Qualcomm mở phòng thí nghiệm mới tại Việt Nam để mở rộng sản xuất chipset 5G, cung cấp dịch vụ kiểm thử cho VinSmart, BKAV và Viettel

Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến một số gã khổng lồ công nghệ lớn như Qualcomm tìm kiếm các kế hoạch dự phòng mới.

<div> <p><span>Việc triển khai&nbsp;c&ocirc;ng nghệ 5G tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới đ&atilde; khiến c&aacute;c nh&agrave; sản xuất chip tăng cường sản xuất hơn nữa. Họ cần phải đảm bảo rằng c&aacute;c nh&agrave; sản xuất điện thoại th&ocirc;ng minh sẽ c&oacute; đủ phần cứng để đ&aacute;p ứng nhu cầu đang li&ecirc;n tục tăng trưởng.&nbsp;</span></p> <p><span>Tập trung v&agrave;o việc đ&aacute;p ứng nhu cầu tăng li&ecirc;n tục n&agrave;y, Qualcomm đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o rằng họ sẽ mở một trung t&acirc;m R&amp;D tại Việt Nam để duy tr&igrave; việc sản xuất bộ vi xử l&yacute; Snapdragon.&nbsp;</span></p> <p><span>Qualcomm, giống như nhiều c&ocirc;ng ty Mỹ, cũng đ&atilde; mắc kẹt ở giữa một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ v&agrave; Trung Quốc.&nbsp;Một số c&ocirc;ng ty c&oacute; hoạt động sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu t&igrave;m kiếm những điểm đến kh&aacute;c.</span></p> <p><span>Qualcomm đ&atilde; quyết định x&acirc;y dựng ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm 5G mới tại Việt Nam. Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm sản xuất chipset 5G mới của c&ocirc;ng ty n&agrave;y sẽ được đặt tại H&agrave; Nội với 3 cơ sở phụ kh&aacute;c nhau, đ&oacute;ng vai tr&ograve; ph&aacute;t triển c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ di động mới của Qualcomm.&nbsp;</span></p> <p><span>Nh&agrave; m&aacute;y mới của Qualcomm Việt Nam sẽ sản xuất chip radio sắp tới v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t hiện h&igrave;nh ảnh mới được thiết kế d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho điện thoại th&ocirc;ng minh.&nbsp;</span></p> <p><span>Cơ sở đầu ti&ecirc;n trong số 3 cơ sở phụ l&agrave; ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm tần số v&ocirc; tuyến. Cơ sở thứ hai l&agrave; để kiểm tra mức ti&ecirc;u thụ năng lượng v&agrave; hiệu suất.&nbsp;Cơ sở thứ ba sẽ l&agrave;m việc để điều chỉnh cảm biến h&igrave;nh ảnh v&agrave; đo lường chất lượng của ch&uacute;ng.&nbsp;</span></p> <p><span>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm của Qualcomm được đặt ở trung t&acirc;m th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, cung cấp dịch vụ kiểm thử cho c&aacute;c đối t&aacute;c l&agrave; nh&agrave; sản xuất thiết bị gốc trong nước của Qualcomm, bao gồm VinSmart, BKAV v&agrave; Viettel.</span></p> <p><span>VinSmart đ&atilde; hợp t&aacute;c với Qualcomm v&agrave; Fujitsu để sản xuất điện thoại th&ocirc;ng minh c&ocirc;ng nghệ 5G tại Việt Nam.&nbsp;Qualcomm đặc biệt hy vọng về modem 5G, nhằm mục đ&iacute;ch sử dụng modem ri&ecirc;ng trong điện thoại th&ocirc;ng minh của nhiều thương hiệu như Apple.&nbsp;</span></p> <p><span>Ph&iacute;a c&ocirc;ng ty cho biết, l&agrave; một c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu về c&ocirc;ng nghệ kh&ocirc;ng d&acirc;y, Qualcomm đ&atilde; hợp t&aacute;c chặt chẽ với hệ sinh th&aacute;i di động của Việt Nam trong nhiều năm, bằng chứng l&agrave; việc th&agrave;nh lập văn ph&ograve;ng đầu ti&ecirc;n tại H&agrave; Nội v&agrave;o năm 2003 v&agrave; sau đ&oacute; tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o năm 2014. Từ l&acirc;u, sự hợp t&aacute;c của Qualcomm với c&aacute;c nh&agrave; khai th&aacute;c mạng di động tại Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; sản xuất thiết bị gốc đ&atilde; hỗ trợ ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ 2G, 3G, 4G v&agrave; ngay sau đ&oacute; l&agrave; 5G.</span></p> <div><span><span>Nikkei: Tại sao Nhật Bản mở cửa nhập cảnh với Việt Nam, Th&aacute;i Lan trước cả Hoa Kỳ, Trung Quốc hay H&agrave;n Quốc?</span></span></div> </div>

Theo cafef.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
Ca can thiệp lóc tách động mạch chủ tại bệnh viện E

Lóc tách động mạch chủ cấp dễ gây tử vong

Lóc tách động mạch chủ type A cấp tính là một thảm họa bệnh tim mạch. Khoảng 50% bệnh nhân tử vong trong 48 giờ đầu, 60% trong tuần đầu và tới 90% trong tháng đầu, khi đã vỡ, gây ép tim cấp, tỷ lệ tử vong gần như 100%.
back to top