Siết chặt biên giới Tây Nam chống dịch

Covid-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường người, lập nhiều chốt ngăn chặn vượt biên, xây dựng kịch bản cho tình huống xấu nhất.

<div> <p class="Normal"><span><strong>Ki&ecirc;n Giang</strong> c&oacute; 56 km bi&ecirc;n giới gi&aacute;p Campuchia, bờ biển d&agrave;i hơn 200 km. Theo UBND tỉnh, hiện c&oacute; h</span>ơn 103.000 người gốc Việt sinh sống tại Campuchia. Ri&ecirc;ng 3 tỉnh (Kampot, Kep v&agrave; Preah Sihanouk) gi&aacute;p tỉnh Ki&ecirc;n Giang c&oacute; tr&ecirc;n 700 hộ, với khoảng 1.700 người gốc Việt đang cư tr&uacute;. Thời gian qua, nhiều trường hợp từ Campuchia nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p bằng đường biển v&agrave;o Ph&uacute; Quốc.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Khu cách ly tập trung tại TP Hà Tiên. Ảnh: An Phú." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_9b1a558b772e8570dc3f-4749-1619246247.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Khu c&aacute;ch ly tập trung tại TP H&agrave; Ti&ecirc;n. Ảnh: <em>An Ph&uacute;.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Với địa h&igrave;nh tiếp gi&aacute;p cả tr&ecirc;n đất liền v&agrave; biển với nhiều nguy cơ như vậy, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng chống Covid-19 tỉnh Ki&ecirc;n Giang x&aacute;c định, kiểm so&aacute;t tuyến bi&ecirc;n giới l&agrave; nhiệm vụ quan trọng h&agrave;ng đầu trong ph&ograve;ng chống dịch. Tỉnh cũng nhận định TP H&agrave; Ti&ecirc;n (c&oacute; 14 km đường bộ v&agrave; 26 km bờ biển gi&aacute;p Campuchia) l&agrave; địa b&agrave;n n&oacute;ng về vượt bi&ecirc;n n&ecirc;n đ&atilde; lập 48 chốt chặn với nhiều lớp tuần tra ng&agrave;y đ&ecirc;m.</p> <p class="Normal">Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Ki&ecirc;n Giang Nguyễn Lưu Trung cho hay, ph&ograve;ng chống dịch ở địa phương vẫn nằm trong kiểm so&aacute;t. Tuy nhi&ecirc;n diễn biến Covid-19 ở Campuchia phức tạp, kh&oacute; lường n&ecirc;n tỉnh c&ugrave;ng với Bộ Y tế đ&atilde; x&acirc;y dựng kịch bản cho t&igrave;nh huống xấu nhất: lập bệnh viện d&atilde; chiến 300-500 giường để điều trị ca bệnh nhẹ; 50 giường c&ugrave;ng trang thiết bị điều trị những ca nặng...</p> <p class="Normal">Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur TP HCM được Bộ Y tế y&ecirc;u cầu tăng cường b&aacute;c sỹ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế v&agrave; thiết lập c&aacute;c labo x&eacute;t nghiệm đủ ti&ecirc;u chuẩn tại H&agrave; Ti&ecirc;n v&agrave; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ki&ecirc;n Giang.</p> <p class="Normal">Tỉnh <strong>An Giang </strong>c&oacute; khoảng 100 km đường bi&ecirc;n gi&aacute;p Campuchia, 2 cửa khẩu quốc tế v&agrave; rất nhiều &quot;đường m&ograve;n lối mở&quot;. Do đ&oacute; bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh v&agrave; cơ quan chức năng duy tr&igrave; nghi&ecirc;m ngặt việc tuần tra kiểm so&aacute;t, với gần 200 tổ, chốt c&ugrave;ng 2.000 người tr&ecirc;n tuyến bi&ecirc;n giới.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Bộ đội biên phòng An Giang tuần tra tuyến biên giới. Ảnh: Thành Nam" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_bien-phong-an-giang-tuan-tra-3145-1619234104.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng An Giang tuần tra tuyến bi&ecirc;n giới. Ảnh: <em>Th&agrave;nh Nam.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Đại t&aacute; Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng An Giang khẳng định, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch, ngăn chặn nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p l&agrave; nhiệm vụ h&agrave;ng đầu. Tỉnh vận động 33.000 hộ d&acirc;n sống gần bi&ecirc;n giới k&yacute; cam kết thực hiện biện ph&aacute;p chống dịch, kh&ocirc;ng xuất nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. Đầu năm đến nay, tỉnh ph&aacute;t hiện, bắt giữ 400 vụ vượt bi&ecirc;n với hơn 600 người, đưa đi c&aacute;ch ly tập trung.</p> <p class="Normal">Với hơn 130 km gi&aacute;p Campuchia, tỉnh<strong> Long An</strong> đang duy tr&igrave; 40 tổ, chốt kiểm so&aacute;t ở v&ugrave;ng bi&ecirc;n. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh ph&aacute;t hiện, bắt giữ hơn 130 trường hợp xuất nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, trong đ&oacute; c&oacute; 95 người nước ngo&agrave;i. C&ocirc;ng an tỉnh đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n 14 vụ &aacute;n, 29 bị can về h&agrave;nh vi Tổ chức cho người kh&aacute;c xuất, nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, trong đ&oacute; 4 vụ đ&atilde; x&eacute;t xử.</p> <p class="Normal">Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn H&ograve;a cho biết, quan điểm địa phương lu&ocirc;n xử nghi&ecirc;m trường hợp xuất nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. Hiện, khu vực bi&ecirc;n giới c&oacute; 36 chốt kiểm so&aacute;t d&atilde; chiến, gặp kh&oacute; khăn khi m&ugrave;a mưa đến. Do đ&oacute; tỉnh triển khai x&acirc;y dựng 13 chốt kiểm so&aacute;t ki&ecirc;n cố bằng h&igrave;nh thức x&atilde; hội h&oacute;a, người d&acirc;n hiến đất, để gi&uacute;p lực lượng tuần tra c&oacute; điều kiện sống tốt hơn.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="6 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng Long An bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên sang Campuchia hôm 22/4. Ảnh: Văn Dát" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-8889-jpg-8286-1619234104.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">6 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng Long An bắt giữ khi đang t&igrave;m c&aacute;ch vượt bi&ecirc;n sang Campuchia h&ocirc;m 22/4. Ảnh: <em>Văn D&aacute;t.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">L&agrave; tỉnh c&oacute; bi&ecirc;n giới gi&aacute;p Campuchia d&agrave;i nhất, khoảng 240 km, <strong>T&acirc;y Ninh</strong> đang bố tr&iacute; 123 chốt với tr&ecirc;n 600 c&aacute;n bộ, chiến sĩ t&uacute;c trực. &Ocirc;ng Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh T&acirc;y Ninh n&oacute;i địa phương c&ograve;n c&oacute; nhiều biện ph&aacute;p &quot;bọc l&oacute;t nhiều lớp&quot; để ngăn chặn dịch: vận động người d&acirc;n kh&ocirc;ng qua lại đường bi&ecirc;n; thưởng n&oacute;ng người tố gi&aacute;c vượt bi&ecirc;n; kiểm so&aacute;t chặt xe &ocirc;m ở khu vực bi&ecirc;n giới...</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng Ngọc, trung b&igrave;nh mỗi ng&agrave;y tỉnh tiếp nhận c&aacute;ch ly 20-30 người từ Campuchia. Với diễn biến dịch phức tạp tại nước bạn, T&acirc;y Ninh đ&atilde; chuẩn bị hơn 3.000 giường hỗ trợ c&aacute;ch ly y tế. &quot;Ngo&agrave;i ra, để c&ocirc;ng t&aacute;c chống Covid-19 hiệu quả, tỉnh đ&atilde; chi ng&acirc;n s&aacute;ch hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 3 tỉnh (Svay Rieng, Tbong Khmun, Prey Veng) gi&aacute;p T&acirc;y Ninh&quot;, &ocirc;ng Ngọc n&oacute;i.</p> <p class="Normal">L&agrave;m việc với <strong>10 tỉnh</strong><strong> gi&aacute;p Campuchia </strong>h&ocirc;m 23/4, Ph&oacute; thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban chỉ đạo chống Covid-19 Quốc gia) y&ecirc;u cầu, c&aacute;c tỉnh tăng cường kiểm so&aacute;t, xử nghi&ecirc;m nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p trước nguy cơ dịch x&acirc;m nhập.</p> <p class="Normal">&quot;Vừa qua đ&atilde; c&oacute; trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam v&agrave; mắc Covid-19. Nếu những người mắc bệnh x&acirc;m nhập cộng đồng, dự sự kiện đ&ocirc;ng người hậu quả sẽ kh&oacute; lường&quot;, Ph&oacute; thủ tướng n&oacute;i v&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c tỉnh bi&ecirc;n giới cần thực hiện nghi&ecirc;m việc x&eacute;t nghiệm, c&aacute;ch ly y tế người nhập cảnh.</p> <p class="Normal">Với đường bộ, đường biển, &ocirc;ng Đam cho biết tinh thần chung Ch&iacute;nh phủ khuyến kh&iacute;ch người d&acirc;n Việt Nam ở nước ngo&agrave;i hạn chế di chuyển. Trường hợp qu&aacute; kh&oacute; khăn, cần về nước th&igrave; khi về phải khai b&aacute;o để cơ quan chức năng tiếp nhận c&aacute;ch ly, c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch.</p> <p class="Normal">Ph&oacute; thủ tướng cũng đồng thuận &yacute; kiến của c&aacute;c tỉnh về việc k&ecirc;u gọi người d&acirc;n b&aacute;o tin cho ch&iacute;nh quyền khi ph&aacute;t hiện người về từ nước ngo&agrave;i sống trong khu vực. &quot;Những trường hợp nhập cảnh bất hợp ph&aacute;p đều bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự, kh&ocirc;ng thể v&igrave; một v&agrave;i c&aacute; nh&acirc;n m&agrave; g&acirc;y họa cho cả nước&quot;, &ocirc;ng Đam n&oacute;i v&agrave; y&ecirc;u cầu việc tổ chức c&aacute;ch ly cần đảm bảo quy định, kh&ocirc;ng để l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top