Quảng Nam đề xuất đón khách quốc tế có 'hộ chiếu vaccine'

Tỉnh Quảng Nam đăng ký đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine", kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và chỉ đến hai khu nghỉ dưỡng khép kín trên địa bàn.

<div> <p class="Normal">S&aacute;ng 18/4, &ocirc;ng L&ecirc; Tr&iacute; Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đ&atilde; gửi c&ocirc;ng văn đăng k&yacute; đến Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch k&egrave;m theo dự thảo phương &aacute;n đ&oacute;n kh&aacute;ch; nếu được Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt, Quảng Nam sẽ trở th&agrave;nh tỉnh đầu ti&ecirc;n trong cả nước &aacute;p dụng th&iacute; điểm cơ chế &#39;hộ chiếu vaccine&quot;.</p> <p class="Normal">&quot;Trước mắt ch&uacute;ng t&ocirc;i đăng k&yacute; th&iacute; điểm đợt một, đ&oacute;n kh&aacute;ch H&agrave;n Quốc, vừa l&agrave;m vừa r&uacute;t kinh nghiệm để chuyển sang đợt 2, mở rộng một số thị trường quốc tế kh&aacute;c&quot;, &ocirc;ng Thanh n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Kh&aacute;ch v&agrave;o Việt Nam sẽ do c&aacute;c h&atilde;ng lữ h&agrave;nh quốc tế tổ chức theo chuyến, mỗi người đều phải c&oacute; hộ chiếu vaccine v&agrave; giấy x&aacute;c nhận của cơ quan y tế với kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh. Đo&agrave;n kh&aacute;ch thu&ecirc; ri&ecirc;ng một chuyến bay (charter) đến s&acirc;n bay Chu Lai, kh&ocirc;ng phải c&aacute;ch ly m&agrave; đi thẳng về khu nghỉ dưỡng tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Duy Xuy&ecirc;n hoặc huyện N&uacute;i Th&agrave;nh; thời gian lưu tr&uacute; từ 5-10 ng&agrave;y.</p> <p class="Normal">Theo Chủ tịch Quảng Nam, Chu Lai được qui hoạch l&agrave; s&acirc;n bay quốc tế v&agrave; đủ điều kiện để bổ sung c&aacute;c trang thiết bị cần thiết, phục vụ cho việc tiếp nhận chuyến bay charter.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Hồng, Gi&aacute;m đốc Sở Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch Quảng Nam, th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, hai nơi nghỉ dưỡng n&ecirc;u tr&ecirc;n đều nằm biệt lập, c&aacute;ch xa c&aacute;c khu d&acirc;n cư; những người phục vụ trong hai cơ sở nghỉ dưỡng n&agrave;y sẽ được ti&ecirc;m vaccine Covid-19 kết hợp c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch theo quy định.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Nguyễn Văn, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết phương &aacute;n đ&oacute;n kh&aacute;ch đ&atilde; được tỉnh chuẩn bị chặt chẽ, chi tiết. &quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển kh&aacute;ch chỉ ở tr&ecirc;n xe, kh&ocirc;ng dừng dọc đường. Việc ph&ograve;ng dịch tại cơ sở lưu tr&uacute; được &aacute;p dụng như khu c&aacute;ch ly tập trung&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Hội An đông khách trở lại trong tháng 4 nhưng chủ yếu khách nội địa. Ảnh: Đắc Thành" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_173806997-800070260932999-4332-1669-5435-1618718539.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Hội An đ&ocirc;ng kh&aacute;ch trở lại trong th&aacute;ng 4 nhưng chủ yếu kh&aacute;ch nội địa. Ảnh:<em> Đắc Th&agrave;nh</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal"><strong>Trước đ&oacute; ng&agrave;y 15/4, Bộ trưởng Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch Nguyễn Văn H&ugrave;ng k&yacute; c&ocirc;ng văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam</strong>, cho hay Bộ c&oacute; kế hoạch mở lại c&aacute;c hoạt động du lịch quốc tế theo lộ tr&igrave;nh, Trong đ&oacute;, giai đoạn th&iacute; điểm từ th&aacute;ng 7/2021 đến th&aacute;ng 9/2021, sẽ tập trung v&agrave;o sản phẩm nghỉ dưỡng biển v&agrave; du lịch golf d&agrave;nh cho kh&aacute;ch đến từ thị trường H&agrave;n Quốc.</p> <p class="Normal">&quot;Việc đảm bảo an to&agrave;n cho kh&aacute;ch du lịch, cộng đồng d&acirc;n cư v&agrave; người lao động l&agrave; ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong việc mở lại hoạt động du lịch quốc tế, nhất l&agrave; trong giai đoạn th&iacute; điểm&quot;, c&ocirc;ng văn của Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch n&ecirc;u.</p> <p class="Normal">Sau khi nghi&ecirc;n cứu khảo s&aacute;t thực tế, Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch nhận thấy khu vực Nam Hội An v&agrave; s&acirc;n bay Chu Lai của tỉnh Quảng Nam c&oacute; khả năng đ&aacute;p ứng được c&aacute;c điều kiện về hạ tầng giao th&ocirc;ng, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, y&ecirc;u cầu quản l&yacute; kh&aacute;ch cũng như kh&ocirc;ng gian an to&agrave;n cho cộng đồng d&acirc;n cư để triển khai th&iacute; điểm.</p> <p class="Normal">V&igrave; vậy, để c&oacute; cơ sở b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng lựa chọn nơi th&iacute; điểm đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế trở lại Việt Nam, Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam r&agrave; so&aacute;t cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; c&aacute;c điều kiện đảm bảo an to&agrave;n; c&oacute; văn bản ch&iacute;nh thức khẳng định sẵn s&agrave;ng phối hợp với c&aacute;c Bộ trong việc n&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An vào ngày 14/3. Ảnh: Đỗ Anh Vũ" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_hoa-sua-vang-hoi-an-vnexpress-8383-5358-1618713887.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i tham quan phố cổ Hội An v&agrave;o ng&agrave;y 14/3. Ảnh: <em>Đỗ Anh Vũ</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Ng&agrave;y 10/4, trả lời <em>VnExpress</em>, Bộ trưởng <span>Nguyễn Văn H&ugrave;ng</span> cho biết do đ&oacute;ng cửa bi&ecirc;n giới để ngăn chặn dịch bệnh, n&ecirc;n năm 2020, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm khoảng 80% so với năm 2019. Lượng kh&aacute;ch quốc tế đến chủ yếu v&agrave;o đầu năm 2020.</p> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 4/2020 đến nay, Việt Nam dừng c&aacute;c đường bay thương mại quốc tế, n&ecirc;n lượng kh&aacute;ch quốc tế chủ yếu l&agrave; chuy&ecirc;n gia, lao động kỹ thuật cao, nh&agrave; đầu tư... nước ngo&agrave;i l&agrave;m việc tại c&aacute;c dự &aacute;n ở Việt Nam.</p> <p class="Normal">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nghi&ecirc;n cứu, chuẩn bị từng bước th&iacute; điểm lựa chọn một số sản phẩm, thị trường để &aacute;p dụng hộ chiếu vaccine, tạo điều kiện đ&oacute;n kh&aacute;ch đồng thời dễ d&agrave;ng đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng chống dịch bệnh&quot;, &ocirc;ng H&ugrave;ng n&oacute;i v&agrave; cho hay Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch mong muốn Ch&iacute;nh phủ sớm xem x&eacute;t, &aacute;p dụng &quot;hộ chiếu vaccine&quot;, bởi đ&acirc;y l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để mở cửa đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế.</p> <div class="box_brief_info"> <p>Hộ chiếu vaccine l&agrave; t&agrave;i liệu kỹ thuật số chứng minh một c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; được ti&ecirc;m ph&ograve;ng virus, trường hợp n&agrave;y l&agrave; Covid-19 (c&ograve;n được gọi l&agrave; thẻ sức khỏe kỹ thuật số). T&agrave;i liệu n&agrave;y được lưu trữ tr&ecirc;n điện thoại hoặc v&iacute; kỹ thuật số, dữ liệu hiển thị dưới dạng m&atilde; QR.</p> </div> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top