Phát hiện đột phá của Hàn Quốc về bản đồ gen virus corona mới

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã có một phát hiện được mô tả là đột phá về virus SARS-CoV-2 có thể giúp hiểu sâu về cách virus sinh sôi và "trốn thoát" hệ miễn dịch của con người.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phát hiện đột phá của Hàn Quốc về bản đồ gen virus corona mới - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/04/11/icdn-dantri-com-vn_healthpublichealthcovid-19-researchsarscov-2-viruses-1586565985275.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/11/icdn-dantri-com-vn_healthpublichealthcovid-19-researchsarscov-2-viruses-1586565985275.jpg" title="Phát hiện đột phá của Hàn Quốc về bản đồ gen virus corona mới - 1" /> <figcaption> <p>Ảnh chụp virus SARS-CoV-2 tấn c&ocirc;ng v&agrave;o một tế b&agrave;o tại một cơ sở nghi&ecirc;n cứu ở Fort Detrick, Maryland, Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p>Đội ngũ nghi&ecirc;n cứu dẫn đầu bởi b&agrave; V. Narry Kim v&agrave; &ocirc;ng Chang Hyeshi tại Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu RNA thuộc Viện Khoa học Cơ bản Seoul, H&agrave;n Quốc cho biết họ đ&atilde; t&igrave;m ra được &ldquo;bản đồ độ ph&acirc;n giải cao&rdquo; về của virus SARS-CoV-2.</p> <p>Bản đồ n&agrave;y m&ocirc; tả RNA của virus corona mới, nơi chứa c&aacute;c th&ocirc;ng tin về gen của mầm bệnh. Nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y được xem l&agrave; đặt nền m&oacute;ng cho việc hiểu r&otilde; hơn về đặc t&iacute;nh, v&ograve;ng đời của virus để hỗ trợ việc ph&aacute;t triển vắc-xin v&agrave; c&aacute;c x&eacute;t nghiệm c&oacute; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao hơn.</p> <p>Đội ngũ của b&agrave; Kim v&agrave; &ocirc;ng Chang đ&atilde; hợp t&aacute;c với một nh&aacute;nh của trung t&acirc;m ngăn ngừa v&agrave; kiểm so&aacute;t dịch bệnh H&agrave;n Quốc (KCDC) - đơn vị phụ tr&aacute;ch hoạt động x&eacute;t nghiệm quy m&ocirc; lớn tại quốc gia Đ&ocirc;ng &Aacute;.</p> <p>&ldquo;Bản đồ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra c&oacute; thể gi&uacute;p hiểu được c&aacute;ch m&agrave; virus sinh s&ocirc;i v&agrave; c&aacute;ch m&agrave; n&oacute; đ&atilde; tho&aacute;t khỏi hệ miễn dịch của con người&rdquo;, b&agrave; Kim nhấn mạnh.</p> <p>B&agrave; Kim l&agrave; một trong những nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu nổi bật nhất H&agrave;n Quốc. B&agrave; từng l&agrave; người trẻ tuổi nhất thắng giải thưởng y học danh gi&aacute; Ho-Am khi mới 39 tuổi. Giải thưởng n&agrave;y được xem l&agrave; Nobel y học của H&agrave;n Quốc.</p> <p>Gi&aacute;o sư Lee Hoanjong tại Bệnh viện nhi đại học quốc gia Seoul cho biết kết quả x&eacute;t nghiệm cho ph&eacute;p giới khoa học c&oacute; thể phỏng đo&aacute;n được virus đ&atilde; tạo ra protein n&agrave;o v&agrave; điều n&agrave;y rất quan trọng trong việc ph&aacute;t triển vắc-xin.</p> <p>Gi&aacute;o sư Lisa Ng, điều tra vi&ecirc;n cao cấp của Mạng lưới Miễn dịch học&nbsp;Singapore, nhận định rằng nghi&ecirc;n cứu của đội ngũ H&agrave;n Quốc cung cấp &ldquo;c&aacute;i nh&igrave;n đầu ti&ecirc;n về đặc điểm sinh bệnh học của SARS-CoV-2 cho ph&eacute;p c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu sau n&agrave;y t&igrave;m hiểu th&ecirc;m cơ chế l&acirc;y nhiễm v&agrave; phản ứng của cơ thể&rdquo;.</p> <p>Theo kết quả nghi&ecirc;n cứu được đăng tải tr&ecirc;n tạp ch&iacute; <em>Cell</em> h&ocirc;m 9/4, virus corona mới kh&ocirc;ng tự sinh sản m&agrave; c&oacute; chứa c&aacute;c c&ocirc;ng thức &ldquo;để tiến h&agrave;nh sao ch&eacute;p khi ch&uacute;ng t&igrave;m được tế b&agrave;o sống th&iacute;ch hợp&rdquo;. M&atilde; di truyền của virus SARS-CoV-2 c&oacute; chứa c&ocirc;ng thức dưới dạng c&aacute;c ph&acirc;n tử RNA rất d&agrave;i, bao gồm 30.000 mắt x&iacute;ch.</p> <p>Khi virus x&acirc;m nhập v&agrave;o tế b&agrave;o vật chủ, n&oacute; sẽ sinh sản h&agrave;ng loạt chuỗi RNA n&oacute;i tr&ecirc;n, v&agrave; tạo ra nhiều RNA nhỏ hơn. Một số RNA nhỏ được d&ugrave;ng để tạo ra c&aacute;c protein c&oacute; nhiều nhiệm vụ kh&aacute;c nhau, trong đ&oacute; c&oacute; nhiệm vụ v&ocirc; hiệu hệ thống miễn dịch của cơ thể.</p> <p>Đội ngũ H&agrave;n Quốc d&ugrave;ng 2 kỹ thuật để t&igrave;m RNA k&iacute;ch thước nhỏ tạo n&ecirc;n c&aacute;c protein g&acirc;y hại. Họ cũng t&igrave;m ra h&agrave;ng loạt loại RNA trước đ&oacute; chưa từng được biết tới. Họ phỏng đo&aacute;n những RNA c&oacute; thể đ&atilde; g&acirc;y n&ecirc;n sự đột biến thường xuy&ecirc;n của virus corona.</p> <p>Việc nắm được to&agrave;n bộ c&aacute;c protein của SARS-CoV-2 l&agrave; điều rất quan trọng, theo <em>The Economist</em>. C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu thuốc sẽ coi c&aacute;c protein l&agrave; mục ti&ecirc;u tiềm năng để điều chế phương ph&aacute;p tấn c&ocirc;ng.</p> <p>C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu trước đ&oacute; chỉ ra rằng SARS-CoV-2 c&oacute; khả năng &ldquo;b&aacute;m&rdquo; v&agrave;o tế b&agrave;o người mạnh gấp nhiều lần so với chủng corona kh&aacute;c như SARS.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top