'Sốt đất đã hạ nhiệt'

Thông tin về sốt đất ở các địa phương, ông Mai Văn Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT cho biết tình trạng này đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

<div> <p>T&igrave;nh h&igrave;nh sốt đất tại c&aacute;c địa phương được n&ecirc;u ra tại họp b&aacute;o thường kỳ qu&yacute; I do Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường (TNMT) tổ chức.</p> <p>Trao đổi b&aacute;o ch&iacute;, &ocirc;ng Mai Văn Phấn cho biết Tổng cục Quản l&yacute; đất đai đ&atilde; tham mưu l&atilde;nh đạo Bộ c&oacute; văn bản gửi UBND c&aacute;c tỉnh, TP, trong đ&oacute; y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương phải c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gi&aacute; đất.</p> <p>Sau khi c&aacute;c địa phương c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin, t&igrave;nh trạng sốt đất đ&atilde; c&oacute; dấu hiệu hạ nhiệt.</p> <p>&ldquo;Ở đ&acirc;y c&oacute; b&agrave;i học về c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; thị trường bất động sản. C&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y được triển khai chưa thấu đ&aacute;o n&ecirc;n xuất hiện t&igrave;nh trạng m&ocirc;i giới lợi dụng, g&acirc;y n&oacute;ng thị trường. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp thu b&agrave;i học n&agrave;y để trong cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch cũng như tổ chức thực hiện phải c&oacute; sự kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tốt hơn&rdquo;, &ocirc;ng Phấn n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Sot dat da ha nhiet anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_ong_mai_van_phan.jpg" title="Sốt đất đã hạ nhiệt ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Mai Văn Phấn, Ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục Quản l&yacute; Đất đai. Ảnh: <em>VGP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện nay, Tổng cục Quản l&yacute; đất đai đ&atilde; tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o của một số địa phương, Bộ TNMT đang chờ c&aacute;c địa phương kh&aacute;c gửi b&aacute;o c&aacute;o để tổng hợp ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n, từ đ&oacute; đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp.</p> <p>Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m tại buổi họp b&aacute;o, &ocirc;ng Mai Văn Phấn cho biết Tổng cục Quản l&yacute; đất đai cũng đ&atilde; lập kế hoạch kiểm tra vấn đề quản l&yacute; đất đai tại 26 tỉnh, th&agrave;nh phố.</p> <p>Trong đ&oacute; tại Điện Bi&ecirc;n, H&ograve;a B&igrave;nh, Bắc Ninh, Lai Ch&acirc;u, H&agrave; Giang, Lạng Sơn, B&igrave;nh Định, Long An, Kon Tum, Ki&ecirc;n Giang, An Giang, Vĩnh Long, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u sẽ kiểm tra việc chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin ph&eacute;p; việc quản l&yacute;, sử dụng đất trồng l&uacute;a; việc chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất trồng l&uacute;a, đất rừng ph&ograve;ng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n tại địa phương đ&atilde; được Thủ tướng chấp thuận từ trước 1/7/2014.</p> <p>Tại H&agrave; Nội, sẽ kiểm tra việc chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật đất đai trong việc đăng k&yacute; đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất; kiểm tra việc quản l&yacute; sử dụng đất tại một số dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng đưa đất v&agrave;o sử dụng hoặc chậm đưa đất v&agrave;o sử dụng.</p> <p>Tại TP.HCM sẽ kiểm tra c&aacute;c trường hợp chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin ph&eacute;p; việc quản l&yacute;, sử dụng đất trồng l&uacute;a; việc chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất trồng l&uacute;a, đất rừng ph&ograve;ng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n tại địa phương đ&atilde; được Thủ tướng chấp thuận từ trước 1/7/2014.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Sot dat da ha nhiet anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_untitled.jpg" title="Sốt đất đã hạ nhiệt ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thời gian qua, hiện tượng c&ograve; thổi gi&aacute; đất, gi&aacute; bất động sản đang diễn ra ở nhiều địa phương tr&ecirc;n khắp cả nước. Ảnh: <em>Hiếu C&ocirc;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i ra, Tổng cục Quản l&yacute; đất đai cũng sẽ kiểm tra việc đăng k&yacute;, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh&agrave; ở v&agrave; t&agrave;i sản kh&aacute;c gắn liền với đất tại một số dự &aacute;n ph&aacute;t triển nh&agrave;.</p> <p>Tại Hải Ph&ograve;ng, sẽ kiểm tra việc chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật đất đai trong việc đăng k&yacute; đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất. Tại B&igrave;nh Thuận sẽ kiểm tra việc thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c định gi&aacute; đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, t&aacute;i định cư v&agrave; ph&aacute;t triển quỹ đất.</p> <p>Trước đ&oacute;, Bộ TNMT c&oacute; văn bản đề nghị UBND c&aacute;c tỉnh, TP chỉ đạo sở TNMT v&agrave; c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan tăng cường quản l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản, nhất l&agrave; bất động sản h&igrave;nh th&agrave;nh trong tương lai. Hoạt động m&ocirc;i giới bất động sản phải được kiểm tra s&aacute;t sao, đảm bảo tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Đồng thời, c&aacute;c cơ quan chức năng cần c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin quy hoạch để người d&acirc;n tiếp cận một c&aacute;ch ch&iacute;nh thống, kh&ocirc;ng bị nhiễu th&ocirc;ng tin, để tr&aacute;nh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi gi&aacute; nhằm thu lợi bất ch&iacute;nh, đồng thời c&oacute; biện ph&aacute;p quản l&yacute; sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ph&ecirc; duyệt.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Đời sống
back to top