Vụ 39 người chết trong container: 7 gia đình ở Hà Tĩnh đồng ý nhận tro cốt

Lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, không có việc cán bộ đến gia đình vận động đóng tiền, chỉ đến để vận động gia đình nạn nhân đồng ý đưa tro cốt nạn nhân tử vong ở Anh về quê mai táng.

<div> <p style="text-align: justify;">Mới đ&acirc;y tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội lan truyền th&ocirc;ng tin cho rằng, những gia đ&igrave;nh ở H&agrave; Tĩnh c&oacute; con tử vong ở Anh muốn đưa thi thể về nước th&igrave; phải k&yacute; cam kết đồng &yacute; đưa tro cốt về v&agrave; gia đ&igrave;nh phải đồng &yacute; hỗ trợ một phần chi ph&iacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Vụ 39 người chết trong container: 7 gia đình ở Hà Tĩnh đồng ý nhận tro cốt" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/18/lanh-dao-huyen-o-ha-tinh-neu-duoc-phep-thi-se-ra-ha-noi-don-nan-nhan-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo huyện Can Lộc đến động vi&ecirc;n thăm hỏi gia đ&igrave;nh một nạn nh&acirc;n</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; chủ tịch UBND huyện Can Lộc B&ugrave;i Huy Cường cho biết, th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n sai lệch.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;T&ocirc;i khẳng định kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện ch&iacute;nh quyền địa phương đến nh&agrave; vận động gia đ&igrave;nh đ&oacute;ng tiền để đưa thi thể nạn nh&acirc;n về nước&rdquo;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo &ocirc;ng Cường, địa phương chỉ đến vận động gia đ&igrave;nh đưa tro cốt về thay v&igrave; đưa thi h&agrave;i về qu&ecirc; an t&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Huyện Can Lộc c&oacute; 7 gia đ&igrave;nh đ&atilde; k&iacute; v&agrave;o đơn đồng &yacute; để đưa tro cốt người th&acirc;n về nước. Sau khi tro cốt được đưa về nước, ch&iacute;nh quyền địa phương cam kết sẽ đưa th&acirc;n nh&acirc;n ra H&agrave; Nội nhận v&agrave; đưa về an t&aacute;ng theo phong tục của địa phương&rdquo;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Gia, bố của nạn nh&acirc;n Nguyễn Đ&igrave;nh Lượng (tr&uacute; ở x&atilde; Thanh Lộc) cho biết: &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng thấy ch&iacute;nh quyền nhắc đến việc phải đ&oacute;ng tiền&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><span>39 nạn nh&acirc;n</span> thiệt mạng trong container&nbsp;h&ocirc;m 23/10 tại Anh đ&ecirc;̀u l&agrave; người Việt Nam, c&oacute; hộ khẩu tại Hải Ph&ograve;ng, Hải Dương, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Thừa Thi&ecirc;n - Huế. Ri&ecirc;ng H&agrave; Tĩnh c&oacute; 10 nạn nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">B&iacute; thư Tỉnh ủy H&agrave; Tĩnh L&ecirc; Đ&igrave;nh Sơn đ&atilde; gửi thư chia buồn s&acirc;u sắc tới c&aacute;c gia đ&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top