Bão số 7 xuất hiện ở Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh thành bão số 7. Chiều 14/10, tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

<div> <p>Chiều 12/10, Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia cho biết &aacute;p thấp nhiệt đới tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng đ&atilde; mạnh th&agrave;nh b&atilde;o số 7, c&oacute; t&ecirc;n quốc tế l&agrave; Nangka.</p> <p>L&uacute;c 13h, t&acirc;m b&atilde;o c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa 430 km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng đ&ocirc;ng bắc. Sức gi&oacute; mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 6 trở l&ecirc;n khoảng 150 km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>24 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng t&acirc;y t&acirc;y bắc với vận tốc 20 km/h v&agrave; c&oacute; khả năng mạnh th&ecirc;m. Chiều 13/10, t&acirc;m b&atilde;o ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gi&oacute; mạnh nhất cấp 9-10 (75-100 km/h), giật cấp 12.</p> <p>Sau đ&oacute;, b&atilde;o giữ nguy&ecirc;n hướng đi v&agrave; vận tốc, tiến v&agrave;o v&ugrave;ng biển c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ nước ta chiều 14/10. L&uacute;c n&agrave;y, b&atilde;o c&oacute; thể đạt cường độ cực đại l&agrave; cấp 10, giật cấp 12.</p> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 7 gay mua lon cho Trung Bo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/znews-photo-zadn-vn_bao_12.10_.jpg" title="bão số 7 gây mưa lớn cho Trung Bộ ảnh 1" /><img alt="bao so 7 gay mua lon cho Trung Bo anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/znews-photo-zadn-vn_bao_12.10_nchmf.jpg" title="bão số 7 gây mưa lớn cho Trung Bộ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 7 tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng những ng&agrave;y tới. Ảnh: <em>Hải qu&acirc;n Mỹ v&agrave; NCHMF</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ugrave;ng nhận định, cơ quan dự b&aacute;o Hải qu&acirc;n Mỹ cho rằng b&atilde;o sẽ qu&eacute;t qua đảo Hải Nam trước khi tiến v&agrave;o v&ugrave;ng biển nước ta, sau đ&oacute; di chuyển v&agrave;o đất liền phần gi&aacute;p ranh Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ. Ng&agrave;y 15/10, t&acirc;m b&atilde;o ở tr&ecirc;n đất liền tỉnh Thanh H&oacute;a với sức gi&oacute; mạnh cấp 8, giật cấp 10.</p> <p>Theo cơ quan kh&iacute; tượng <span>Hong Kong</span>, b&atilde;o số 7 c&oacute; khả năng qu&eacute;t qua đất liền tỉnh Thanh H&oacute;a trong tối 14/10. Từ khi tiến v&agrave;o v&ugrave;ng biển đến l&uacute;c đổ bộ, sức gi&oacute; từ cấp 10 giảm xuống cấp 8.</p> <p>V&ugrave;ng ảnh hưởng của b&atilde;o trải rộng to&agrave;n Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ v&agrave; tỉnh Quảng B&igrave;nh.</p> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng cảnh b&aacute;o v&ugrave;ng nguy hiểm do b&atilde;o tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 16 đến 20 độ vĩ bắc v&agrave; từ 110 đến 117,5 độ kinh đ&ocirc;ng. To&agrave;n bộ t&agrave;u thuyền hoạt động trong v&ugrave;ng nguy hiểm c&oacute; nguy cơ cao chịu t&aacute;c động của gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c L&acirc;m, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khi b&atilde;o số 7 gần bờ, mưa tập trung ở Đ&ocirc;ng Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ. Nhưng khi v&agrave;o bờ, b&atilde;o c&oacute; thể khiến mưa lớn quay trở lại c&aacute;c tỉnh Trung Bộ ng&agrave;y 15-16/10.</p> <p>Trong 2 ng&agrave;y tới, Thừa Thi&ecirc;n - Huế v&agrave; Quảng Trị tiếp tục l&agrave; trọng t&acirc;m của mưa lớn khiến mực lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng dao động.</p> <p>Lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng Kiến Giang, Thạch H&atilde;n khả năng l&ecirc;n lại; trong khi c&aacute;c s&ocirc;ng ở <span>Quảng Nam</span>, Quảng Ng&atilde;i v&agrave; Kon Tum xuống dần.</p> <p>Ng&agrave;y 12-13/10, lượng mưa ghi nhận được ở Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n - Huế dao động 200-400 mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 500 mm. C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố như Quảng B&igrave;nh, Đ&agrave; Nẵng c&oacute; mưa lớn 100-200 mm.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, mưa cũng mở rộng ra H&agrave; Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i với lượng 80-150 mm.</p> <p>Trước đ&oacute;, b&atilde;o số 6 đ&atilde; đổ bộ v&agrave;o đất liền c&aacute;c tỉnh Quảng Nam v&agrave; Quảng Ng&atilde;i h&ocirc;m 11/10, chỉ sau 2 ng&agrave;y tiến v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng với h&igrave;nh th&aacute;i l&agrave; một v&ugrave;ng &aacute;p thấp. Ho&agrave;n lưu b&atilde;o g&acirc;y ra gi&oacute; giật mạnh v&agrave; mưa lớn ở c&aacute;c tỉnh Trung Trung Bộ.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/MFCfifWVPbk/dd1a7530c87f2121786e/5580208071c69898c1d7/720/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/MFCfifWVPbk/*~hmac=96b05dd311c2453db98148b877f2b422" false="" source-url="/video-duong-di-cua-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-post1140762.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="de4d8f8d5fc1b69fefd0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_qjlcv/2020_10_12/ezgif.com_crop_21_.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/i2qyIFTZfEU/d8e576cfcb8022de7b91/12d261d23094d9ca8085/480/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/i2qyIFTZfEU/*~hmac=6f48d1012da070906453b9df91c01193" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/M01DrX53tSY/whls/vod/0/3GW9E1lt_lxUtjt5Oiq/de4d8f8d5fc1b69fefd0.m3u8?authen=exp=1602588904~acl=/M01DrX53tSY/*~hmac=a19abf81b959df5702bb59922a42d1e4" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/i2qyIFTZfEU/d8e576cfcb8022de7b91/12d261d23094d9ca8085/480/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/i2qyIFTZfEU/*~hmac=6f48d1012da070906453b9df91c01193" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/MFCfifWVPbk/dd1a7530c87f2121786e/5580208071c69898c1d7/720/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/MFCfifWVPbk/*~hmac=96b05dd311c2453db98148b877f2b422" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Đường đi của &aacute;p thấp nhiệt đới tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng</span></strong> &Aacute;p thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng t&acirc;y t&acirc;y bắc với vận tốc 10-15 km/h. Trong 24 giờ tới, h&igrave;nh th&aacute;i n&agrave;y mạnh th&agrave;nh b&atilde;o.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top