Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam

Chuyến bay mang số hiệu VN417 của Vietnam Airlines chở 290 hành khách từ Hàn Quốc hạ cánh sân bay Vân Đồn, chiều 23/11. Đây là chuyến bay thí điểm đầu tiên người Việt hồi hương phải trả phí trọn gói.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_chuyen-bay-tra-phi-1606151003634.jpeg" title="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 1" /> <figcaption>Chuyến bay mang số hiệu VN417 của Vietnam Airlines chở 290 h&agrave;nh kh&aacute;ch từ Incheon (H&agrave;n Quốc) hạ c&aacute;nh s&acirc;n bay V&acirc;n Đồn chiều 23/11</figcaption> </figure> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch phải thanh to&aacute;n trọn g&oacute;i dịch vụ cho h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, bao gồm: Tiền v&eacute; m&aacute;y bay, chi ph&iacute; c&aacute;ch ly 15 ng&agrave;y tại c&aacute;c kh&aacute;ch sạn do địa phương tiếp nhận chuyến bay hoặc địa phương l&acirc;n cận chỉ định. Ph&iacute; trọn g&oacute;i cũng bao gồm chi ph&iacute; phương tiện mặt đất đ&oacute;n từ s&acirc;n bay tới kh&aacute;ch sạn c&aacute;ch ly, tiền ăn ti&ecirc;u chuẩn 3 bữa/ng&agrave;y, chi ph&iacute; x&eacute;t nghiệm Covid-19 theo quy định.</p> <p>Mỗi chuyến bay được định hướng bố tr&iacute; h&agrave;nh kh&aacute;ch nhập cảnh lưu tr&uacute; tại 2 - 3 kh&aacute;ch sạn để c&ocirc;ng t&aacute;c giải toả h&agrave;nh kh&aacute;ch được tập trung, nhanh ch&oacute;ng.</p> <p>Trước đ&oacute;, tất cả c&aacute;c chuyến bay đưa người Việt từ nước ngo&agrave;i hồi hương trong bối cảnh dịch Covid-19 đều được Nh&agrave; nước hỗ trợ chi ph&iacute;, thậm ch&iacute; c&oacute; nhiều điểm c&aacute;ch ly được miễn ph&iacute;. Nhiều đo&agrave;n kh&aacute;ch về nước c&oacute; nhu cầu cũng tự nguyện lựa chọn c&aacute;ch ly ở kh&aacute;ch sạn hoặc nơi trả ph&iacute; để được sử dụng c&aacute;c dịch vụ tốt hơn.&nbsp;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_1263112903746327937633795511910661222648592-n-1606150948384.jpg" title="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 2" /> <figcaption>290 h&agrave;nh kh&aacute;ch đi chuyến bay th&iacute; điểm trả ph&iacute; trọn g&oacute;i từ H&agrave;n Quốc về Việt Nam</figcaption> </figure> <p>Đại diện Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam cho hay, chuyến bay được khai th&aacute;c nhằm thực hiện chủ trương tăng cường đưa c&ocirc;ng d&acirc;n về nước, đặc biệt tại 3 thị trường đ&atilde; kiểm so&aacute;t tốt dịch l&agrave; H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Đ&agrave;i Loan.</p> <p>Theo vị n&agrave;y, đ&acirc;y l&agrave; 1 trong 7 chuyến bay th&iacute; điểm đưa c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam về nước theo h&igrave;nh thức h&agrave;nh kh&aacute;ch tự trả chi ph&iacute; c&aacute;ch ly trọn g&oacute;i.</p> <p>Bốn s&acirc;n bay đ&oacute;n kh&aacute;ch từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam l&agrave; V&acirc;n Đồn, Đ&agrave; Nẵng, Cam Ranh v&agrave; Cần Thơ. Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam sẽ điều phối c&aacute;c chuyến bay để đảm bảo gi&atilde;n c&aacute;ch hạ c&aacute;nh, kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến việc tổ chức tiếp nhận tại điểm đến.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_1260503973898522555591529216401960213013518-n-1606150948438.jpg" title="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 3" /> <figcaption> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch phải thực hiện c&aacute;c quy tr&igrave;nh kiểm dịch Covid-19 chặt chẽ trước v&agrave; sau khi nhập cảnh</p> </figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Hồng H&agrave; - Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc Vietnam Airlines - cho hay: Vietnam Airlines triển khai thực hiện th&iacute; điểm chuyến bay đầu ti&ecirc;n thực hiện thu ph&iacute; c&aacute;ch ly, kh&aacute;ch trả tiền hạ c&aacute;nh tại V&acirc;n Đồn.</p> <p>Sau khi được Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải cho ph&eacute;p, Chi nh&aacute;nh Vietnam Airlines tại H&agrave;n quốc đ&atilde; nắm th&ocirc;ng tin b&agrave; con c&oacute; nhu cầu về Việt Nam từ giờ đến cuối năm, lập danh s&aacute;ch dự kiến.</p> <p>Theo &ocirc;ng H&agrave;, số lượng đăng k&yacute; ban đầu kh&aacute; nhiều. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi biết phải trả tiền c&aacute;ch ly th&igrave; con số n&agrave;y cũng r&uacute;t đi kh&aacute; nhiều. Chi ph&iacute; trọn g&oacute;i m&agrave; Vietnam Airlines thu của h&agrave;nh kh&aacute;ch được th&ocirc;ng tin rộng r&atilde;i th&ocirc;ng qua Đại sứ qu&aacute;n, cộng đồng người Việt tại H&agrave;n Quốc.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_1260935202096027805486507613632561932026019-n-1606151132101.jpeg" title="Thí điểm chuyến bay trả phí trọn gói đầu tiên từ nước ngoài về Việt Nam - 4" /> <figcaption>S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn đ&atilde; đ&oacute;n h&agrave;ng trăm chuyến bay &ldquo;giải cứu&rdquo; với hơn 31.000 kh&aacute;ch về từ v&ugrave;ng dịch</figcaption> </figure> <p>&ocirc;ng Phạm Ngọc S&aacute;u - Gi&aacute;m đốc Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế V&acirc;n &nbsp;- cho biết: V&acirc;n Đồn l&agrave; một trong số &iacute;t c&aacute;c s&acirc;n bay tại Việt Nam đ&oacute;n c&aacute;c chuyến bay đặc biệt từ c&aacute;c quốc gia/v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ c&oacute; dịch tr&ecirc;n thế giới, đ&oacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam về nước hoặc đ&oacute;n đội ngũ chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i tới Việt Nam l&agrave;m việc.</p> <p>Từ khi c&oacute; dịch Covid-19, V&acirc;n Đồn đ&atilde; đ&oacute;n h&agrave;ng trăm chuyến bay &ldquo;giải cứu&rdquo; với hơn 31.000 kh&aacute;ch về từ v&ugrave;ng dịch, trong đ&oacute; rất nhiều chuyến bay c&oacute; kh&aacute;ch dương t&iacute;nh.</p> <p>S&acirc;n bay n&agrave;y đ&atilde; x&acirc;y dựng h&agrave;ng loạt quy tr&igrave;nh khai th&aacute;c, kiểm so&aacute;t dịch bệnh, xử l&yacute; r&aacute;c thải... trong thời k&igrave; Covid-19 với mục ti&ecirc;u h&agrave;ng đầu l&agrave; đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng chống dịch tr&aacute;nh l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top