M9nSo/*~hmac=c9964a4ea29712024a9b18987bd5fe4e" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/BLHl-iUmZdg/6d6496a41cebf5b5acfa/46c7b5ee23abcaf593ba/480/6636e235c27a2b24726b.mp4?authen=exp=1603426353~acl=/BLHl-iUmZdg/*~hmac=3ac4d49cb54d03defb5ff8dfef7d078a" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uOCAXb-YfEw/5ca0b0603a2fd3718a3e/20c4c4ed52a8bbf6e2b9/720/6636e235c27a2b24726b.mp4?authen=exp=1603426353~acl=/uOCAXb-YfEw/*~hmac=680bcb0a687dfedfd23dcd04e41e01e0" type="video/mp4" /></video> </span></div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><span><strong>Thủy Ti&ecirc;n: &lsquo;T&ocirc;i kiệt sức nhưng sẽ trở lại miền Trung v&agrave;i ng&agrave;y tới&rsquo;</strong></span></p> </figcaption> </figure> </div> <div style="text-align: justify;">Trở về sau 6 ng&agrave;y đi cứu trợ miền Trung, ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n chia sẻ với Zing: &ldquo;Hiện tại, t&ocirc;i kiệt sức v&igrave; đi qu&aacute; nhiều nhưng sẽ quay lại trong v&agrave;i ng&agrave;y tới&rdquo;.</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top