Phát hiện tín hiệu lạ từ ngôi sao gần Hệ Mặt Trời

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra tín hiệu radio từ hướng của sao lùn đỏ Cận Tinh - ngôi sao gần Hệ Mặt Trời nhất.

<div> <p>Theo <em>The Guardian</em>, c&aacute;c nh&agrave; khoa học hiện chưa c&ocirc;ng bố ch&iacute;nh thức th&ocirc;ng tin n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, t&iacute;n hiệu lạ đ&oacute; được cho l&agrave; một ch&ugrave;m s&oacute;ng v&ocirc; tuyến hẹp 980 MHz do k&iacute;nh thi&ecirc;n văn Parkes tại Australia ph&aacute;t hiện ra trong khoảng th&aacute;ng 4 đến th&aacute;ng 5/2019.</p> <p>K&iacute;nh thi&ecirc;n văn Parkes l&agrave; một phần của dự &aacute;n Breakthrough Listen trị gi&aacute; <abbr class="rate-usd">100 triệu USD</abbr> nhằm t&igrave;m kiếm t&iacute;n hiệu v&ocirc; tuyến từ b&ecirc;n ngo&agrave;i Hệ Mặt Trời. T&iacute;n hiệu 980 MHz chỉ xuất hiện một lần duy nhất v&agrave; chưa từng được t&igrave;m thấy trở lại. Theo <em>Scientific American</em>, dải s&oacute;ng v&ocirc; tuyến đ&oacute; thường chỉ ph&aacute;t ra từ vệ tinh v&agrave; c&aacute;c sản phẩm do con người tạo ra.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phat hieu tin hieu cua nguoi ngoai hanh tinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/30/znews-photo-zadn-vn_3234.jpg" title="Phát hiệu tín hiệu của người ngoài hành tinh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>K&iacute;nh thi&ecirc;n văn Parkes - nơi ph&aacute;t hiện ra t&iacute;n hiệu lạ từ sao Cận Tinh. Ảnh: <em>CSIRO</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Breakthrough Listen thường xuy&ecirc;n ph&aacute;t hiện ra c&aacute;c t&iacute;n hiệu v&ocirc; tuyến bất thường - từ t&iacute;n hiệu tự nhi&ecirc;n của mặt trời đến c&aacute;c nguồn tự nhi&ecirc;n kh&aacute;c b&ecirc;n ngo&agrave;i Hệ mặt trời. Tuy nhi&ecirc;n, t&iacute;n hiệu lần n&agrave;y dường như được ph&aacute;t trực tiếp từ Cận Tinh - ng&ocirc;i sao l&ugrave;n đỏ c&aacute;ch Hệ mặt trời chỉ 4,2 năm &aacute;nh s&aacute;ng. Đ&acirc;y cũng l&agrave; ng&ocirc;i sao gần Hệ mặt trời nhất.</p> <p>Một điểm đ&aacute;ng ngờ kh&aacute;c l&agrave; t&iacute;n hiệu n&agrave;y đ&atilde; hơi dịch chuyển trong khi c&aacute;c nh&agrave; khoa học quan s&aacute;t, giống sự thay đổi do chuyển động của một h&agrave;nh tinh. Cận Tinh từng được cho l&agrave; một h&agrave;nh tinh đ&aacute;, lớn hơn Tr&aacute;i Đất 17%.</p> <p>Dẫn lời một nguồn tin giấu t&ecirc;n, <em>The Guardia</em><em>n</em> cho biết đ&acirc;y l&agrave; &ldquo;ứng vi&ecirc;n nghi&ecirc;m t&uacute;c đầu ti&ecirc;n cho việc người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh ph&aacute;t t&iacute;n hiệu li&ecirc;n lạc&rdquo; kể từ khi c&aacute;c nh&agrave; khoa học ph&aacute;t hiện ra t&iacute;n hiệu lạ đầu ti&ecirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i Tr&aacute;i Đất v&agrave;o năm 1977. Tuy nhi&ecirc;n, vẫn c&oacute; khả năng đ&acirc;y chỉ l&agrave; t&iacute;n hiệu từ một sao chổi hoặc đ&aacute;m mấy hydro n&agrave;o đ&oacute;.</p> <p>Sofia Sheikh của Đại học Pennsylvania, người đứng đầu bộ phận ph&acirc;n t&iacute;ch t&iacute;n hiệu của Breakthrough Listen b&agrave;y tỏ sự phấn kh&iacute;ch: &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; t&iacute;n hiệu th&uacute; vị nhất m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy trong dự &aacute;n. Trước đ&acirc;y, chưa từng c&oacute; t&iacute;n hiệu n&agrave;o vượt qua được bộ lọc của ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo;. N&oacute;i với <em>Scientific American</em>, Sheikh cho biết đ&atilde; đặt t&ecirc;n cho t&iacute;n hiệu n&agrave;y l&agrave; &ldquo;ứng vi&ecirc;n đột ph&aacute; 1&rdquo; (BLC1).</p> <p>Th&aacute;ch thức lớn nhất trong việc t&igrave;m kiếm sự sống b&ecirc;n ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh l&agrave; kh&ocirc;ng ai biết người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh li&ecirc;n lạc bằng c&aacute;ch n&agrave;o v&agrave; kh&ocirc;ng ai biết hết c&aacute;c nguồn s&oacute;ng v&ocirc; tuyến tự nhi&ecirc;n ngo&agrave;i vũ trụ. V&igrave; vậy, khi ph&aacute;t hiện ra c&aacute;c t&iacute;n hiệu c&oacute; vẻ như hợp l&yacute; về mặt c&ocirc;ng nghệ, người ta sẽ nghĩ ngay đến người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh.</p> <p>Cho đến nay, kh&ocirc;ng c&oacute; dữ liệu n&agrave;o về t&iacute;n hiệu n&agrave;y được c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai. Ngay cả khi n&oacute; được c&ocirc;ng khai, vẫn c&oacute; khả năng người ta chẳng thể t&igrave;m ra được kết luận cuối c&ugrave;ng về n&oacute;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Ứng dụng AI thúc đẩy chuyển đổi ngành y tế

Ứng dụng AI thúc đẩy chuyển đổi ngành y tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một kỷ nguyên mới cho chẩn đoán hình ảnh và chuyển đổi ngành y tế theo nhiều cách khác nhau. các xu hướng ứng dụng AI trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và cách công nghệ có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi ngành y tế tại Việt Nam.
Một ngày của người làm phát hành báo

Một ngày của người làm phát hành báo

Cầm tờ báo trên tay, bạn đọc quan tâm đến thông tin, sự kiện và cùng lắm là nhớ tên tác giả, chứ ít ai biết đến sự vất vả của nhân viên phát hành, những người thầm lặng góp phần quan trọng phát hành tờ báo ra sạp đúng giờ, dù nắng hay mưa.
back to top