Thanh Hoá: Bắt giữ 11 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã

Theo tin từ Phòng Cảnh sát Đường thủy - Công an Thanh Hóa cho biết: Vào hồi  2h sáng ngày 5/1/2019, Phòng Cảnh sát Đường thủy đã phục kích và bắt quả tang 11 chiếc tàu đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Mã đoạn qua địa bàn xã Định Công, huyện Yên Định.

<p><span><span><span><span><span><span>Theo đ&oacute;, đ&ecirc;m&nbsp;4 rạng s&aacute;ng 5/1/2019, qua c&ocirc;ng t&aacute;c tuần tra, ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Đường thủy đ&atilde; ph&aacute;t hiện bắt quả tang 11 t&agrave;u đang khai th&aacute;c c&aacute;t tr&aacute;i ph&eacute;p tr&ecirc;n s&ocirc;ng M&atilde; đoạn qua địa b&agrave;n x&atilde; Định C&ocirc;ng. Tại thời điểm bị bắt đa số c&aacute;c chủ t&agrave;u đ&atilde; kh&ocirc;ng xuất tr&igrave;nh được c&aacute;c giấy tờ c&oacute; li&ecirc;n quan đến hoạt động khai th&aacute;c c&aacute;t. Phần lớn c&aacute;c t&agrave;u đều kh&ocirc;ng c&oacute; giấy chứng nhận đăng k&yacute;, đăng kiểm; 100% l&aacute;i t&agrave;u đều kh&ocirc;ng c&oacute; giấy chứng nhận khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuyền trưởng, m&aacute;y trưởng.</span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Cảnh sát Đường thuỷ đang kiểm tra các phương tiện bị bắt giữ ( Ảnh CA Thanh Hóa)" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/anh_5.jpg" /> <figcaption>Cảnh s&aacute;t Đường thuỷ đang kiểm tra c&aacute;c phương tiện bị bắt giữ ( Ảnh CA Thanh H&oacute;a)</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Bước đầu ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Đường thủy đ&atilde; x&aacute;c định được chủ của c&aacute;c t&agrave;u khai th&aacute;c c&aacute;t tr&aacute;i ph&eacute;p n&agrave;y l&agrave;: Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1991, ở X&atilde; D&acirc;n L&yacute;, huyện Triệu Sơn; Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1979, Nguyễn Văn H&acirc;n, sinh năm 1989 đều ở x&atilde; H&agrave; Hải, huyện H&agrave; Trung; Nguyễn Văn Oanh, sinh năm 1989, ở phường Đ&ocirc;ng Thọ, TP.Thanh H&oacute;a; Nguyễn Văn Y&ecirc;n, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Th&agrave;nh, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Thu&yacute;, sinh năm 1974 đều ở x&atilde; Định C&ocirc;ng, huyện Y&ecirc;n Định; Nguyễn Văn Ho&agrave;, sinh năm 1981, Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1990 đều ở x&atilde; Thiệu Vũ, huyện Thiệu Ho&aacute;; Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1976, ở x&atilde; Vĩnh Ho&agrave;, huyện Vĩnh Lộc v&agrave; Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1978, ở x&atilde; Định Hải, huyện Y&ecirc;n Định.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Hiện 11 t&agrave;u khai th&aacute;c c&aacute;t tr&aacute;i ph&eacute;p n&agrave;y đ&atilde; được Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Đường thuỷ lai dắt về khu vực neo đậu để xử l&yacute; theo quy định.</span></span></span></span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
back to top