Phát hiện hàng nghìn lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội VN cho biết, qua thanh tra đã phát hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phát hiện hàng nghìn lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/icdn-dantri-com-vn_bhxh-1603616725076.jpg" title="Phát hiện hàng nghìn lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội - 1" /> <figcaption>Người d&acirc;n l&agrave;m thủ tục bảo hiểm x&atilde; hội. (Ảnh: Hải Nguyễn)</figcaption> </figure> <p class="for-reading-mode" style="text-align: justify;">Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam cho biết, qua thanh tra đ&atilde; ph&aacute;t hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đ&oacute;ng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm x&atilde; hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam cho biết, trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, to&agrave;n ng&agrave;nh bảo hiểm x&atilde; hội đ&atilde; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại hơn 3.100 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute;, thanh tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đ&oacute;ng 791 đơn vị, đạt 53,8% kế hoạch; kiểm tra 2.117 đơn vị; thanh tra, kiểm tra li&ecirc;n ng&agrave;nh 247 đơn vị đạt 41,76% kế hoạch.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ngo&agrave;i việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong 9 th&aacute;ng đầu năm, to&agrave;n Ng&agrave;nh đ&atilde; tổ chức thực hiện 1.384 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 1.808 đơn vị.</p> <p style="text-align: justify;">Qua thanh tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, cơ quan chức năng đ&atilde; ph&aacute;t hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đ&oacute;ng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm x&atilde; hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền phải truy đ&oacute;ng l&agrave; 44,759 tỉ đồng; ph&aacute;t hiện 13.772 lao động đ&oacute;ng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đ&oacute;ng l&agrave; 56,733 tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra việc thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo hiểm x&atilde; hội, bảo hiểm y tế đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; y&ecirc;u cầu thu hồi về Quỹ Bảo hiểm x&atilde; hội số tiền 2,889 tỉ đồng do thanh to&aacute;n c&aacute;c chế độ bảo hiểm x&atilde; hội kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định; thu hồi về Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp số tiền 1,749 tỉ đồng do thanh to&aacute;n, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định; thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế số tiền 39,189 tỉ đồng chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh bảo hiểm y tế kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra, Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam y&ecirc;u cầu, bảo hiểm x&atilde; hội c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố nghi&ecirc;m t&uacute;c triển khai tổ chức thực hiện theo quyết định điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; thanh tra, kiểm tra li&ecirc;n ng&agrave;nh năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam cho biết, đến hết th&aacute;ng 9.2020, cả nước c&oacute; tr&ecirc;n 15,5 triệu người tham gia bảo hiểm x&atilde; hội, gần 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hơn 86,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.</p> <p style="text-align: justify;">So với cuối năm 2019, mặc d&ugrave; số người tham gia bảo hiểm x&atilde; hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng trưởng dương nhưng số người tham gia bảo hiểm x&atilde; hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp lại giảm.</p> <p style="text-align: justify;">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh dẫn đến t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n l&agrave; do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng hoặc thu hẹp quy m&ocirc; sản xuất.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top