Thảm kịch Essex - nạn nhân ở trong container 38,5 độ C suốt 12 tiếng

Tài xế Robinson nhận được tin nhắn từ ông chủ của mình, yêu cầu "cho họ thở một cách nhanh chóng, nhưng đừng để họ ra ngoài".

<div> <p style="text-align: justify;">T&ograve;a &aacute;n Old Bailey ở London h&ocirc;m 7/10 x&eacute;t xử 4 người bị c&aacute;o buộc c&aacute;c tội ngộ s&aacute;t, tham gia đường d&acirc;y bu&ocirc;n người, hỗ trợ nhập cư bất hợp ph&aacute;p li&ecirc;n quan đến thảm kịch của 39 c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam ở Essex, Anh, hồi th&aacute;ng 10/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Tại phi&ecirc;n t&ograve;a, c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n Bill Emlyn Jones n&oacute;i: &quot;R&otilde; r&agrave;ng, bất cứ l&uacute;c n&agrave;o bạn cho lượng lớn người v&agrave;o một th&ugrave;ng k&iacute;n kh&iacute;, nơi họ sẽ bị bỏ lại h&agrave;ng giờ đồng hồ, kh&ocirc;ng c&oacute; lối tho&aacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phương tiện giao tiếp với thế giới b&ecirc;n ngo&agrave;i - đ&oacute; l&agrave; chuyện v&ocirc; c&ugrave;ng nguy hiểm&quot;, theo<em> BBC.</em></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Emlyn Jones thuật lại c&aacute;ch bị c&aacute;o Eamonn Harrison, t&agrave;i xế xe tải, chở 39 c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam đến Zeebrugge, Bỉ, nơi chiếc container được chất l&ecirc;n một t&agrave;u chở h&agrave;ng đi Anh.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="39 nguoi viet chet o essex anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/08/znews-photo-zadn-vn_download_2020_10_08t102313.233.jpg" title="39 người việt chết ở essex ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Chiếc xe chở c&aacute;c nạn nh&acirc;n. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Một t&agrave;i xế xe tải kh&aacute;c, Maurice Robinson, sau đ&oacute; đi đ&oacute;n xe đầu k&eacute;o chở chiếc container n&agrave;y từ Purfleet, Essex, khi n&oacute; đến nơi kh&ocirc;ng l&acirc;u sau nửa đ&ecirc;m ng&agrave;y 23/10.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng tố vi&ecirc;n n&oacute;i rằng cho đến l&uacute;c đ&oacute;, &iacute;t nhất 12 tiếng đồng hồ đ&atilde; tr&ocirc;i qua kể từ khi &quot;bất kỳ lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh đ&aacute;ng kể n&agrave;o được đưa v&agrave;o chiếc container k&iacute;n m&iacute;t&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">T&agrave;i xế Robinson đ&atilde; nhận được tin nhắn từ &ocirc;ng chủ của m&igrave;nh, y&ecirc;u cầu &quot;cho họ thở một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, nhưng đừng để họ ra ngo&agrave;i&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Những g&igrave; anh ta ph&aacute;t hiện vẫn c&ograve;n &aacute;m ảnh anh ta&quot;, &ocirc;ng Emlyn Jones n&oacute;i. &quot;Đối với 39 người đ&agrave;n &ocirc;ng v&agrave; phụ nữ b&ecirc;n trong, chiếc xe đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh nấm mộ của họ&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng cũng cho hay m&aacute;y lạnh kh&ocirc;ng được bật trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&oacute; nghĩa l&agrave; nhiệt độ b&ecirc;n trong container đ&atilde; tăng l&ecirc;n đến 38,5 độ C.</p> <p style="text-align: justify;">Khi Christopher Kennedy, một t&agrave;i xế xe tải kh&aacute;c, hay tin về thảm kịch, anh ta với một người bạn rằng &quot;hẳn đ&atilde; c&oacute; qu&aacute; nhiều (người) v&agrave; hết sạch kh&ocirc;ng kh&iacute;&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Kh&ocirc;ng d&aacute;m nghĩ về những g&igrave; hẳn đ&atilde; xảy ra b&ecirc;n trong chiếc xe tải đ&oacute;. Tr&ecirc;n thực tế, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một số bằng chứng trực tiếp về những g&igrave; c&aacute;c nạn nh&acirc;n đ&atilde; trải qua, được lấy lại từ một số điện thoại di động của họ&quot;, &ocirc;ng Emlyn Jones n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Họ kh&ocirc;ng c&oacute; t&iacute;n hiệu b&ecirc;n trong container, v&igrave; vậy kh&ocirc;ng thể k&ecirc;u cứu hoặc b&aacute;o cho người b&ecirc;n ngo&agrave;i về những g&igrave; họ đang trải qua. Song một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n, trong tuyệt vọng, họ đ&atilde; cố gắng&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Bị c&aacute;o Gheorghe Nica, 43 tuổi, ở Essex v&agrave; bị c&aacute;o Harrison, 23 tuổi, ở Bắc Ireland, kh&ocirc;ng nhận tội ngộ s&aacute;t. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Nica nhận tội &acirc;m mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp ph&aacute;p từ ng&agrave;y 1/5/2018 đến ng&agrave;y 24/10/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, bị c&aacute;o Ronan Hughes, 41 tuổi, chủ xe người Ireland, v&agrave; t&agrave;i xế Robinson, 26 tuổi, đ&atilde; nhận tội ngộ s&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">39 nạn nh&acirc;n người Việt, bao gồm 9 người vị th&agrave;nh ni&ecirc;n, đ&atilde; được ph&aacute;t hiện tử vong trong container tr&ecirc;n một xe tải tại khu c&ocirc;ng nghiệp ở Grays, Essex, v&agrave;o ng&agrave;y 23/10/2019. Hầu hết họ l&agrave; người qu&ecirc; Nghệ An v&agrave; H&agrave; Tĩnh.</p> <p style="text-align: justify;">Vụ việc g&acirc;y r&uacute;ng động dư luận v&agrave; trở th&agrave;nh cảnh b&aacute;o mạnh mẽ về t&igrave;nh trạng người Việt ra nước ngo&agrave;i lao động qua c&aacute;c con đường bất hợp ph&aacute;p v&agrave; nạn bu&ocirc;n người ở ch&acirc;u &Acirc;u.</p> </div>

Theo zingnews.vn
back to top