Đề xuất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam

Nhiều ý kiến đề xuất cấm hoàn toàn việc sử dụng dưới mọi hình thức và mua bán, sản xuất, nhập khẩu đối với các loại thuốc lá thế hệ mới.  

<div> <p>S&aacute;ng 23-7, tại TP.HCM diễn ra Hội thảo &ldquo;Cung cấp th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; về thuốc l&aacute; điện tử v&agrave; <span>thuốc l&aacute; nung n&oacute;ng</span>&rdquo; do Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng tổ chức.</p> <p>Tại đ&acirc;y, nhiều &yacute; kiến đề xuất nh&agrave; nước n&ecirc;n cấm ho&agrave;n to&agrave;n thuốc l&aacute; thế hệ mới bao gồm thuốc l&aacute; điện tử (TLĐT), thuốc l&aacute; nung n&oacute;ng, thuốc shisha tại thị trường Việt Nam,&nbsp;bởi những t&aacute;c hại m&agrave; ch&uacute;ng g&acirc;y ra cho sức khỏe kh&ocirc;ng k&eacute;m g&igrave; thuốc l&aacute; th&ocirc;ng thường.</p> <p><strong>Thuốc l&aacute; thế hệ mới độc hại như thuốc l&aacute; th&ocirc;ng thường</strong></p> <p>B&agrave; Phan Thị Hải, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Qũy Ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại thuốc l&aacute;, Bộ Y tế nhận định xu hướng sử dụng thuốc l&aacute; thế hệ mới đang ng&agrave;y một tăng l&ecirc;n. Chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng năm 2015, tỉ lệ người đ&atilde; từng sử dụng TLĐT ở nước ta l&agrave; 1,1% v&agrave; 0,2% số người hiện đang sử dụng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong một kết quả điều tra sức khỏe học đường năm 2019, tỉ lệ sử dụng TLĐT độ tuổi 13-17 đ&atilde; tăng l&ecirc;n 2,6%. Thực tế cho thấy, người sử dụng TLĐT ở Việt Nam c&oacute; xu hướng gia tăng ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn, trong nh&oacute;m c&oacute; mức sống kh&aacute; v&agrave; trong giới trẻ.</p> <p>&ldquo;Trong khi đ&oacute;, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp thuốc l&aacute; lại sử dụng nhiều phương thức để che đậy t&aacute;c hại thực của n&oacute;, như việc thế hệ mới th&igrave; phải sử dụng c&aacute;c sản phẩm thuốc l&aacute; mới&rdquo;- b&agrave; Hải chia sẻ.</p> <p align="center"><img alt="Đề xuất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/23/image-plo-vn_thuoc-la-moi-nen-cam-o-viet-nam.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia thuốc l&aacute; thế hệ mới độc hại như thuốc l&aacute; th&ocirc;ng thường. Ảnh minh họa: HUY ĐẠT</em></p> <p>B&agrave; Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Qũy ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại thuốc l&aacute;, Bộ Y tế nhấn mạnh, c&aacute;c sản phẩm thuốc l&aacute; mới c&oacute; mức độ độc hại như thuốc l&aacute; điếu th&ocirc;ng thường, bởi bản chất của sản phẩm n&agrave;y vẫn cung cấp chất g&acirc;y nghiện nicotine. Đồng thời, Tổ chức y tế thế giới cũng chỉ ra c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng dụng cai nghiện như quảng c&aacute;o.</p> <p>ThS-BS Nguyễn Tuấn L&acirc;m, C&aacute;n bộ Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cũng cảnh b&aacute;o t&aacute;c hại của c&aacute;c sản phẩm thuốc l&aacute; thế hệ mới bởi bản th&acirc;n ch&uacute;ng chứa rất nhiều chất độc hại như nicotine, kim loại, formaldehyde&hellip; Những chất n&agrave;y sẽ g&acirc;y nghiện v&agrave; ảnh hưởng tới sự ph&aacute;t triển n&atilde;o của trẻ vị th&agrave;nh ni&ecirc;n, hay g&acirc;y ra c&aacute;c bệnh ung thư, tim mạch, h&ocirc; hấp...</p> <p><strong>Đề xuất cấm ho&agrave;n to&agrave;n </strong></p> <p>Chia sẻ th&ecirc;m tại hội thảo, b&agrave; Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng&nbsp;c&aacute;c sản phẩm thuốc l&aacute; mới tại Việt Nam g&acirc;y kh&oacute; khăn cho việc thực hiện mục ti&ecirc;u giảm nhu cầu sử dụng thuốc l&aacute;.</p> <p>&quot;Thế giới đ&atilde; mất nhiều thập kỷ chỉ để chống lại c&aacute;c t&aacute;c hại của thuốc l&aacute; th&ocirc;ng thường, tuy nhi&ecirc;n, kết quả chưa được như mong đợi. V&igrave; vậy, nếu cho ph&eacute;p c&aacute;c sản phẩm mới th&igrave; Việt Nam sẽ phải g&aacute;nh chịu những hậu quả nặng nề hơn&quot;- b&agrave; Hương n&oacute;i.</p> <p>Theo b&agrave; Hương, Việt Nam cần khung ph&aacute;p l&yacute; nhằm kiểm so&aacute;t c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y. Cơ quan chức năng cần kiểm so&aacute;t c&aacute;c hoạt động quảng c&aacute;o, bu&ocirc;n b&aacute;n khi c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y chưa được được ph&eacute;p lưu h&agrave;nh tr&ecirc;n thị trường.</p> <p>Đồng t&igrave;nh với &yacute; kiến tr&ecirc;n,&nbsp;<span>ThS Đo&agrave;n Thu Huyền, Trưởng Đại diện Tổ chức Chiến dịch v&igrave; Trẻ em kh&ocirc;ng thuốc tại Việt Nam, cho biết cả thuốc l&aacute; điện tử v&agrave; thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng đều l&agrave; những loại sản phẩm thế hệ mới chứa nicotine. Hiện những sản phẩm n&agrave;y chưa được ph&eacute;p b&aacute;n tại Việt Nam v&agrave; đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh xem x&eacute;t &aacute;p dụng biện ph&aacute;p quản l&yacute; ph&ugrave; hợp.</span></p> <p><span>&quot;Việc cho ph&eacute;p <span>thuốc l&aacute; thế hệ mới</span> được lưu h&agrave;nh tại Việt Nam l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại thuốc l&aacute; đ&atilde; được quy định trong luật ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại thuốc l&aacute; v&agrave; mục ti&ecirc;u của Chiến lược Ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại của thuốc l&aacute;&quot;- b&agrave; Huyền nhấn mạnh.</span></p> <p>Theo b&agrave; Huyền, hiện nay thuốc l&aacute; thế hệ mới v&agrave;o Việt Nam chủ yếu l&agrave; h&agrave;ng x&aacute;ch tay hoặc mua qua internet. Do đ&oacute; sẽ rất khả thi khi cơ quan nh&agrave; nước ban h&agrave;nh quy định cấm h&igrave;nh thức mua b&aacute;n, sản xuất, nhập khẩu sản phẩm n&agrave;y tại Việt Nam.</p> <p>Chia sẻ với <em>PLO</em>, b&agrave; Huyền cho biết nhiều &yacute; kiến cho rằng nếu cho ph&eacute;p b&aacute;n tại Việt Nam sẽ l&agrave;m tăng doanh thu kinh tế cho đất nước, tuy nhi&ecirc;n điều n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&uacute;ng.</p> <p>&quot;Khi loại thuốc l&aacute; thế hệ mới n&agrave;y v&agrave;o Việt Nam, lợi &iacute;ch duy nhất l&agrave; tăng lợi nhuận cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty thuốc l&aacute; điện tử v&agrave; thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng nhưng phải trả gi&aacute; bằng ch&iacute;nh sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt l&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n.</p> <p>Nếu l&yacute; do ch&iacute;nh l&agrave; tăng nguồn thu th&igrave; tăng thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt c&aacute;c sản phẩm thuốc l&aacute; sẽ l&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m hiệu quả nhất. Tuy nhi&ecirc;n, theo quan điểm của t&ocirc;i vẫn l&agrave; cấm ho&agrave;n to&agrave;n thuốc l&aacute; thế hệ mới v&agrave;o Việt Nam&quot;- b&agrave; Huyền b&agrave;y tỏ.</p> <p>B&agrave; cũng nhấn mạnh: &quot;Bằng chứng từ c&aacute;c quốc gia cho thấy,&nbsp;việc cho ph&eacute;p b&aacute;n d&ugrave; l&agrave; TLĐT hay thuốc l&aacute; l&agrave;m n&oacute;ng, thậm ch&iacute; được quản l&yacute; chặt chẽ, sẽ đều mang lại t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam&quot;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top