Thủ tướng: Không để người dân vùng lũ đói rét, thiếu chỗ ở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng chức năng các tỉnh miền Trung khẩn trương hỗ trợ lương thực và chỗ ở, không để người dân đói, rét.

<div> <p style="text-align: justify;">Tối 12/10, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c c&oacute; c&ocirc;ng điện khẩn gửi UBND c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; nhiều bộ, ng&agrave;nh chức năng, y&ecirc;u cầu triển khai ngay c&aacute;c biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả do mưa lũ g&acirc;y ra tại miền Trung. Địa phương cần tiếp tục l&ecirc;n phương &aacute;n ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 7.</p> <p style="text-align: justify;">Tại c&ocirc;ng điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi tới ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c địa phương. &Ocirc;ng gửi lời chia buồn s&acirc;u sắc tới th&acirc;n nh&acirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; người chết, mất t&iacute;ch do đợt mưa lũ vừa qua.</p> <p style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y tới, thi&ecirc;n tai c&ograve;n diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng ph&oacute;, hạn chế thiệt hại t&iacute;nh mạng v&agrave; t&agrave;i sản của người d&acirc;n, Thủ tướng y&ecirc;u cầu Ban chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai; Ủy ban Ứng ph&oacute; sự cố, thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn c&ugrave;ng c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương tiếp tục ứng ph&oacute;, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, nh&agrave; chức tr&aacute;ch cần theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến b&atilde;o số 7, &aacute;p thấp nhiệt đới để kịp thời chỉ đạo, triển khai ứng ph&oacute; theo phương ch&acirc;m &ldquo;bốn tại chỗ&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="ung pho voi mua lu mien Trung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/znews-photo-zadn-vn_lu_quang_binh_zing.jpg" title="ứng phó với mưa lũ miền Trung ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Mưa lũ li&ecirc;n tục trong những ng&agrave;y qua g&acirc;y thiệt hại nặng nề về người v&agrave; của cho c&aacute;c tỉnh từ Quảng B&igrave;nh đến Quảng Ng&atilde;i. Ảnh: <em>Phạm Trường</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, c&aacute;c địa phương từ Quảng B&igrave;nh đến B&igrave;nh Định v&agrave; khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n tiếp tục tập trung bảo đảm an to&agrave;n t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n bằng h&igrave;nh thức sơ t&aacute;n, di dời d&acirc;n cư ra khỏi c&aacute;c khu vực nguy hiểm.</p> <p style="text-align: justify;">Người d&acirc;n cần được di dời ra khỏi c&aacute;c khu d&acirc;n cư bị ngập s&acirc;u, khu vực c&oacute; nguy cơ sạt lở, lũ qu&eacute;t. Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm so&aacute;t, hướng dẫn bảo đảm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tại khu vực bị sạt lở, ngập s&acirc;u, nhất l&agrave; qua c&aacute;c ngầm tr&agrave;n, c&aacute;c bến đ&ograve;.</p> <p style="text-align: justify;">Lực lượng chức năng cần tổ chức t&igrave;m kiếm người c&ograve;n mất t&iacute;ch; thăm hỏi, động vi&ecirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh bị thiệt hại, nhất l&agrave; những hộ c&oacute; người bị chết, mất t&iacute;ch; cứu chữa người bị thương.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng lưu &yacute;, Thủ tướng y&ecirc;u cầu địa phương cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho c&aacute;c hộ c&oacute; nguy cơ thiếu đ&oacute;i, bố tr&iacute; chỗ ở tạm cho c&aacute;c hộ bị mất nh&agrave; cửa, kh&ocirc;ng để người d&acirc;n bị đ&oacute;i, r&eacute;t, kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ ở.</p> <p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố cần huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nh&acirc;n d&acirc;n khắc phục hậu quả mưa lũ; chuẩn bị phương &aacute;n kh&ocirc;i phục c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng bị hư hỏng để phục vụ sinh hoạt, kh&ocirc;i phục sản xuất ngay sau khi lũ r&uacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Y tế; Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh; Bộ LĐTB&amp;XH được y&ecirc;u cầu hướng dẫn người d&acirc;n xử l&yacute; m&ocirc;i trường, ph&ograve;ng chống dịch bệnh sau lũ v&agrave; hỗ trợ lương thực phục vụ cứu trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, trước diễn biến phức tạp của b&atilde;o số 7 đang di chuyển tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng, Thủ tướng y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương chủ động triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ứng ph&oacute; với b&atilde;o, bảo đảm an to&agrave;n t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n v&agrave; hoạt động sản xuất.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c địa phương cần lưu &yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c bảo đảm an to&agrave;n cho người v&agrave; phương tiện hoạt động tr&ecirc;n biển; chủ động di dời d&acirc;n khỏi c&aacute;c khu vực nguy hiểm; bảo vệ đ&ecirc; điều, hồ đập; bảo vệ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i trồng thủy, hải sản&hellip;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top