Bộ trưởng Y tế động viên lực lượng chống dịch ở Hà Tiên

Đây là nhiệm vụ vất quả và rất quan trọng. Mong anh em tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, chủ động phòng dịch", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói khi thăm các chốt kiểm soát.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4707_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>S&aacute;ng 18/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đến thăm c&aacute;c lực lượng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tại địa b&agrave;n bi&ecirc;n giới H&agrave; Ti&ecirc;n, tỉnh Ki&ecirc;n Giang.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4494_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Nhằm chủ động ứng ph&oacute; với dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t ở một số nước gi&aacute;p ranh, thời gian qua, Bộ Y tế đ&atilde; th&agrave;nh lập 5 đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến13 tỉnh, th&agrave;nh ở khu vực ĐBSCL để nắm t&igrave;nh h&igrave;nh. S&aacute;ng nay, Bộ trưởng Y tế c&ugrave;ng đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; thăm hỏi, động vi&ecirc;n c&aacute;n bộ, chiến sĩ Đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cửa khẩu quốc tế H&agrave; Ti&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; đơn vị phụ tr&aacute;ch kiểm so&aacute;t tuyến bi&ecirc;n giới gi&aacute;p ranh Campuchia.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4640_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&ldquo;Ki&ecirc;n Giang l&agrave; tỉnh c&oacute; đường bi&ecirc;n giới bộ d&agrave;i khoảng 60 km, bi&ecirc;n giới biển d&agrave;i h&agrave;ng chục km gi&aacute;p Campuchia. Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ở nước bạn, tỉnh đ&atilde; th&agrave;nh lập 130 chốt v&agrave; bố tr&iacute; 10 t&agrave;u để c&aacute;c lực lượng chức năng thực hiện việc kiểm so&aacute;t, ph&ograve;ng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế&rdquo;, &ocirc;ng Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Ki&ecirc;n Giang, cho biết.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4739_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong những th&aacute;ng qua, người mắc Covid-19 nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế H&agrave; Ti&ecirc;n được ng&agrave;nh chức năng xử l&yacute; đ&uacute;ng quy định, kh&ocirc;ng để xảy ra l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng. Việc kiểm so&aacute;t c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tr&ecirc;n biển cũng được thực hiện nghi&ecirc;m ngặt.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4605_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Long đ&aacute;nh gi&aacute; cao nỗ lực của Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Ki&ecirc;n Giang, ng&agrave;nh y tế, ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&aacute;c lực lượng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n bi&ecirc;n giới H&agrave; Ti&ecirc;n trong thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_img_0738_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đến thăm Trung t&acirc;m y tế Th&agrave;nh phố H&agrave; Ti&ecirc;n, Bộ trưởng đ&aacute;nh gi&aacute; tại đ&acirc;y chưa đủ điều kiện để điều trị v&agrave; chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n Covid-19. &Ocirc;ng Long ủng hộ kiến nghị của l&atilde;nh đạo tỉnh Ki&ecirc;n Giang về việc tr&igrave;nh Thủ tướng v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan t&iacute;nh to&aacute;n phương &aacute;n th&agrave;nh lập bệnh viện d&atilde; chiến điều trị Covid-19 tại H&agrave; Ti&ecirc;n để chủ động ứng ph&oacute; dịch bệnh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4776_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, việc th&agrave;nh lập bệnh viện d&atilde; chiến gi&uacute;p địa phương tăng t&iacute;nh chủ động điều trị Covid-19 theo phương ch&acirc;m 4 tại chỗ. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch nhờ đ&oacute; sẽ hiệu quả hơn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4570_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Trong chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y, Bộ trưởng Y tế cũng thăm hỏi, động vi&ecirc;n c&aacute;n bộ, chiến sĩ trực tại c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t dọc tuyến bi&ecirc;n giới gi&aacute;p Campuchia. &quot;Đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ vất quả v&agrave; rất quan trọng. Mong anh em tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần cảnh gi&aacute;c, chủ động ph&ograve;ng dịch&quot;, &ocirc;ng Long nhấn mạnh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tham luc luong chong Covid-19 o Ha Tien anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_dsc_4733_zing.jpg" title="Thăm lực lượng chống Covid-19 ở Hà Tiên ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Bộ trưởng Y tế lưu &yacute; Ki&ecirc;n Giang cần tăng t&iacute;nh chủ động, t&iacute;nh to&aacute;n c&aacute;c kịch bản tầm so&aacute;t, x&eacute;t nghiệm dịch bệnh tr&ecirc;n diện rộng tại địa b&agrave;n bi&ecirc;n giới H&agrave; Ti&ecirc;n khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ki&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng để trường hợp l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top