Sốt ruột với dự án chống ngập 10.000 tỷ

Ngày 10/7, phiên thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM trở thành phiên chất vấn, trả lời chất vấn với hàng loạt vấn đề “nóng”, gây bức xúc được các đại biểu (ĐB) đặt ra như tình trạng ngập nước, buộc các sở ban ngành chức năng và lãnh đạo UBND TPHCM phải giải trình.

<div> <p><span>Theo ĐB Trần Quang Thắng, chung cư cao tầng l&agrave;m lượng nước thải tăng đột biến. V&igrave; vậy, TPHCM n&ecirc;n buộc c&aacute;c nh&agrave; đầu tư phải c&oacute; nghĩa vụ đ&oacute;ng ph&iacute; chống ngập. Đơn cử, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất nặng. UBND TPHCM phải thu&ecirc; si&ecirc;u m&aacute;y bơm của Tập đo&agrave;n Quang Trung v&agrave; đang tiến h&agrave;nh n&acirc;ng đường. Đ&oacute; l&agrave; tiền thuế của to&agrave;n bộ người d&acirc;n TPHCM. Phải t&iacute;nh ph&iacute; n&agrave;y cho chủ đầu tư c&aacute;c cao ốc d&agrave;y đặc tr&ecirc;n đường th&igrave; mới hợp l&yacute;.</span></p> <p>ĐB Thắng thắc mắc: Dự &aacute;n kiểm so&aacute;t triều 10.000 tỷ đồng giải quyết ngập do triều cường cho 6,5 triệu d&acirc;n, tiến độ triển khai c&aacute;c cống Mương Chuối, Ph&uacute; Xu&acirc;n&hellip;đạt 65% trở l&ecirc;n l&agrave; rất đ&aacute;ng mừng nhưng vẫn chưa di dời được một số hộ d&acirc;n th&igrave; liệu c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; kịp ho&agrave;n th&agrave;nh trong th&aacute;ng 10 để giải quyết t&igrave;nh trạng ngập lụt?</p> <p>ĐB Huỳnh Đăng Linh cho biết mỗi lần tiếp x&uacute;c l&agrave; cử tri lại sốt ruột v&igrave; tiến độ si&ecirc;u dự &aacute;n chống ngập chậm do vướng mặt bằng. &ldquo;Cứ ngập l&agrave; th&agrave;nh phố lại huy động m&aacute;y bơm. Đ&oacute; chỉ l&agrave; giải ph&aacute;p trước mắt. Về l&acirc;u d&agrave;i cần chống ngập đồng bộ hơn&rdquo;.</p> <p>Trả lời c&aacute;c ĐB, Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng TPHCM L&ecirc; H&ograve;a B&igrave;nh cho biết t&igrave;nh trạng ngập nước của TPHCM đ&atilde; giảm. Ri&ecirc;ng &ldquo;rốn ngập&rdquo; đường Nguyễn Hữu Cảnh, theo d&otilde;i trước, trong v&agrave; sau mưa cho thấy, nếu mưa c&oacute; vũ lượng vượt 95 mm th&igrave; tuyến đường bị ngập d&ugrave; c&oacute; m&aacute;y bơm, nhưng nước tho&aacute;t hết khoảng 30-40 ph&uacute;t sau mưa. Đối với ngập do triều cường, từ năm 2008 đến nay TPHCM đ&atilde; giảm đ&aacute;ng kể.</p> <p>Giải tr&igrave;nh th&ecirc;m về si&ecirc;u dự &aacute;n chống ngập, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TPHCM V&otilde; Văn Hoan cho biết, dự &aacute;n phức tạp cả về thi c&ocirc;ng v&agrave; vận h&agrave;nh với 6 cống kiểm so&aacute;t triều v&agrave; 3 hạng mục đ&ecirc; k&egrave;. Việc quản l&yacute;, vận h&agrave;nh kh&ocirc;ng đơn giản bởi hệ thống vừa kiểm so&aacute;t triều, vừa kiểm so&aacute;t lũ do mưa, vừa kiểm so&aacute;t lưu lượng nước tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh rạch v&agrave; đảm bảo giao th&ocirc;ng thủy.</p> <p>&ldquo;Trong 4 năm triểu khai, mất 1 năm loay hoay cơ chế vận h&agrave;nh, kiểm so&aacute;t t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; nghiệm thu từng giai đoạn. Hiện dự &aacute;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 85% khối lượng. Bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng cơ bản đ&atilde; xong. 2 cửa van cống Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; được lắp đặt v&agrave; cuối th&aacute;ng n&agrave;y sẽ lắp van cống Mương Chuối&rdquo;, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top