Sửa quy định đầu trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi,...

Theo Thông tư 24 của Bộ Tài chính đã sửa đổi bổ sung quy định về "Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán" (Điều 5). Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật.

Chúng thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước. Đồng thời, được tự do mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.

dau-tu-chung-khoan.jpg
Bộ Tài chính quy định về xử lý các khoản dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán

Đáng chú ý, đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Trong thông tư cũng đã nêu rất rõ công thức mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Cụ thể, đối với chứng khoán đã niêm yết (bao gồm cả cổ phiếu, chứng quyền có đảm bảo đã niêm yết, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh): Giá chứng khoán thực tế trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

Còn đối với cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom) thì được xác định theo cách khác.

Đó là, giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở Giao dịch chứng khoán công bố.

Tiếp đến là đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết, đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, trong trường hợp không có giao dịch trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này.

Theo Đời sống
back to top