Thuốc lá điện tử mới cần cơ chế thí điểm để quản lý trước khi luật hóa

Thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng là sản phẩm mới chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật cũng như chính sách quản lý của các bộ ngành, do đó, cần cơ chế quản lý trước khi luật hóa đối với mặt hàng này.

<div> <p>Ng&agrave;y 11/11, Tọa đ&agrave;m về Khung ph&aacute;p l&yacute; cho thuốc l&aacute; thế hệ mới đ&atilde; do b&aacute;o Ph&aacute;p luật Việt Nam tổ chức trong bối cảnh Ch&iacute;nh phủ c&oacute; chỉ đạo Bộ C&ocirc;ng Thương v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan khẩn trương đề xuất ch&iacute;nh s&aacute;ch quản l&yacute; ri&ecirc;ng đối với thuốc l&aacute; điện tử v&agrave; thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng, c&ugrave;ng với việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c chống bu&ocirc;n lậu thuốc l&aacute; qua C&ocirc;ng văn số 4861 ng&agrave;y 17/06/2020 của Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ truyền đạt &yacute; kiến của Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Trịnh Đ&igrave;nh Dũng v&agrave; C&ocirc;ng văn số 8750 ng&agrave;y 20/10/2020 của Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ truyền đạt &yacute; kiến của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c.</p> <p><strong>Tr&agrave;n lan thuốc l&aacute; điện tử</strong></p> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Kỳ Minh, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Tổng cục quản l&yacute; thị trường (Bộ C&ocirc;ng Thương), hai năm trở lại đ&acirc;y, tr&ecirc;n thị trường xuất hiện t&igrave;nh trạng kinh doanh, mua b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm thuốc l&aacute; điện tử, thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng.</p> <p>&Ocirc;ng Minh cho rằng, đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c loại thuốc l&aacute; thế hệ mới chưa được ph&eacute;p lưu h&agrave;nh tại Việt Nam, chủ yếu nhập v&agrave;o Việt Nam qua đường x&aacute;ch tay, bu&ocirc;n lậu. D&ugrave; chưa được cấp ph&eacute;p nhập v&agrave; kinh doanh nhưng loại thuốc l&aacute; n&agrave;y vẫn được b&agrave;y b&aacute;n c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, s&agrave;n thương mại điện tử&hellip; Thống k&ecirc; của đơn vị n&agrave;y, 8 th&aacute;ng đầu năm 2020, lực lượng Quản l&yacute; thị trường đ&atilde; tịch thu hơn 8 triệu bao thuốc l&aacute; nhập lậu, ri&ecirc;ng thuốc l&aacute; thế hệ mới số vụ ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. Đơn cử, năm 2019 lực lượng n&agrave;y chỉ ph&aacute;t hiện ở một số địa phương nhưng năm 2020 đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; xử l&yacute; tại nhiều tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước.</p> <p>&ldquo;Ri&ecirc;ng Cục Quản l&yacute; thị trường H&agrave; Nội năm 2019 chỉ kiểm tra 6 vụ việc v&agrave; thu khoảng 1.000 sản phẩm li&ecirc;n quan, trong khi 9 th&aacute;ng d&ugrave; COVID-19 th&igrave; ri&ecirc;ng mặt h&agrave;ng n&agrave;y đ&atilde; thu giữ h&agrave;ng ngh&igrave;n sản phẩm thuốc l&aacute; thế hệ mới,&rdquo; &ocirc;ng Minh dẫn chứng. Đ&aacute;ng lưu &yacute; theo &ocirc;ng Minh, kh&ocirc;ng chỉ xuất hiện tr&ecirc;n thương mại điện tử, thuốc l&aacute; thế hệ mới c&ograve;n được b&aacute;n c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n thị trường. Hơn nữa, khi b&aacute;n đến tay người d&ugrave;ng th&igrave; l&atilde;i gấp 4-5 lần.</p> <p>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i theo đại diện Tổng cục quản l&yacute; thị trường, đến nay vẫn chưa c&oacute; khung ph&aacute;p l&yacute; cho mặt h&agrave;ng n&agrave;y. Do đ&oacute;, cơ quan chức năng gặp nhiều kh&oacute; khăn trong vấn đề xử l&yacute; vi phạm. &quot;Hầu hết c&aacute;c vụ việc li&ecirc;n quan đến thuốc l&aacute; thế hệ mới đều được xử l&yacute; dưới dạng h&agrave;ng lậu, x&aacute;c định l&agrave; loại h&agrave;ng ho&aacute; do nước ngo&agrave;i sản xuất, kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a đơn chứng từ chứng minh, chế t&agrave;i xử phạt nhẹ hơn nhiều so với thuốc l&aacute; th&ocirc;ng thường,&quot; &ocirc;ng Minh cho hay. Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, &ocirc;ng Vũ H&ugrave;ng Sơn, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, do nhu cầu về loại thuốc l&aacute; thế hệ mới l&agrave; kh&aacute; nhiều, trong khi đ&oacute; lợi nhuận l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cao n&ecirc;n c&aacute;c đối tượng vẫn bằng c&aacute;ch n&agrave;y bằng c&aacute;ch kh&aacute;c để &ldquo;tuồn&rdquo; v&agrave;o thị trường. Do đ&oacute;, vị n&agrave;y cũng kỳ vọng sớm c&oacute; khung ph&aacute;p l&yacute; từ kh&acirc;u sản xuất đến khẩu quản l&yacute;, kiểm tra kiểm so&aacute;t để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng thất thu cho ng&acirc;n s&aacute;ch.</p> <p><strong>Cần c&oacute; khung ph&aacute;p l&yacute;</strong></p> <p>B&agrave; Nguyễn Quỳnh Li&ecirc;n, Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Ph&aacute;p luật H&igrave;nh sự - H&agrave;nh ch&iacute;nh (Bộ Tư ph&aacute;p) cho rằng, sự xuất hiện của mặt h&agrave;ng thuốc l&aacute; thế hệ mới c&oacute; li&ecirc;n quan trực tiếp tới hệ thống ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh về ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại của thuốc l&aacute; cũng như đặt ra y&ecirc;u cầu phải c&oacute; biện ph&aacute;p để quản l&yacute;, bảo đảm quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cũng như trật tự quản l&yacute; nh&agrave; nước.</p> <p>Tại Luật ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại của thuốc l&aacute; v&agrave; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP quy định về c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại của thuốc l&aacute;, trong đ&oacute; c&aacute;c quy định về cai nghiện thuốc l&aacute;, về cấm h&uacute;t thuốc l&aacute; nơi c&ocirc;ng cộng&hellip; Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c quy định n&agrave;y chủ yếu hiện đang &aacute;p dụng cho c&aacute;c loại thuốc l&aacute; điếu truyền thống. Đối với thuốc l&aacute; thế hệ mới, do c&oacute; nhiều sự kh&aacute;c biệt về đặc t&iacute;nh sản phẩm cũng như cơ chế hoạt động so với thuốc l&aacute; điếu truyền thống, do đ&oacute; cần nghi&ecirc;n cứu kỹ để đưa ra cơ chế quản l&yacute; ph&ugrave; hợp.</p> <p>B&agrave; Trần Tuyết Trang, Vụ Ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế, Tổng cục Thuế (Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh) cho biết: Thuốc l&aacute; điện tử v&agrave; thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng l&agrave; sản phẩm mới chưa được quy định cụ thể tại c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật cũng như ch&iacute;nh s&aacute;ch quản l&yacute; của c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh. Do đ&oacute; cần thiết thực hiện nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng ban h&agrave;nh khung ch&iacute;nh s&aacute;ch quản l&yacute; c&aacute;c loại thuốc l&aacute; điện tử, thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng tại Việt Nam.</p> <p>Tại Tọa đ&agrave;m, c&aacute;c đại biểu cũng cho rằng: Kh&ocirc;ng n&ecirc;n ngay lập tức luật h&oacute;a tại thời điểm n&agrave;y m&agrave; bỏ qua giai đoạn th&iacute; điểm cho ph&eacute;p nhập khẩu, sản xuất v&agrave; kinh doanh thuốc l&aacute; thế hệ mới tại Việt Nam. Bởi lẽ, thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng v&agrave; thuốc l&aacute; điện tử l&agrave; kết quả của việc &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, hiện vẫn c&ograve;n rất mới mẻ đối với ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp thuốc l&aacute; Việt Nam v&agrave; c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;.</p> <p>Việc th&iacute; điểm sẽ gi&uacute;p Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền c&oacute; đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave; cơ sở ch&iacute;nh x&aacute;c để đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động kinh tế v&agrave; x&atilde; hội của việc hợp ph&aacute;p h&oacute;a d&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y cũng như đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ rủi ro của sản phẩm. Từ đ&oacute; sẽ gi&uacute;p x&acirc;y dựng một khung ph&aacute;p l&yacute; ph&ugrave; hợp với chiến lược quốc gia về giảm thiểu t&aacute;c hại thuốc l&aacute; v&agrave; đảm bảo dung h&ograve;a quyền lợi của c&aacute;c chủ thể li&ecirc;n quan, bao gồm Nh&agrave; nước, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, nh&agrave; sản xuất thuốc l&aacute; v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n trồng thuốc l&aacute;.</p> <p class="article-author cms-author">Ngọc Mai</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top