Nhiều chuyến bay đến Vinh, Huế bị hủy

Ít nhất 16 chuyến bay của Vietnam Airlines đến TP Vinh và Huế bị hủy ngày 16/10 do thời tiết xấu.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chiều 16/10, Vietnam Airlines cho biết đ&atilde; hủy 4 chuyến bay giữa H&agrave; Nội v&agrave; Vinh. Đường bay giữa TP HCM v&agrave; Vinh cũng hủy 8 chuyến; giữa TP HCM v&agrave; Huế đ&atilde; huỷ 4 chuyến.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, nhiều chuyến bay từ TP HCM đi Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; chuyển hướng hạ c&aacute;nh tại Nha Trang; chuyến VN1570 từ Đ&agrave; Lạt đi Vinh, VN7543 từ H&agrave; Nội đi Đ&agrave; Nẵng, VN1264 từ TP HCM đi Vinh đ&atilde; phải chuyển hướng hạ c&aacute;nh xuống s&acirc;n bay Nội B&agrave;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chị Hồng Phương, một h&agrave;nh kh&aacute;ch đi tr&ecirc;n chuyến bay VN7543 từ H&agrave; Nội đến Huế chiều 16/10 cho biết, &quot;m&aacute;y bay đ&atilde; l&ograve;ng v&ograve;ng gần một giờ qua Vinh, Huế, Đ&agrave; Nẵng đều kh&ocirc;ng thể hạ c&aacute;nh do thời tiết xấu, n&ecirc;n quay đầu trở lại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i để chờ thời tiết tốt hơn&quot;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng kh&aacute;c như Bamboo Airways, Vietjet Air cũng phải điều chỉnh lịch khai th&aacute;c của nhiều chuyến bay đến Vinh, Huế, Đ&agrave; Nẵng, Đồng Hới. C&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch bị ảnh hưởng sẽ được phục vụ tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến bay thường lệ, bay b&ugrave; trong ng&agrave;y 17/10.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/16/hanh-khach-9523-1602845457.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tti22lBL_qiMgamIaQ47DA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="850" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_hanh-khach-9523-1602845457.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/16/hanh-khach-9523-1602845457.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=93NreiI_mpUjNLNm3763hA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/16/hanh-khach-9523-1602845457.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=fd3uBwCpXQaT1EdO_D_OiA 2x" /><img alt="Hành khách bị nhỡ chuyến bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hồng Phương." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_hanh-khach-9523-1602845457.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">H&agrave;nh kh&aacute;ch bị nhỡ chuyến bay tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, chiều 16/10. Ảnh: <em>Hồng Phương.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng khuyến nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch đang c&oacute; kế hoạch đến, đi từ c&aacute;c s&acirc;n bay tại khu vực Trung Bộ n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết v&agrave; th&ocirc;ng tin h&atilde;ng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trung t&acirc;m dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn quốc gia cho biết, ng&agrave;y 16/10, &aacute;p thấp nhiệt đới theo hướng T&acirc;y, mỗi giờ đi được 25-30 km; đến 16h ở tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển c&aacute;c tỉnh từ Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Định, duy tr&igrave; sức gi&oacute; 50 km/h.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ảnh hưởng của ho&agrave;n lưu &aacute;p thấp nhiệt đới kết hợp với kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh, Nam quần đảo Ho&agrave;ng Sa, giữa Biển Đ&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; mạnh cấp 6, giật tăng hai cấp, biển động. Từ trưa v&agrave; chiều nay, v&ugrave;ng biển từ Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Định c&oacute; gi&oacute; mạnh cấp 6, giật tăng hai cấp, s&oacute;ng biển cao 2-4 m.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Mưa lớn sẽ tập trung từ ng&agrave;y 17 đến 19/10, tổng lượng mưa ở H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh khoảng 400-700 mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 700 mm; Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n Huế 300-500 mm, Đ&agrave; Nẵng đến Ph&uacute; Y&ecirc;n khoảng 200-40 mm.</p> <p class="author_mail" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top