Sau Quảng Ninh, hơn 40.000 học sinh Hải Dương nghỉ học vì Covid-19

Hôm nay (28/1), hơn 40.000 học sinh của TP Chí Linh, Hải Dương nghỉ học để phòng dịch Covid-19. Ngày mai (29/1), toàn bộ học sinh của tỉnh tiếp tục nghỉ học.

<div> <p>Trao đổi với PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> ng&agrave;y 28/1, &ocirc;ng Lương Văn Việt, Gi&aacute;m đốc Sở Sở GD&amp;ĐT Hải Dương cho biết, Sở GD&amp;ĐT đ&atilde; tham mưu cho UBND tỉnh quyết định to&agrave;n bộ học sinh của th&agrave;nh phố Ch&iacute; Linh (hơn 40.000 em) nghỉ học từ h&ocirc;m nay để ph&ograve;ng dịch Covid-19.</p> <p>Ng&agrave;y mai, to&agrave;n bộ học sinh của tỉnh Hải Dương, với hơn 500.000 em, sẽ nghỉ học.</p> <p>Về c&acirc;u hỏi: &quot;Hải Dương c&oacute; t&iacute;nh đến phương &aacute;n khoanh v&ugrave;ng nguy hiểm để cho học sinh nghỉ học, v&ugrave;ng đỡ nguy hiểm, học sinh c&oacute; thể đến trường&quot;, &ocirc;ng Việt cho biết, t&ugrave;y t&igrave;nh h&igrave;nh.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Sau Quảng Ninh, hơn 40.000 học sinh Hải Dương nghỉ học vì Covid-19 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/28/icdn-dantri-com-vn_thisinhduthi-1596889612744-1611812934757.jpeg" title="Sau Quảng Ninh, hơn 40.000 học sinh Hải Dương nghỉ học vì Covid-19 - 1" /> <figcaption> <p>Ng&agrave;y mai, to&agrave;n bộ học sinh của tỉnh Hải Dương, với hơn 500.000 em, sẽ nghỉ học.</p> </figcaption> </figure> <p>&quot;Hiện nay c&aacute;c cơ quan chức năng đang ph&acirc;n t&iacute;ch kết quả mẫu, nếu khoanh v&ugrave;ng được dịch bệnh sẽ c&oacute; phương &aacute;n cụ thể tr&ecirc;n cơ sở an to&agrave;n tối đa cho học sinh v&agrave; c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n&quot;, &ocirc;ng Việt cho hay.</p> <p>Cũng theo &ocirc;ng Việt, chiều nay to&agrave;n bộ c&aacute;c trường học c&oacute; học sinh nghỉ sẽ khử khuẩn v&agrave; ng&agrave;y mai, to&agrave;n bộ c&aacute;c trường học c&ograve;n lại tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh sẽ khử khuẩn.</p> <p>Về việc điều chỉnh thời gian nghỉ tết cho học sinh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n như thế n&agrave;o, &ocirc;ng Việt cho biết, hy vọng t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 sớm được khống chế để ổn định việc dạy học.</p> <p>Trước mắt, UBND tỉnh y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị thực hiện nghi&ecirc;m việc ph&ograve;ng, chống Covid-19, đồng thời l&ecirc;n kế hoạch học trực tuyến hoặc học b&ugrave; cho học sinh, sinh vi&ecirc;n để đảm bảo kế hoạch năm học 2020-2021.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Sau Quảng Ninh, hơn 40.000 học sinh Hải Dương nghỉ học vì Covid-19 - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/28/icdn-dantri-com-vn_khu-khuan-1611813037662.jpg" title="Sau Quảng Ninh, hơn 40.000 học sinh Hải Dương nghỉ học vì Covid-19 - 2" /> <figcaption> <p>Ng&agrave;y 29/1, to&agrave;n bộ trường học của Hải Dương sẽ khử khuẩn.</p> </figcaption> </figure> <p>Trước đ&oacute;, s&aacute;ng 28/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đ&atilde; quyết định cho to&agrave;n bộ học sinh, sinh vi&ecirc;n từ cấp mầm non đến Đại học trong to&agrave;n tỉnh nghỉ học từ ng&agrave;y 28/1 đến hết tuần.</p> <p>Quảng Ninh hiện c&oacute; hơn 300.000 học sinh c&aacute;c cấp, chưa t&iacute;nh sinh vi&ecirc;n đại học, cao đẳng.</p> <p>Trước mắt học sinh sẽ nghỉ học, sau đ&oacute; t&ugrave;y t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế, Sở GD&amp;ĐT Quảng Ninh c&oacute; chỉ đạo tiếp theo.</p> <p>Ng&agrave;y 28/1, hai ca nhiễm Covid-19 mới được ph&aacute;t hiện, chấm dứt chuỗi 55 ng&agrave;y Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm cộng đồng.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 1553 l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n nam, 31 tuổi của Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế V&acirc;n Đồn.</p> <p>Người n&agrave;y tr&uacute; tại phường Hồng H&agrave;, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, H&agrave; Nội.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, nữ c&ocirc;ng nh&acirc;n 34 tuổi tại C&ocirc;ng ty TNHH Poyun tại Kim Điền, x&atilde; Hưng Đạo, TP Ch&iacute; Linh, tỉnh Hải Dương, được x&aacute;c định l&agrave; &quot;bệnh nh&acirc;n 1552&quot;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top