Sáng 14/10, không có ca mắc COVID-19, phải giám sát, quản lý chặt người nhập cảnh

Bản tin sáng ngày 14/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 42 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương nhất là các địa phương có cửa khẩu cần phối hợp với biên phòng giám sát, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, người nào cách ly tại cơ sở tập trung, người nào cách ly tại cơ sở lưu trú

<div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam:</strong></p> <p>- T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 14/10: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/7 đến nay: 551 ca&nbsp;<span>tại 15 tỉnh, th&agrave;nh phố gồm: Đ&agrave; Nẵng (389), Quảng Nam (96), Hải Dương (16), H&agrave; Nội (11), TP. Hồ Ch&iacute; Minh (08), Quảng Trị (07), Bắc Giang (06), Quảng Ng&atilde;i (05), Lạng Sơn (04), Đắk Lắk (03), Đồng Nai (02), Th&aacute;i B&igrave;nh (01), H&agrave; Nam (01), Thanh H&oacute;a (01) v&agrave; Kh&aacute;nh H&ograve;a (01). Đến nay, c&aacute;c ổ dịch đ&atilde; được kiểm so&aacute;t ở tất cả c&aacute;c địa phương ghi nhận ca bệnh.</span></p> <p>- T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 13/10 đến 6h ng&agrave;y 14/10: 0 ca mắc mới</p> <p>Đến h&ocirc;m nay Việt Nam đ&atilde; bước sang ng&agrave;y thứ 42 kh&ocirc;ng ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Ri&ecirc;ng tại H&agrave; Nội, theo Sở&nbsp;Y tế H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 17/8 đến nay, đ&atilde; 57 ng&agrave;y, H&agrave; Nội kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Tại TP Hồ Ch&iacute; Minh, đến nay, đ&atilde; 74 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 12.484, trong đ&oacute;: </strong></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 147</span></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 11.512 </span></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 825.</span></p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_sang_14.jpg" /></p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: </strong>đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đ&atilde; chữa khỏi 1.026 bệnh nh&acirc;n/1.113 bệnh nh&acirc;n COVID-19.</p> <p>Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm n&agrave;y nước ta kh&ocirc;ng c&ograve;n trường hợp bệnh nh&acirc;n COVID-19 n&agrave;o nặng.</p> <p>T&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2: 8 ca; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 với SARS-CoV-2: 2 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 14 ca.</p> <p>Số ca tử vong ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca,&nbsp;bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).&nbsp;Đa phần c&aacute;c trường hợp tử vong đều l&agrave; người cao tuổi, tr&ecirc;n nền bệnh l&yacute; nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư m&aacute;u giai đoạn cuối kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng ho&aacute; chất, hội chứng mạch v&agrave;nh, suy h&ocirc; hấp cấp, tho&aacute;i ho&aacute; đa khớp, tăng huyết &aacute;p, suy thượng thận mạn, đ&aacute;i th&aacute;o đường tuyp 2, nhiễm tr&ugrave;ng huyết, vi&ecirc;m phổi, suy kiệt, suy đa tạng.</p> <div class="style-box">Tại buổi giao ban trực tuyến triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 với c&aacute;c địa phương trong cả nước diễn ra h&ocirc;m qua- ng&agrave;y 13/10, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng v&agrave;o thời điểm n&agrave;y, việc ngăn chặn dịch từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o rất quan trọng m&agrave; đối tượng đặc biệt quan trọng l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, những người hồi hương, những người nhập cảnh.<br /> <br /> &ldquo;Vừa rồi ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy c&oacute; địa phương triển khai tốt, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; địa phương c&ograve;n lơ l&agrave;, bu&ocirc;ng lỏng v&agrave; kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t tốt người nhập cảnh, nhất l&agrave; những trường hợp c&aacute;ch ly tại cơ sở lưu tr&uacute;. C&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch ly đ&atilde; được hướng dẫn cụ thể tuy nhi&ecirc;n vẫn c&oacute; những địa phương kh&ocirc;ng thực hiện đ&uacute;ng hướng dẫn n&agrave;y. Chỉ cần một trường hợp nhiễm bệnh th&igrave; l&acirc;y lan sẽ gia tăng theo cấp số nh&acirc;n trong cộng đồng&rdquo;- Quyền Bộ trưởng thẳng thắn n&oacute;i.<br /> <br /> Do đ&oacute; Bộ Y tế đề nghị ng&agrave;nh y tế c&aacute;c địa phương, nhất l&agrave; c&aacute;c địa phương c&oacute; cửa khẩu cần phối hợp với bi&ecirc;n ph&ograve;ng gi&aacute;m s&aacute;t, quản l&yacute; chặt chẽ người nhập cảnh, người n&agrave;o c&aacute;ch ly tại cơ sở tập trung, người n&agrave;o c&aacute;ch ly tại cơ sở lưu tr&uacute;. Ch&uacute;ng ta phải giao tr&aacute;ch nhiệm cho ch&iacute;nh quyền địa phương, giao tr&aacute;ch nhiệm cho ch&iacute;nh quyền cơ sở, y tế cơ sở trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;m s&aacute;t, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm kịp thời v&agrave; theo d&otilde;i sau c&aacute;ch ly</div> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top