Tạm dừng tách thửa, chuyển nhượng đất đai tại nhiều nơi ở Hạ Long

UBND TP Hạ Long vừa yêu cầu 11 xã, phường thuộc địa bàn TP tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không phép,...

<div> <p>Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Việt H&ugrave;ng vừa k&yacute; th&ocirc;ng b&aacute;o gửi c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan về việc tạm dừng một số thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh thuộc lĩnh vực đất đai tại 11 x&atilde;, phường: Hồng H&agrave;, H&agrave; Tu, H&agrave; Phong, B&atilde;i Ch&aacute;y, Giếng Đ&aacute;y, H&agrave; Khẩu, Việt Hưng, L&ecirc; Lợi, Sơn Dương, Đồng L&acirc;m, Kỳ Thượng.</p> <p>Theo đ&oacute;, để tăng cường quản l&yacute; Nh&agrave; nước về đất đai, đảm bảo việc chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n, UBND TP Hạ Long tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư x&acirc;y dựng tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde;, phường tr&ecirc;n.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Tạm dừng tách thửa, chuyển nhượng đất đai tại nhiều nơi ở Hạ Long - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/image2-tienphong-vn_dat_du_an_ha_long_quang_ninh_1572234194_alomuabannhadat_vn_tnkk.png" /><span class="fig">TP Hạ Long tạm dừng tiếp nhận v&agrave; giải quyết thủ tục đất đai tại 11 x&atilde;, phường. Ảnh: IT.</span></div> </div> <p>Cụ thể, c&aacute;c thủ tục tạm dừng bao gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; t&aacute;ch thửa đất; chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất; x&aacute;c nhận tiếp tục sử dụng đất n&ocirc;ng nghiệp đối với hộ gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n khi hết hạn sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng c&aacute;c loại đất (đất trồng l&uacute;a; trồng c&acirc;y h&agrave;ng năm kh&aacute;c; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm; đất l&acirc;m nghiệp; đất nu&ocirc;i trồng thủy sản; đất n&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c trừ trường hợp đất n&ocirc;ng nghiệp trong c&ugrave;ng thửa đất c&oacute; đất ở được quy định tại mục điều kiện t&aacute;ch thửa.</p> <p>Phạm vi tạm dừng thủ tục theo mặt bằng tuyến t&iacute;nh từ chỉ giới quy hoạch chi tiết x&acirc;y dựng v&agrave; chỉ giới GPMB sang 2 b&ecirc;n, mỗi b&ecirc;n 50m của c&aacute;c tuyến giao th&ocirc;ng:&nbsp;<span>Tuyến đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả; tuyến đường nối khu c&ocirc;ng nghiệp C&aacute;i L&acirc;n đến đường Cao tốc Hạ Long - V&acirc;n Đồn; tuyến đường kết nối từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ng&atilde; ba K&ecirc;nh Đồng, tuyến đường kết nối từ trung t&acirc;m TP đi x&atilde; Đồng L&acirc;m - Kỳ Thượng.&nbsp;</span></p> <p>Thời gian tạm dừng thủ tục từ ng&agrave;y 10/11/2020 đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o hủy bỏ văn bản tạm dừng của UBND TP.</p> <p>Đối với c&aacute;c hồ sơ đ&atilde; tiếp nhận (đủ hồ sơ hợp lệ) tại Trung t&acirc;m H&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng TP trước ng&agrave;y 11/11/2020 m&agrave; chưa thụ l&yacute; giải quyết sẽ tiếp tục được giải quyết đảm bảo theo quy định.</p> <p>UBND TP Hạ Long y&ecirc;u cầu UBND c&aacute;c x&atilde;, phường n&ecirc;u tr&ecirc;n kh&ocirc;ng chứng thực, kh&ocirc;ng x&aacute;c nhận đối với c&aacute;c hồ sơ thuộc c&aacute;c trường hợp trong phạm vi tạm dừng n&ecirc;u tr&ecirc;n từ ng&agrave;y 11/11/2020.</p> <p><span>Kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định đối với c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm về lấn chiếm đất đai, sử dụng đất kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&aacute;i ph&eacute;p, kh&ocirc;ng ph&eacute;p,...</span></p> <div><span>Trước đ&oacute;, hồi cuối th&aacute;ng 12/2019, trước t&igrave;nh trạng &ldquo;c&ograve;&rdquo; đất lộng h&agrave;nh, UBND huyện Ho&agrave;nh Bồ (Quảng Ninh) đ&atilde; ra quyết định dừng nhiều loại giao dịch đất để chờ ng&agrave;y huyện n&agrave;y s&aacute;p nhập về với TP Hạ Long để kiểm so&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh bất động sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top