Sáng 18/4: Không có ca mắc COVID-19; Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra phòng chống dịch tại Kiên Giang

Bản tin sáng 18/4 của Bộ Y tế cho biết, không có ca mắc COVID-19. Như vậy tạm thời 12h trôi qua, số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn là 2.781 ca. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin tại tỉnh Kiên Giang.

<div> <p style="text-align: justify;"><strong>T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 18/4, Việt Nam kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc COVID-19. Như vậy, tạm thời 12h tr&ocirc;i qua, Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; th&ecirc;m ca bệnh, hiện vẫn l&agrave; 2.781 ca.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đến 6h s&aacute;ng ng&agrave;y 18/4, Việt Nam c&oacute; tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến nay: 910 ca ri&ecirc;ng Hải Dương c&oacute; 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), H&agrave; Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Ch&iacute; Minh (36 ca ), Ho&agrave; B&igrave;nh (2 ca), H&agrave; Giang (1 ca), Điện Bi&ecirc;n (3 ca), B&igrave;nh Dương (6 ca), Hải Ph&ograve;ng (4 ca ), Hưng Y&ecirc;n (3 ca).</p> <p style="text-align: justify;">10 tỉnh, th&agrave;nh phố (Ho&agrave; B&igrave;nh, Điện Bi&ecirc;n, H&agrave; Giang, B&igrave;nh Dương, Hưng Y&ecirc;n, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; 64 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;</p> <p style="text-align: justify;">- H&agrave; Nội 61 ng&agrave;y v&agrave; Hải Ph&ograve;ng 54 ng&agrave;y, Hải Dương đ&atilde; 24 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Số ca mắc COVID-19 của thế giới</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Cả thế giới có 141.264.686 ca mắc, trong đó 119.879.311 ca đã khỏi bệnh; 3.022.247 ca tử vong và 18.363.126 ca điều trị (106.751 ca diễn biến nặng)</p> <p style="text-align: justify;">- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 633.855 ca, tử vong tăng 7.508 ca.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 40.443, trong đ&oacute;:</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<img alt="cach ly sang 18" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/media-suckhoedoisong-vn_cach-20ly-20sang-2018.jpg" />&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 529</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 24.660</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 15.254.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Bộ Y tế:&nbsp;tổng số bệnh nh&acirc;n khỏi bệnh ở nước ta đến nay l&agrave; 2.445 /2.781</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế tr&ecirc;n cả nước&nbsp; hiện c&oacute; 45 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 11 ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2: 16 ca; số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 18 ca.</p> <p style="text-align: justify;">Số ca tử vong li&ecirc;n quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca, đ&acirc;y l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</p> <p style="text-align: justify;">Để sống chung an to&agrave;n với đại dịch COVID-19, người d&acirc;n cần tu&acirc;n thủ thực hiện nguy&ecirc;n tắc 5K của Bộ Y tế:&nbsp;Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng c&aacute;ch; Kh&ocirc;ng tụ tập v&agrave; Khai b&aacute;o y tế.</p> <div class="style-box" style="text-align: justify;"><strong>Theo th&ocirc;ng tin từ Bộ Y tế, s&aacute;ng nay 18/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế c&ugrave;ng đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Bộ Y tế tiến h&agrave;nh kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch v&agrave; ti&ecirc;m chủng vắc xin COVID-19 tại tỉnh Ki&ecirc;n Giang.&nbsp;</strong><br /> Tại cuộc họp trực tuyến ph&ograve;ng chống COVID-19 vừa diễn ra, &ocirc;ng H&agrave; Văn Ph&uacute;c, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Ki&ecirc;n Giang cho biết, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch tại c&aacute;c tỉnh bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam đang rất căng thẳng, trong bối cảnh số ca mắc tại c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng &hellip; tăng mạnh.<br /> <br /> Thời gian qua, việc kiểm so&aacute;t c&aacute;c ca nhập cảnh qua đường m&ograve;n, lối mở, tr&ecirc;n biển kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng.<br /> <br /> &Ocirc;ng Ph&uacute;c dẫn chứng, Ki&ecirc;n Giang c&oacute; 56km bi&ecirc;n giới đường bộ, hơn 200km đường bờ biển, h&agrave;ng ng&agrave;y c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n t&agrave;u c&aacute;, t&agrave;u chở dầu, chở nhu yếu phẩm của c&aacute;c nước c&ugrave;ng hoạt động n&ecirc;n việc kiểm so&aacute;t xuất nhập cảnh tr&ecirc;n bộ v&agrave; tr&ecirc;n biển rất kh&oacute; khăn. Ri&ecirc;ng từ ng&agrave;y 20/2 đến nay, c&oacute; 1.262 người về nước từ c&aacute;c nước gi&aacute;p bi&ecirc;n giới (cả hợp ph&aacute;p v&agrave; tr&aacute;i ph&eacute;p), trong đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; 36 ca dương t&iacute;nh, 8 ca nghi ngờ.<br /> <br /> Hiện tại, tất cả c&aacute;c bệnh nh&acirc;n mắc COVID-19 khi nhập cảnh đều được chuyển v&agrave;o Trung t&acirc;m Y tế huyện H&agrave; Ti&ecirc;n điều trị. Tuy nhi&ecirc;n Trung t&acirc;m n&agrave;y rất b&eacute;, chỉ điều trị được khoảng 30 bệnh nh&acirc;n, n&acirc;ng cấp tối đa cũng chỉ l&ecirc;n được 50 giường.<br /> <br /> Trước t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n, Ki&ecirc;n Giang kiến nghị Bộ Y tế sớm xem x&eacute;t cho địa phương tr&igrave;nh Thủ tướng th&agrave;nh lập bệnh viện d&atilde; chiến.<br /> <br /> &ldquo;Th&ocirc;ng thường, bệnh viện d&atilde; chiến được thiết lập khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh, nhưng với Ki&ecirc;n Giang, bệnh viện d&atilde; chiến để thu dung, điều trị bệnh nh&acirc;n từ bi&ecirc;n giới về. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận định, bệnh viện n&agrave;y c&oacute; thể tồn tại trong 1-2 năm tới cho đến khi dịch tại Campuchia, Th&aacute;i Lan v&agrave; c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; kiểm so&aacute;t được&rdquo;- &ocirc;ng Ph&uacute;c l&yacute; giải.<br /> <br /> L&atilde;nh đạo Sở Y tế Ki&ecirc;n Giang cho biết th&ecirc;m, kh&ocirc;ng thể sử dụng Trung t&acirc;m Y tế H&agrave; Ti&ecirc;n th&agrave;nh bệnh viện d&atilde; chiến, v&igrave; k&eacute;o d&agrave;i sẽ ảnh hưởng đến chăm s&oacute;c sức khoẻ nh&acirc;n d&acirc;n.</div> <p class="text-right mt20" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top