Thủ tướng bấm nút công bố ứng dụng 'Bảo hiểm xã hội số' trên thiết bị di dộng

Chiều nay, 16/11, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức lễ công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động, theo hình thức trực tuyến với 20.000 người dự tại 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố và gần 700 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện trên phạm vi cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo.

<div> <div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/baochinhphu-vn_nqh05996.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c: Việc ra đời ứng dụng h&ocirc;m nay l&agrave; một bước tiến mạnh mẽ, thiết thực trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của ng&agrave;nh BHXH - Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> Theo BHXH Việt Nam, sau một thời gian t&iacute;ch cực, khẩn trương triển khai, tham khảo &yacute; kiến của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong nước, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới, đến nay ứng dụng VssID đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh để sẵn s&agrave;ng đi v&agrave;o hoạt động v&agrave;&nbsp;được cung cấp tr&ecirc;n 2 kho ứng dụng App Store - hệ&nbsp;điều h&agrave;nh IOS, Google Play - hệ điều h&agrave;nh Android.</div> <p>VssID - BHXH số l&agrave; một sản phẩm thuộc hệ sinh th&aacute;i chuyển đổi số phục vụ người d&acirc;n của ng&agrave;nh BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp c&aacute;c tiện &iacute;ch, th&ocirc;ng tin thiết yếu như: Theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia, lịch sử thụ hưởng c&aacute;c chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH, BHYT; tra cứu c&aacute;c th&ocirc;ng tin: M&atilde; số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh BHYT v&agrave; c&aacute;c điểm thu, đại l&yacute; thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đ&igrave;nh; dịch vụ hỗ trợ 24/7...</p> <p>Sử dụng ứng dụng VssID, người d&ugrave;ng c&ograve;n c&oacute; thể thực hiện vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t nghĩa vụ&nbsp;đ&oacute;ng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động, g&oacute;p phần c&ocirc;ng khai, minh bạch th&ocirc;ng tin v&agrave; hạn chế t&igrave;nh trạng nợ&nbsp;đ&oacute;ng, trốn đ&oacute;ng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp.</p> <p>Đồng thời, ứng dụng VssID c&ograve;n l&agrave; một k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ, kịp thời c&aacute;c th&ocirc;ng tin về ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH, BHYT, BHTN để người sử dụng thấy được gi&aacute; trị nh&acirc;n văn của c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch an sinh của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Tổng Gi&aacute;m đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, việc triển khai ứng dụng VssID l&agrave; một bước đi quan trọng, th&uacute;c đẩy mạnh mẽ qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi số của ng&agrave;nh BHXH Việt Nam như tinh thần chỉ&nbsp;đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Tổng Gi&aacute;m đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng cho biết, những ng&agrave;y qua, t&igrave;nh trạng b&atilde;o lũ tại c&aacute;c tỉnh miền Trung - T&acirc;y Nguy&ecirc;n đ&atilde; g&acirc;y thiệt nghi&ecirc;m trọng về người v&agrave; t&agrave;i sản, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của h&agrave;ng triệu người d&acirc;n. Để kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho người d&acirc;n tại 10 tỉnh (gồm: H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n-Huế, Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Kon Tum) chịu ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng của b&atilde;o, lũ, được sự thống nhất v&agrave;&nbsp;ủng hộ của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đ&atilde; v&agrave; đang phối hợp với Bộ Y tế triển khai thực hiện th&iacute; điểm việc người d&acirc;n tại 10 tỉnh n&ecirc;u tr&ecirc;n, sử dụng h&igrave;nh ảnh thẻ BHYT trong ứng dụng VssID - BHXH số của BHXH Việt Nam tr&ecirc;n điện thoại th&ocirc;ng minh, thay thế thẻ BHYT giấy để kh&aacute;m chữa bệnh tại c&aacute;c cở sở kh&aacute;m chữa bệnh BHYT.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/baochinhphu-vn_nqh06024.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu sau khi bấm n&uacute;t c&ocirc;ng bố&nbsp;ứng dụng, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c cho rằng, việc ra đời ứng dụng h&ocirc;m nay l&agrave; một bước tiến mạnh mẽ, thiết thực trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của ng&agrave;nh BHXH, g&oacute;p phần v&agrave;o chiến lược số quốc gia v&agrave; x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ điện tử.</p> <p>Thủ tướng ghi nhận v&agrave; biểu dương BHXH Việt Nam thời gian qua đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực nghi&ecirc;n cứu, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave;o c&aacute;c hoạt động của ng&agrave;nh nhằm mang lại c&aacute;c lợi &iacute;ch cho người tham gia, thụ hưởng c&aacute;c chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH, BHYT. Hiện&nbsp;diện bao phủ BHXH được mở rộng, tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015, chiếm gần 33% lực lượng lao động v&agrave;o năm 2020; tỉ lệ tham gia BHYT tăng từ 76,5% năm 2015 l&ecirc;n khoảng 91% năm 2020&hellip; Kết quả n&agrave;y đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng.</p> <p>Bằng việc cung cấp ứng dụng n&agrave;y, BHXH Việt Nam đ&atilde; thể hiện tinh thần ti&ecirc;n phong của m&igrave;nh trong nỗ lực tạo thuận lợi cho người d&acirc;n. &ldquo;T&ocirc;i tin rằng đ&acirc;y l&agrave; nguồn cảm hứng rất lớn cho c&aacute;c chủ thể trong hệ sinh th&aacute;i đổi mới, s&aacute;ng tạo v&agrave; chuyển đổi số ở nước ta&rdquo;, Thủ tướng n&oacute;i. Tr&ecirc;n 60% d&acirc;n số nước ta sử dụng điện thoại th&ocirc;ng minh. &ldquo;Sắp tới đ&acirc;y, gi&aacute; điện thoại th&ocirc;ng minh m&agrave; đồng ch&iacute; Bộ trưởng Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng n&oacute;i l&agrave; chỉ c&ograve;n 600.000 đồng một chiếc, việc sử dụng VssID n&agrave;y sẽ phổ cập rất nhanh&rdquo;. Ứng dụng n&agrave;y c&oacute; lợi cho người d&acirc;n m&agrave; việc g&igrave; c&oacute; lợi cho người d&acirc;n th&igrave; n&ecirc;n l&agrave;m, từ việc nhỏ nhất. Qua ứng dụng, người lao động tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; thể trực tiếp theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t việc đ&oacute;ng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của chủ sử dụng lao động cho bản th&acirc;n m&igrave;nh, bảo đảm c&ocirc;ng khai, minh bạch.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/baochinhphu-vn_nqh05964.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c bấm n&uacute;t c&ocirc;ng bố ứng dụng &#39;Bảo hiểm x&atilde; hội số&#39; tr&ecirc;n thiết bị di dộng - Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Thủ tướng đề nghị&nbsp;ph&aacute;t triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại v&agrave; hội nhập quốc tế theo nguy&ecirc;n tắc đ&oacute;ng &ndash; hưởng, c&ocirc;ng bằng, b&igrave;nh đẳng, chia sẻ v&agrave; bền vững.</p> <p>Tiếp tục n&acirc;ng cao hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; Nh&agrave; nước v&agrave; x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh s&aacute;ch, tổ chức bộ m&aacute;y BHXH tinh gọn, chuy&ecirc;n nghiệp, hiện đại, tin cậy v&agrave; minh bạch, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục ti&ecirc;u BHXH to&agrave;n d&acirc;n.</p> <p>Tiếp tục t&iacute;ch hợp dịch vụ c&ocirc;ng, tiện &iacute;ch thanh to&aacute;n trực tuyến v&agrave;o ứng dụng. Phối hợp với Bộ Y tế nghi&ecirc;n cứu triển khai đầy đủ thẻ BHYT tr&ecirc;n ứng dụng. Bảm bảo an to&agrave;n, an ninh mạng, bảo mật th&ocirc;ng tin cho ứng dụng đặt ưu ti&ecirc;n cao bảo vệ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n cho người tham gia BHXH.&nbsp;</p> <p>Ph&aacute;t triển hệ thống tổ chức thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH chuy&ecirc;n nghiệp, hiện đại v&agrave; hội nhập quốc tế, hướng tới củng cố niềm tin, sự hấp dẫn v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n cũng như c&aacute;c chủ thể tham gia BHXH.</p> <p>Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Thủ tướng ch&uacute;c BHXH nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh, cả hệ thống an to&agrave;n, cả thu v&agrave; chi bảo hiểm, cả an to&agrave;n th&ocirc;ng tin cho h&agrave;ng triệu người sử dụng.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo baochinhphu.vn
back to top