Thủy Tiên giải thích lý do trao 200 triệu cho ông cụ trả nợ ngân hàng

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên đăng tải bài viết chia sẻ về lý do trao 200 triệu giúp một người nông dân nghèo trả nợ vì mất trắng sau lũ. Cô bày tỏ: 'Mừng cho ông bao đêm mất ngủ, khóc sưng mắt vì tủi thân'.

<div> <div class="pswp-content__wrapimage"> <div class="pswp-content__image"> <figure itemprop="associatedMedia"> <p style="text-align: justify;"><a data-size="" href="javascript:void();" itemprop="contentUrl"><img alt="Theo Thủy Tiên, đến ông xã cô còn bất ngờ vì sự quyết đoán của vợ khi quyết định trao 200 triệu cho ông cụ này /// Ảnh: Chụp màn hình" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/image-thanhnien-vn_122900992_395440791628826_4903126656359903976_n_cqnj.jpg" /></a><span>Theo Thủy Ti&ecirc;n, đến &ocirc;ng x&atilde; c&ocirc; c&ograve;n bất ngờ v&igrave; sự quyết đo&aacute;n của vợ khi quyết định trao 200 triệu cho &ocirc;ng cụ n&agrave;y - Ảnh: Chụp m&agrave;n h&igrave;nh</span></p> </figure> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y qua, th&ocirc;ng tin Thủy Ti&ecirc;n trở lại miền Trung để cứu trợ người d&acirc;n chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhận được sự quan t&acirc;m của dư luận. Trong đ&oacute;, khoảnh khắc nữ ca sĩ quyết định gửi một b&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n số tiền 200 triệu đồng g&acirc;y ch&uacute; &yacute;. Cụ thể, khi chứng kiến ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của người n&agrave;y v&igrave; mất trắng hết sau thi&ecirc;n tai, chật vật v&igrave; số nợ của ng&acirc;n h&agrave;ng, giọng ca <em>Ng&ocirc;i nh&agrave; hạnh ph&uacute;c </em>quyết định trao tặng &ocirc;ng 200 triệu đồng (thay v&igrave; 10 triệu đồng như c&aacute;c hộ d&acirc;n kh&aacute;c) để trả nợ. Chưa dừng lại ở đ&oacute;, khi người n&ocirc;ng d&acirc;n n&agrave;y x&uacute;c động gửi lời cảm ơn, C&ocirc;ng Vinh c&ograve;n nhắn nhủ: &ldquo;&Ocirc;ng n&ecirc;n cảm ơn tất cả mạnh thường qu&acirc;n cả nước &ocirc;ng nh&eacute;, những người đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p tiền hỗ trợ miền Trung&quot;, khiến người xem kh&ocirc;ng khỏi ấm l&ograve;ng.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;nh động của vợ chồng cựu cầu thủ nhận được lời khen ngợi từ ph&iacute;a kh&aacute;n giả. Tuy nhi&ecirc;n, cũng c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t &yacute; kiến tr&aacute;i chiều li&ecirc;n quan đến việc l&agrave;m n&agrave;y. Cụ thể, một số người cho rằng Thủy Ti&ecirc;n l&agrave;m như vậy l&agrave; kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng với những hộ d&acirc;n kh&aacute;c. Một t&agrave;i khoản b&igrave;nh luận: &ldquo;Liệu Thủy Ti&ecirc;n c&oacute; mạnh tay qu&aacute; kh&ocirc;ng? Theo m&igrave;nh nghĩ c&ocirc; ấy kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho nhiều như vậy. Những trường hợp đặc biệt n&ecirc;n để x&aacute;c minh kỹ lại, tr&aacute;nh chuyện lợi dụng l&ograve;ng tốt v&igrave; ngo&agrave;i kia c&ograve;n nhiều ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, mất cả tỉ ấy chứ&quot;. &ldquo;Theo t&ocirc;i, em kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho như vậy, c&ograve;n phải cho nhiều nơi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; hơn&quot;, một kh&aacute;n giả &yacute; kiến. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều người c&ograve;n khuy&ecirc;n nữ ca sĩ n&ecirc;n ra ng&acirc;n h&agrave;ng x&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin để tr&aacute;nh việc cho nhầm người.</p> <p style="text-align: justify;">Mới đ&acirc;y, tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n, Thủy Ti&ecirc;n đăng tải b&agrave;i viết chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave;m thiện nguyện của m&igrave;nh, đồng thời giải th&iacute;ch l&yacute; do quyết định gửi &ocirc;ng cụ 200 triệu trả nợ. C&ocirc; cho biết sau khi trao tiền cho người n&ocirc;ng d&acirc;n n&agrave;y, C&ocirc;ng Vinh n&oacute;i rằng c&ocirc; gan v&igrave; &ldquo;chả ai d&aacute;m quyết định số tiền 200 triệu đồng trong chưa đầy một ph&uacute;t đ&acirc;u&quot;. Thậm ch&iacute;, nam cầu thủ chỉ nghĩ rằng b&agrave; x&atilde; sẽ hỗ trợ 20 đến 50 triệu bởi nếu l&agrave; m&igrave;nh, C&ocirc;ng Vinh cũng gặp &aacute;p lực, kh&ocirc;ng thể đưa ra quyết định ngay. N&oacute;i về vấn đề n&agrave;y, Thủy Ti&ecirc;n chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh nghĩ l&agrave; khi con người ta đ&atilde; v&agrave;o đường c&ugrave;ng th&igrave; một l&agrave; cứu, hai l&agrave; kh&ocirc;ng&hellip; Một quyết định c&oacute; thể thay đổi cuộc đời con người ta. M&agrave; &ocirc;ng phải như n&agrave;o th&igrave; cả l&agrave;ng cả x&oacute;m ai cũng n&oacute;i v&agrave;o cho &ocirc;ng, l&uacute;c &ocirc;ng cầm 200 triệu cả l&agrave;ng x&oacute;m ai cũng mừng cho &ocirc;ng cả&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Chưa dừng lại ở đ&oacute;, nữ ca sĩ c&ograve;n chia sẻ th&ocirc;ng tin &ocirc;ng cụ vừa ra ng&acirc;n h&agrave;ng trả nợ, k&egrave;m theo đ&oacute; c&ocirc; b&agrave;y tỏ quan điểm c&aacute; nh&acirc;n: &ldquo;Thử nghĩ quanh năm l&agrave;m lụng vất vả, giờ mất hết kh&ocirc;ng c&ograve;n g&igrave;, đường c&ugrave;ng, ăn kh&ocirc;ng c&oacute;, m&agrave; nh&agrave; cũng bị mất lu&ocirc;n th&igrave; cả nh&agrave; 6 người dựa v&agrave;o &ocirc;ng sẽ sống ra sao? Th&ocirc;i th&igrave; gi&uacute;p &ocirc;ng từ số &acirc;m quay về số 0 bắt đầu lại từ đầu &ocirc;ng nh&eacute;. Mừng cho &ocirc;ng bao đ&ecirc;m mất ngủ, kh&oacute;c sưng mắt v&igrave; tủi th&acirc;n, nay chắc c&oacute; một đ&ecirc;m ngủ ngon giấc rồi. Đời người chẳng g&igrave; bằng một đ&ecirc;m ngủ ngon giấc &ocirc;ng nhỉ. Mong mọi người ai cũng b&igrave;nh y&ecirc;n&quot;. B&agrave;i chia sẻ của giọng ca <em>Chợt l&agrave; nỗi đau</em> nhận được sự quan t&acirc;m của cư d&acirc;n mạng. Nhiều người kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động, đồng thời b&agrave;y tỏ sự ủng hộ trước những quyết định của diễn vi&ecirc;n <em>Bỗng dưng muốn kh&oacute;c.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">Một kh&aacute;n giả b&igrave;nh luận: &ldquo;Ai cũng c&oacute; l&yacute; lẽ ri&ecirc;ng của họ. Biết l&agrave; đ&ocirc;i l&uacute;c những lời n&oacute;i đ&oacute; l&agrave;m tổn thương m&igrave;nh nhưng cứ l&agrave;m theo tr&aacute;i tim m&aacute;ch bảo nh&eacute; chị. Cho đi sẽ lu&ocirc;n l&agrave; điều hạnh ph&uacute;c&quot;. Người xem kh&aacute;c nhắn nhủ: &ldquo;Từ thiện th&igrave; sẽ lu&ocirc;n nhận tr&aacute;i chiếu. Nhưng t&ocirc;i tin Ti&ecirc;n sẽ lu&ocirc;n l&agrave; đường một chiều. H&atilde;y l&agrave;m những g&igrave; tr&aacute;i tim m&aacute;ch bảo nh&eacute;. Thầm cầu mong bạn sẽ khỏe mạnh, an t&acirc;m v&agrave; gi&uacute;p được mọi người nhiều hơn&quot;. &ldquo;Mỗi quyết định đều dẫn ta đến một con đường kh&aacute;c. Nhưng quyết định của chị lại gi&uacute;p mở đường cho người kh&aacute;c một cuộc sống tốt đẹp hơn&quot;, người xem kh&aacute;c khen ngợi. Một kh&aacute;n giả b&agrave;y tỏ: &ldquo;Em tin rằng những mạnh thường qu&acirc;n sẽ cảm thấy ấm l&ograve;ng khi tiền được trao đến những người cần. Mọi người vẫn lu&ocirc;n ủng hộ chị&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết h&ocirc;m 27.10, Thủy Ti&ecirc;n c&ugrave;ng C&ocirc;ng Vinh c&oacute; mặt tại Quảng B&igrave;nh để gi&uacute;p người d&acirc;n c&aacute;c huyện Bố Trạch, Minh H&oacute;a, Quảng Trạch... t&aacute;i thiết lại cuộc sống sau khi phải đối mặt với thi&ecirc;n tai. Nữ ca sĩ trao tiền, gửi lời động vi&ecirc;n để người d&acirc;n c&oacute; th&ecirc;m tinh thần chống chọi với mưa lũ. Trong đoạn livestream, Thủy Ti&ecirc;n ghi điểm bởi h&agrave;nh động d&agrave;nh cho một b&agrave; cụ. Cụ thể, khi l&ecirc;n nhận tiền, một người đ&agrave;n &ocirc;ng nhanh tay k&eacute;o b&agrave; lại gần với vợ chồng nữ ca sĩ. Chứng kiến khoảnh khắc n&agrave;y, c&ocirc; vội nhắc kh&eacute;o: &ldquo;Anh ơi, nhẹ nhẹ cho b&agrave;&quot;. Đồng thời, C&ocirc;ng Vinh cũng hỏi thăm b&agrave; cụ khiến người xem x&uacute;c động, d&agrave;nh lời khen ngợi cho nghĩa cử cao đẹp của cặp đ&ocirc;i.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
back to top